Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2018-12-13 paskelbė konkursą VTEK Tyrimų skyriaus vyresniojo patarėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti.
Dokumentus galima pateikti per 14 darbo dienų elektroniniu būdu Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Pasiteiravimui: (8 5) 212 4396, vita@vtek.lt

 

TYRIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – Komisija) Tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis patarėjas – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga Tyrimų skyriaus kompetencijai priskirtiems tyrimams dėl galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo normų, lobistinės veiklos pažeidimų atlikti, Komisijos interesams Lietuvos Respublikos teismuose atstovauti, įskaitant procesinių dokumentų Komisijos praktikai, atliekant kitų institucijų atliktų tyrimų išvadų vertinimą, apibendrinti bei konsultuoti dėl Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo.

III. veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų įgyvendinimo kontrolės/priežiūros – veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, lobistinės veiklos kontrolės (priežiūros) bei korupcijos prevencijos klausimus, valstybės tarnybą, administracinius teisinius santykius, administracinį procesą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, mokėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių antikorupciniais teisės aktais;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.3. turėti ne mažesnę kaip 4 metų praktinio darbo patirtį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo priežiūros srityje;

6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistemą, jų funkcijas;

6.5. gebėti savarankiškai organizuoti, planuoti ir kontroliuoti savo veiklą;

6.6. gebėti rengti metodinius ir norminius dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir rengti išvadas, pažymas;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus arba prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių ir kitų asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms;

7.2. tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų vadovų atliktų tyrimų dėl asmenų veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, išvadas ir teikia atitinkamus siūlymus Komisijai;

7.3. rengia Komisijos sprendimų, procesinių ir kitų dokumentų projektus;

7.4. pagal kompetenciją atstovauja Komisijos interesams visų pakopų administraciniuose teismuose;

7.5. prižiūri Komisijos sprendimų, rekomendacijų, siūlymų vykdymą;

7.6. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Komisijos praktikos, atliekant kitų institucijų atliktų tyrimų išvadų vertinimą, apibendrinimus;

7.7. kaupia ir apibendrina su Skyriaus kompetencija susijusią informaciją ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui;

7.8. Komisijai įgaliojus, tiria administracinių nusižengimų bylas ir surašo administracinių nusižengimų protokolus asmenims, pažeidusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus;

7.9. nagrinėja asmenų prašymus, paklausimus (raštu, žodžiu, elektroniniu paštu ir pan.) dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo;

7.10. seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybinėje tarnyboje dirbančių ir kitų asmenų elgesį ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad asmenys padarė pažeidimus, siūlo Komisijai atlikti tyrimą arba perduoti tą informaciją ištirti atitinkamiems asmenų elgesio kontrolės subjektams;

7.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų tobulinimo;

7.12. dalyvauja Komisijos organizuojamuose ir kituose seminaruose, konferencijose ar kituose renginiuose jo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.13. vykdydamas priskirtas funkcijas bendradarbiauja ir palaiko tarnybinius ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų padaliniais ir asmenimis, atsakingais už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolę;

7.14. pagal kompetenciją atlieka kitus Skyriaus vedėjo ir Komisijos pirmininko pavedimus ir nurodymus, siekiant įgyvendinti strateginius Komisijos tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Informacija atnaujinta 2018-12-13

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96