BENDRIEJI PRINCIPAI:
- Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
- Pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ;
- Paaiškėjus naujoms interesų konfliktą galinčioms kelti aplinkybėms, deklaraciją privalu papildyti NEDELSIANT, bet ne vėliau, nei per 7 KALENDORINES DIENAS;
- Privačių interesų deklaracijos teikiamos per VMI "EDS" sistemą;
- Tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu (spausti mygtuką tokiu pavadinimu VMI "EDS" sistemoje)

Privačių interesų deklaracijos FORMA (peržiūrai kompiuteryje reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą ABBYY eFormFiller)


1. Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Paveiksliuke pažymėta, kurias nuorodas reikėtų spausti, norint atverti deklaracijos formą.


2. Visuose deklaracijos prieduose būtina nurodyti ne tik deklaruojančio asmens, bet ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis: darbovietę, sudarytus sandorius, etc.

Deklaruojantis asmuo tituliniame deklaracijos lape turi nurodyti tas pareigas, dėl kurių kyla pareiga teikti privačių interesų deklaraciją (pvz., savivaldybės tarybos nario pareigos).3. Deklaracijos priede „ID001J“ asmuo turi nurodyti visus juridinius asmenis, kurių veikloje dalyvauja (pvz., turi akcijų). Taip pat būtina nurodyti visas narystes ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose bei profesinėse sąjungose. Šiame priede, kaip ir visuose kituose deklaracijos prieduose, būtina nurodyti ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. priede „ID001J“ taip pat reikia nurodyti ir AB bei UAB einamas valdybos ar stebėtojų tarybos nario pareigas, jei šių bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šias pareigas būtina deklaruoti net ir tais atvejais, jei į minėtąsias pareigas asmuo paskirtas kaip atitinkamos valstybės institucijos atstovas.4. Deklaracijos priede „ID001S“ asmuo turi nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė, nei 3000 eurų.

Deklaruoti būtina ir raštu (paprasti bei notariniai), ir žodžiu sudarytus sandorius. Reikia nurodyti pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolų, dovanojimo (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas nepriklausomai nuo pastarųjų vertės) ir kt.5. Kai individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai, priede „ID001I“ reikia nurodyti individualios veiklos pradžios datą, o pastabose įrašyti, kad veikla vykdoma periodiškai.

Sandorių, atsiradusių iš individualios veiklos (nesvarbu, kokios vertės), privačių interesų deklaracijoje nurodyti nereikia.

 

Kas turi pateikti privačių interesų deklaraciją?

Privačių interesų deklaraciją teikia asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), pretendentai dirbti valstybinėje tarnyboje (Įstatymo 5 straipsnio 1 dalis) bei kandidatai į Seimo narius, Respublikos prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos politinių partijų pirmininkams ir jų pavaduotojams, valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams, ministerijų kolegijų nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, taip pat gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).

Kada privalu teikti Deklaraciją?

Deklaracija Komisijai pateikiama per vieną mėnesį nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio privačius interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.

Kas yra asmenys, turintys administravimo įgaliojimus?

Terminas „administruoti“ reiškia valdyti, prižiūrėti, kontroliuoti, tvarkyti tam tikras sritis. Administravimas susijęs su privalomų nurodymų davimu tarnyboje pavaldiems ir nepavaldiems asmenims, tokių asmenų kontrole (Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 25 d. (Baudžiamoji byla Nr. 2K-809/2003)). Praktikoje administravimo įgaliojimus dažniausiai turi vadovaujančias pareigas užimantys asmenys – pavyzdžiui, juridinių asmenų vadovai, skyrių vedėjai, vyr. buhalteriai ir pan.

Visuose Deklaracijos skyriuose nurodoma, jog pateikiama informacija apie deklaruojančiojo ar jo sutuoktinio duomenis, tai kas turi pildyti Deklaraciją?

Deklaraciją pildo deklaruojantis asmuo, pateikdamas Įstatymo 6 straipsnyje nurodytus duomenis apie save ir savo sutuoktinį, sugyventinį ar partnerį.

Ar Privačių interesų deklaraciją turi pildyti dar nepriimtas į pareigas asmuo, o tik pretenduojantis dirbti valstybinėje tarnyboje? Kokiai institucijai ši Deklaracija teikiama?

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, Deklaracijas pildo ir teikia VMI EDS priemonėmis. Pretendento teikiama Deklaracija gali būti išspausdinta iš VMI EDS ir popierine forma perduota organizacijos, kurioje jis pretenduoja dirbti, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, jeigu tos organizacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip. Asmenų, pretenduojančių dirbti valstybinėje tarnyboje privačių interesų deklaracijų duomenys nėra viešinami.
Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaracijos ID001 formos titulinio puslapio 5 ir 7 laukeliuose įrašo juridinio asmens, kuriame pretenduoja dirbti ir kuris mokės atlyginimą ar kompensaciją už darbą jame, kodą ir pavadinimą. Titulinio puslapio 6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkamos pareigos, į kurias pretenduojama. Kitos, esamos deklaruojančiojo darbovietės ir pareigos nurodomos ID001J priede „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.

Ar Privačių interesų deklaraciją turi pildyti kandidatai į valstybės politikus?

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Antrojo skirsnio 4 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad Kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius deklaracijas pateikia atitinkamų rinkimų įstatymų nustatyta tvarka.

Kaip deklaruoti privačius interesus asmenims vykdantiems operatyvinę veiklą, kurių duomenys įslaptinti? Kaip deklaruoti privačius interesus valstybės tarnautojams, kurių sutuoktiniai yra asmenys vykdantys operatyvine veiklą?

Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, taip pat pretenduojantys eiti tokias pareigas asmenys bei jų sutuoktiniai, sugyventiniai ir partneriai Deklaraciją teikia Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Šių asmenų Deklaracijos neteikiamos VMI EDS priemonėmis ir nėra viešinamos. Deklaracijos teikiamos ir saugomos organizacijos vadovo nustatyta tvarka. Sutuoktinių ir artimų asmenų, vykdančių operatyvinę veiklą, duomenys Privačių interesų deklaracijoje nenurodomi.

Kai asmuo statosi namą, kaip reikėtų deklaruoti privačius interesus: ar kai jau namas pastatytas, ar tam tikrame etape?

Deklaruoti priede “ID001S (Sandoriai)” kiekvieną sąskaitą-faktūrą (už medžiagas, darbą ir t.t.) virš 3000 eur kaip atskirą sandorį per 30 kalendorinių dienų.

Kaip deklaruoti gautą paskolą: su palūkanomis ar be palūkanų?

Be palūkanų. Deklaruojama paskolos sutartyje nurodyta sandorio suma.

Kaip deklaruoti individualią veiklą, kai individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai (trumpalaikiam paskaitų skaitymui, trumpalaikei vertimo veiklai ir pan.).?

Priede “ID001I (Individuali veikla)” nurodyti individualios veiklos pradžios datą ir pabaigą. Jei infdividualios veiklos pažymėjimas išsiimamas labai dažnai ir periodiškai, priedą “ID001I (Individuali veikla)” galima pildyti nenurodant veiklos pabaigos datos, o pastabose įrašoma, kad veikla vykdoma periodiškai.

Kaip deklaruoti akcijas, įsigytas iš akcijų biržos ir pan.?

Pildyti priedą “ID001A (Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas)”.

Deklaruojantis asmuo turi draugę/-ą, kartu gyvena, ar jos/jo duomenys teikiami deklaracijoje?

Taip, tokie asmenys nurodomi kaip sugyventiniai.

Bendro ūkio neveda, kartu negyvena, tačiau turi bendrų vaikų. Ar deklaruoti?

Taip, tokie asmenys nurodomi “ID001F (Ryšiai su fiziniais asmenimis)” formoje.

Asmenys neišsituokę, tačiau kartu negyvena, nepalaiko ryšio, neturi bendrų vaikų ir bendro ūkio, nežinomi sutuoktinio sudaromi sandoriai ir pan. Kaip pildyti Deklaraciją?

Tituliniame lape privalu nurodyti sutuoktinį. Deklaruojami tik deklaruojančiajam asmeniui žinomi sandoriai.

Esu bedarbis ir kandidatuoju į Seimo narius, tačiau sistema neleidžia pateikti privačių interesų deklaracijos, kadangi neįvestas privalomas laukelis „darbovietė”. Kaip tokiu atveju elgtis?

Visi kandidatai į Seimo narius, 6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės turi pasirinkti „Kandidatas į Seimo narius”, 7 laukelyje nurodyti darbovietę, į kurią kandidatuoja (šiuo atveju Lietuvos Respublikos Seimas) ir atitinkamai 5 laukelyje nurodyti būtent Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos kodą juridinių asmenų registre (188605295).

Esu dirbantis ir kandidatuoju į Seimo narius, kokią darbovietę man reiktų nurodyti tituliniame puslapyje?

Jeigu kitoje darbovietėje dirbantis ar Seimo nario pareigas einantis asmuo kandidatuoja į Seimą, jis pildo ir pateikia VMI EDS priemonėmis kandidato į Seimo narius privačių interesų deklaraciją, atitinkamo rinkimų įstatymo nustatyta tvarka. Dirbantys kandidatai į Seimo narius, 6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės turi pasirinkti „Kandidatas į Seimo narius“, 7 laukelyje nurodyti darbovietę, į kurią kandidatuoja (šiuo atveju Lietuvos Respublikos Seimas) ir atitinkamai 5 laukelyje nurodyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos kodą juridinių asmenų registre (188605295). Kita kandidato į Seimo narius darbovietė (ės) nurodoma (os) privačių interesų deklaracijos formos priede – Ryšiai su juridiniais asmenimis, ID001J (Taisyklių 18 punktas).

Ar akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybė ar savivaldybė turi įstatinio kapitalo ar akcijų, vadovai ir jų pavaduotojai privalo deklaruoti privačius interesus?

Taip, privalo, jeigu akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė turi akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, kurios nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis).

Kaip reikia pildyti privačių interesų deklaraciją, jeigu esu Savivaldybės tarybos narys ir antroje darbovietėje taip pat einu pareigas valstybinėje tarnyboje? Ar šiuo atveju reikia pateikti dvi privačių interesų deklaracijas, ar tik vieną?

Reikia užpildyti ir pateikti tik vieną privačių interesų deklaraciją, kurioje tituliniame puslapyje pirmiausia nurodyti renkamas pareigas, o deklaracijos priede nurodyti kitas pareigas valstybinėje tarnyboje. Deklaracijos ID001 formos tituliniame puslapyje 7 laukelyje reikia nurodyti einamas valstybes politiko (pvz. savivaldybės tarybos nario, seimo nario) pareigas. Visos kitos darbovietės ir einamos pareigos nurodomos J8 laukeliuose deklaracijos formos ID001 prieduose IDOO1J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“ (Taisyklių 15 punktas).

Ar valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, šiuo metu esantis tėvystės/motinystės atostogose, turi deklaruoti savo privačius interesus?

Tėvystės/motinystės atostogų metu privačių interesų deklaruoti nereikia. Deklaruojantis asmuo savo Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti iš karto grįžęs iš atostogų.

Ar reikia deklaruoti narystę (veiklą) asociacijose, draugijose, politinėse partijose?

Deklaruojantysis turi nurodyti narystę ir pareigas visose įmonėse, įstaigose, asociacijose, fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Kokią datą turi įrašyti gyventojas J9 laukelyje, kai įrašius 1987-01-01, rodoma klaida „lauko reikšmė išeina už diapazono ribų“ ( leidžia įrašyti datą tik nuo 1990-01-01)?

Atsižvelgiant į tai, kad paskelbus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą, praktiškai visi juridiniai asmenys turėjo susitvarkyti dokumentus ir iš naujo įsiregistruoti Juridinių asmenų registre, tad ryšys su juridiniu asmeniu iki nepriklausomybės nėra įmanomas. Komisija rekomenduoja palikti datą 1990-01-01.

Kas yra sandoris?

Sandoriai – asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (žr. LR Civilinio Kodekso 1.63 str. 1 dalis). Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas deklaruojančiajam nustato prievolę Privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie savo ir (ar) sutuoktinio, sugyventinio, partnerio per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3000 eurų (10 000 Lt).
Pagal Įstatymą sandorius reikia deklaruoti, neatsižvelgiant į jų sudarymo formą, tai yra nesvarbu, ar jie sudaryti raštu (paprasti ir notariniai), ar žodine forma. Reikia deklaruoti pirkimo-pardavimo, kelionių, nuomos, paskolų, indėlių, draudimo, paslaugų, dovanojimo ir kitus sandorius, jeigu jų vertė didesnė negu 3000 eurų (10 000 Lt).
Pildant Deklaraciją pirmą kartą (Pirminę deklaraciją), privalu pateikti duomenis apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus sandorius (terminas skaičiuojamas nuo Deklaracijos užpildymo datos), taip pat apie anksčiau sudarytus, bet deklaracijos pildymo metu galiojančius sandorius (nesvarbu kada jie buvo sudaryti). Vėliau sudarytą sandorį, papildant ir patikslinant Pirminės deklaracijos duomenis, privalu deklaruoti per 1 mėnesį nuo jo sudarymo dienos.
Nedeklaruotini tokie sandoriai, kuriais įforminami ir reguliuojami darbo santykiai bei atsiskaitymai už komunalinius patarnavimus, t. y. tokie, kuriuos deklaruojantis asmuo privalo sudaryti su atitinkamuose teisės aktuose įvardytomis konkrečiomis įmonėmis ir organizacijomis, neturint galimybės laisvai pasirinkti sandorio šalies (pvz., mokesčiai už elektros, vandens, dujų tiekimą, šiukšlių išvežimą ir kt.). Nedeklaruotini ir privalomojo draudimo sandoriai (pvz., socialinio, sveikatos, transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sandoriai ir pan.).

Ar Deklaracijos formos ID001 priede ID001S turi būti nurodomi tik sudaryti, ar ir jau įvykdyti sandoriai?

Deklaruojami sudaryti sandoriai (žr. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Sandoriai turi būti deklaruoti jei jie sudaryti per paskutinius 12 mėnesių arba anksčiau, jei yra tebegaliojantys (šalių teisės ir pareigos nėra pasibaigusios).

Kaip deklaruoti terminuotus indėlius banke?

Deklaracijos formos ID001 priede ID001S reikia nurodyti terminuoto indėlio sandorį, galiojantį arba sudarytą per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, kurio suma viršija 3000 eurų (10 000 Lt). S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 26 sandorio kodas „Indėlis“. S10 laukelyje įrašoma sandorio sudarymo data. S11 laukelyje įrašoma sandorio pabaigos data, jei sandoris pasibaigęs. Jeigu sandoris vis dar galiojantis, šis laukelis nepildomas. S12 laukelyje įrašoma apytikslė sandorio vertė litais – indėlio dydis be palūkanų, jei ji didesnė nei 3000 eurų (10 000 Lt).

Kaip deklaruoti tikslinius (būsto remonto, statybos ir kt.) sandorius?

Deklaracijos formos ID001 priede ID001S „Sandoriai“ privaloma pateikti duomenis apie deklaracijos pildymo metu galiojantį deklaruojančio asmens ir (arba) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio su banku sudarytą sandorį dėl tikslinės paskolos suteikimo, net jeigu jis sudarytas anksčiau nei prieš 12 kalendorinių mėnesių. Tokio sandorio jo vertė turi būti didesnė negu 3000 eurų (10 000 Lt).
S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 22 sandorio kodas „Gauta paskola“. S10 laukelyje įrašoma sandorio sudarymo data. Kol sandoris galioja (dar nėra pasibaigęs) S11 laukelis nepildomas. Atskirai deklaruojami kiti su statybą ar remontų susiję sandoriai (pvz., statybinių medžiagų pirkimas namo statybai).

Ar reikia deklaruoti deklaruojančiam asmeniui savo sutuoktinio, kuris dirba advokatu su klientais sudarytas sutartis?

Deklaruojančiam asmeniui, kurio sutuoktinis dirba advokatu su klientais sudaromų sutarčių deklaruoti nereikia. Sutuoktinio advokato veikla deklaruojama kaip individuali veikla, užpildant Deklaracijos formos ID001 priedą ID001I „Individuali veikla“.

Ar reikia ir kaip deklaruoti palikimą?

Taip, reikia deklaruoti duomenis apie paveldėjimo sandorį, jei jo vertė yra didesnė negu 3000 eurų (10 000 Lt). Deklaracijos formos ID001 priede ID001S „Sandoriai“ esančiame S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 30 kodas „Vienašaliai sandoriai“.

Kaip deklaruoti draudimo sutartis?

Privalomojo draudimo sandoriai (pvz., socialinio, sveikatos, transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sandoriai ir pan.) nedeklaruojami. Duomenys apie kitas, deklaracijos pildymo metu galiojančias draudimo ir sudarytas per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sutartis, pateikiami Deklaracijos formos ID001 priede ID001S. S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 28 kodas „Draudimas“. Deklaruoti būtina, jeigu bendra draudimo įmokų suma per sutarties galiojimo laikotarpį viršija 3000 eurų (10 000 Lt).

Kaip apskaičiuoti draudimo sandorio vertę, kurią reikia nurodyti deklaracijoje?

Skaičiuojama bendra draudimo įmokų suma per sutarties galiojimo laikotarpį. Pvz. jei deklaruojantis asmuo apsidraudžia neprivalomuoju draudimu 20- čiai metų ir kas mėnesį moka po 100 eurų įmoką, skaičiuojama taip:
100 (įmokos vertė) x 12 (mėnesių) x 20 (metų) = 24000 eurų

Ar reikia deklaruoti paimtas banko paskolas?

Deklaruoti reikia, jeigu sandorio vertė (paskolos suma sandorio sudarymo metu be palūkanų) viršija 3000 eurų (10 000 Lt) ir sudaryta per paskutinius 12 mėnesių arba deklaravimo metu yra galiojanti t. y. negrąžinta.

Atostogų metu vykau į Europos Parlamentą Briuselyje. Kelionės išlaidas (vertė viršija 3000 eurų) pagal programą, suteikiančią galimybę Europos Sąjungos piliečiams susipažinti su europinių institucijų veikla, apmokėjo Europos Parlamentas. Ar reikia tai deklaruoti?

Taip, reikia. Tokia informacija pateikiama Deklaracijos formos ID001 priede ID001S. S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 21 kodas „Paslauga“.

Kokios vertės dovanas reikia deklaruoti?

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Antrojo skirsnio 6 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato prievolę deklaruojančiam asmeniui pateikti duomenis apie jo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė, negu 150 eurų (500 Lt). Duomenis apie dovanas teikiamas artimiems asmenims, kaip ir apie kitus deklaruotinus sandorius, privaloma pateikti, jei jų vertė didesnė negu 3000 eurų (10 000 Lt).

Ar reikia deklaruoti apdovanojimus?

Jeigu gauti apdovanojimai nėra susiję su asmens darbine ar tarnybine veikla, jie deklaruojami kaip gautos dovanos.

Ar reikia deklaruoti dovanas, gautas pagal tarptautinį protokolą?

Pagal tarptautinį protokolą gautų dovanų deklaruoti nereikia.

Kaip reikia deklaruoti sutuoktinio individualią veiklą, kuris neturi darbinių santykių su juridiniu asmeniu?

Nurodydamas sutuoktinio pareigas, deklaruojantysis asmuo iš 15 laukelyje pateiktos klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenka 906 klasifikatoriaus kodą. Tuomet turi užpildyti ID001I priedą „Individuali veikla“: I6 laukelyje pasirenkama, kad deklaruojami sutuoktinio duomenys, o I7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkama individualios veiklos rūšis. Laukelyje I10 nurodyti kitus, su individualia veikla susijusius duomenis.

Ar privaloma užpildyti deklaracijos ID001 14 laukelį, kai darbovietė yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo?

Privačių interesų deklaracijos ID001formos titulinio puslapio 14 laukelį pildyti neprivaloma, kai sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo.

Kaip reikia deklaruoti sutuoktinio darbovietę, kai darbdavys yra fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą?

Nurodydamas sutuoktinio pareigas, deklaruojantysis asmuo iš 15 laukelyje pateiktos klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenka 906 klasifikatoriaus kodą. Tuomet turi užpildyti ID001I priedą „Individuali veikla“:
- I6 laukelyje pasirenkama, kad deklaruojami sutuoktinio duomenys;
- I7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkama individualios veiklos rūšis.
- I8 laukelyje nurodoma data, kada buvo sudaryta darbo sutartis su darbdaviu.
Itin svarbu užpildyti I10 laukelį, jame nurodant, kad tai ne deklaruojančiojo sutuoktinio individuali veikla, bet Vardenio Pavandenio, su kuriuo sutuoktinis susijęs darbo santykiais.

Ką pildyti Deklaracijos formos ID001 priede ID001P ?

Yra nurodomi duomenys apie deklaruojančiam asmeniui einant pareigas atsiradusius ryšius ir (ar) juos apibudinančios aplinkybės, kurias, vengdamas veiklos šališkumo regimybės bei siekdamas elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl interesų konflikto buvimo, deklaruojantis asmuo siekia paviešinti.

Asmuo, kurio Deklaracija yra viešinama, nustojo eiti pareigas valstybinėje tarnyboje. Ką daryti, kad jo deklaracijos nebebūtų elektroninėje erdvėje?

Asmuo, metus ir daugiau laiko nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje gali raštu kreiptis į Komisiją su prašymu panaikinti jo Deklaracijos duomenis matomus elektroninėje erdvėje.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658
(8 5) 212 43 96