KAS TURI DEKLARUOTI

 

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kurie išplėtė turinčiųjų deklaruoti privačius interesus asmenų sąrašą. Pagal šį reglamentavimą, interesų deklaracijas turi pateikti ir:

  • Viešojo pirkimo komisijos nariai;
  • Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
  • Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai


Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Privačių interesų deklaracijas būtina pateikti ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Nepateikę privačių interesų deklaracijos aukščiau minėtieji asmenys neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.


 

1. Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Paveiksliuke pažymėta, kurias nuorodas reikėtų spausti, norint atverti deklaracijos formą.


2. Visuose deklaracijos prieduose būtina nurodyti ne tik deklaruojančio asmens, bet ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis: darbovietę, sudarytus sandorius, etc.

Deklaruojantis asmuo tituliniame deklaracijos lape turi nurodyti tas pareigas, dėl kurių kyla pareiga teikti privačių interesų deklaraciją (pvz., savivaldybės tarybos nario pareigos).3. Deklaracijos priede „ID001J“ asmuo turi nurodyti visus juridinius asmenis, kurių veikloje dalyvauja (pvz., turi akcijų). Taip pat būtina nurodyti visas narystes ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose bei profesinėse sąjungose. Šiame priede, kaip ir visuose kituose deklaracijos prieduose, būtina nurodyti ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. atsirado pareiga privačius interesus deklaruoti ir viešųjų pirkimų procedūras atliekantiems asmenims. Tokiu atveju deklaracijos ID001J priede, J8 laukelyje, reikėtų pasirinkti atitinkamą klasifikatoriaus kodą (470-472) ir nurodyti einamas pareigas viešųjų pirkimų procedūrose.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. priede „ID001J“ taip pat reikia nurodyti ir AB bei UAB einamas valdybos ar stebėtojų tarybos nario pareigas, jei šių bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šias pareigas būtina deklaruoti net ir tais atvejais, jei į minėtąsias pareigas asmuo paskirtas kaip atitinkamos valstybės institucijos atstovas.4. Deklaracijos priede „ID001S“ asmuo turi nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė, nei 3000 eurų.

Deklaruoti būtina ir raštu (paprasti bei notariniai), ir žodžiu sudarytus sandorius. Reikia nurodyti pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolų, dovanojimo (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas nepriklausomai nuo pastarųjų vertės) ir kt.5. Kai individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai, priede „ID001I“ reikia nurodyti individualios veiklos pradžios datą, o pastabose įrašyti, kad veikla vykdoma periodiškai.

Sandorių, atsiradusių iš individualios veiklos (nesvarbu, kokios vertės), privačių interesų deklaracijoje nurodyti nereikia.


 

1. Dėl einamų pareigų turėjau teikti privačių interesų deklaraciją ir anksčiau - ar turiu ją papildyti einamomis pareigomis viešuosiuose pirkimuose?

Taip, turite. Deklaracijos ID001J priede, J8 laukelyje, pasirinkite atitinkamą klasifikatoriaus kodą (470-472) ir nurodykite einamas papildomas pareigas.

Priešingu atveju gali būti neužtikrintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintas deklaracijų viešumas (pvz., asmuo yra valstybės tarnautojas, tačiau jo deklaracija pagal einamas pareigas nėra vieša – jei nebus nurodytos atitinkamos pareigos viešojo pirkimo komisijoje, deklaracija nebus viešinama).

2. Ką nurodyti kaip savo darbovietę, jei esu paskirtas(-a) ekspertu(-e) viešųjų pirkimų procedūrose?

Perkančiąją organizaciją.

3. Kada turiu pateikti papildytą deklaraciją?

Ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Viešojo pirkimo komisijos narys, asmuo, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus, ar viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas, nepateikę privačių interesų deklaracijos, neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

4. Kiek laiko mano deklaracija bus viešinama?

Tol, kol eisite atitinkamas pareigas viešųjų pirkimų procedūrose. Nustojus eiti atitinkamas pareigas, Jums reikės:

  • Kreiptis į VTEK su prašymu nutraukti viešą deklaracijos skelbimą VTEK interneto svetainėje (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 str. 1 d.) - jei privačius interesus deklaravote tik dėl einamų pareigų viešuosiuose pirkimuose;
  • Patikslinti savo deklaraciją prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), ištrinant anksčiau nurodytas su viešaisiais pirkimais susijusias pareigas, - jei teikti privačių interesų deklaraciją privalote dėl einamų pareigų valstybinėje tarnyboje

 

Įsigaliojus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimams, Įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę vykdo ir perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (dėl viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų).

Atsižvelgdama į aukščiau minėtuosius Įstatymo pasikeitimus, VTEK priėmė Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių pakeitimus. Juose numatoma, kad perkančiųjų organizacijų vadovai arba jų įgalioti asmenys, VTEK nustatyta tvarka, nuo 2018 m. sausio 1 d. gali registruotis VTEK elektroninėje Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS) bei joje administruoti į pareigas paskirtų viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų pateiktas privačių interesų deklaracijas, atlikti šių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendinti kitas Įstatymo vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas.

Registracijos PIDTIS metu reikia užpildyti paraišką, ją atsispausdinti (kartu su prisijungimo duomenimis prie PIDTIS) ir, pasirašytą organizacijos vadovo, pristatyti į VTEK arba atsiųsti paštu (detalesnė informacija).


 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams bus taikomos ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio nuostatos, įpareigojančios nusišalinti kilus interesų konfliktui.

Siekiant išvengti interesų konfliktų, parengti šie dokumentai:

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-01-04

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti