- Pradėti tyrimą dėl Remigijaus Šerio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ (Telecentro) generalinio direktoriaus Remigijaus Šerio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas dienraščio „Lietuvos žinios“ atsiųsto paklausimo pagrindu, kuriame atkreiptas dėmesys, jog R. Šeris nėra deklaravęs privačių interesų. Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog R. Šeris nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos nuo 2013 m. gruodžio, kai pradėjo eiti Telecentro vadovo pareigas.

Taip pat VTEK nusprendė kreiptis į Susisiekimo ministeriją, prašydama atlikti patikrinimą, ar ministerijos reguliavimo sferoje esančių kitų įmonių, įstaigų ir bendrovių vadovai bei jų pavaduotojai laiku ir tinkamai pateikė privačių interesų deklaracijas, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Apie nustatytus privačių interesų deklaravimo tvarkos pažeidimus Susisiekimo ministerija turės informuoti VTEK.


- Nepradėti tyrimo dėl Kęstučio Navicko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko elgesio pagal Seimo nario Lino Balsio kreipimesi nurodytas aplinkybes.

Politikas pranešė, jog K. Navickas teikė Seimui Aplinkos ministerijos parengtas miškų ūkio pertvarką numatančias Miškų įstatymo pataisas. Esą, ši reforma gali būti naudinga medžio perdirbimo įmonių grupės „Latvija Finieris“ dukterinei bendrovei „Likmerė“, kuriai, L. Balsio teigimu, vadovauja aplinkos ministro pusbrolis.

VTEK pagal kompetenciją vykdo būtent Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę. Pagal šį įstatymą, pusbroliai ar pusseserės nėra laikytini artimais asmenimis, kurie savaime siejami su privataus intereso buvimu. Taigi vien aplinkybė, jog UAB „Likmerė“ generalinis direktorius yra K. Navicko pusbrolis, nereiškia interesų konflikto atsiradimo.

Taip pat pažymėtina, jog pranešime faktinių duomenų apie aplinkos ministrui interesų konfliktą galinčius kelti ir su jo privačiu interesu siejamus santykius (pvz., sudarytas tarpusavio sutartis, sandorius, dalyvavimą UAB „Likmera“ veikloje ar jos akcijų turėjimą, etc.) nebuvo pateikta.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, kiekvienu atveju reikia aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ir mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybės politiko ar tarnautojo galimai turėtą ar ateityje turėsimą suinteresuotumą.

Tačiau pažymėtina, jog gavusi naujų aplinkybių, faktinių duomenų ar kitos tyrimui motyvuotu sprendimu pradėti reikalingos informacijos, VTEK šį klausimą galėtų svarstyti pakartotinai.


- Pradėti tyrimą dėl Rūtos Revoldienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Revoldienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Seimo narys Linas Balsys pranešė, jog tarnautoja rengė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naują redakciją (projekto Nr. XIIP-4804). Esą, R. Revoldienės sutuoktinis vadovauja konsultacinei įmonei „AV Consulting“, kuri užsiima strateginių pasekmių aplinkai vertinimu bei teikia atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugas. Pranešėjo teigimu, R. Revoldienės sutuoktinis galėjo daryti jai įtaką rengiant šį projektą, kadangi, esą, priėmus minėtą naujos redakcijos įstatymą, sutuoktinio vadovaujama įmonė turėtų tiesioginę finansinę naudą.


- Pradėti tyrimą dėl Alvydo Verbicko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyrius pranešė, jog A. Verbickas minėtas pareigas eina nuo 2015 m. balandžio pradžios, tačiau iki šiol nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.


- Pradėti tyrimą dėl Pauliaus Martinkėno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėjo Pauliaus Martinkėno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus bei draudimo valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti privatiems asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių įstaigose.

Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog P.Martinkėnas savo privačių interesų deklaracijoje galimai netiksliai nurodė ryšį su Daugiabučių namų savininkų teisių gynimo asociacija (DNSTGA), kurioje jis eina pirmininko pareigas. Taip pat tyrimo metu VTEK vertins aplinkybes, kai P.Martinkėnas į DNSTGA besikreipusių gyventojų prašymu siuntė raštus Klaipėdos miesto savivaldybės Etikos komisijai ir VTEK, pasirašydamas kaip minėtos asociacijos pirmininkas.  


- Violeta Šimkūnienė ir Kristina Vitartė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė bei šios savivaldybės Ūkio, plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Vitartė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko Elektrėnų savivaldybės Kurkliškių kaimo bendruomenės atsiųsto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, jog V. Šimkūnienė ir K. Vitartė dalyvavo pernai savivaldybės administracijos vykdyto projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos konkurso komisijoje ir tinkamai nenusišalino nuo asociacijos „Elektrėnų šeimų klubas“ pateiktos paraiškos finansavimui gauti svarstymo bei paraiškai turinčių įtakos sprendimų priėmimo. Įvertinus tyrimo medžiagą, darytina pagrįsta išvada, jog V. Šimkūnienės ir K. Vitartės įgaliojimai bei narystė minėtoje asociacijoje pasibaigė 2016 m. rugpjūčio 30 d. V. Šimkūnienė buvo „Elektrėnų šeimų klubas“ valdybos narė, o K. Vitartė – jos valdybos pirmininkė.

Sužinojusios apie asociacijos „Elektrėnų šeimų klubas“ pateiktą paraišką dalyvauti minėtoje atrankoje, V. Šimkūnienė ir K. Vitartė turėjo informuoti atrankos komisijos narius bei savivaldybės administracijos direktorių apie joms kilusį interesų konfliktą bei nusišalinti ir nedalyvauti tolimesniame atrankos komisijos darbe. Taip pat, VTEK, nuomone, V. Šimkūnienė bei K. Vitartė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu turėjo būti pakeistos nešališkais, privataus intereso šioje situacijoje neturinčiais asmenimis.

VTEK rekomenduoja Elektrėnų savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui išsklaidyti abejones dėl vykdomų procedūrų skaidrumo ir, organizuojant pakartotinę projekto „Elektrėnų bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atranką, vykdant viešuosius pirkimus ar kitus panašaus pobūdžio konkursus, maksimaliai siekti užkirsti kelią interesų konflikto galimybei.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs minėto įstatymo reikalavimus, nėra pripažįstamas dar kartą pažeidęs šį įstatymą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.


- Steponas Kazlauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Apie savo sprendimą VTEK taip pat informuos Viešųjų pirkimų tarnybą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo metu pasitvirtino duomenys, jog, atstovaudamas savo valdomai UAB „Žibai“, S. Kazlauskas Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešajame pirkime teikė pasiūlymą dėl Šilutės miesto vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ atnaujinimo (rangos) darbų ir pasirašė viešojo pirkimo sutartį.

VTEK pabrėžia, kad šiuo vertinimu nekvestionuoja ir nesiekia riboti juridinių asmenų teisės vykdyti komercinę veiklą. Tačiau VTEK, kaip Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi priežiūrą vykdanti institucija, atkreipia dėmesį, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, įgyvendindamas savo teises bei vykdydamas tarnybines pareigas, privalo laikytis minėto įstatymo reikalavimų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, jog teisės atstovauti apribojimų išimtis gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. O sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas. VTEK nuomone, norėdamas dalyvauti savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime ir atstovauti savo valdomai įmonei, S. Kazlauskas prieš tai privalėjo kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės tarybą prašydamas pritaikyti jam teisės atstovauti apribojimo išimtį.  

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs minėto įstatymo reikalavimus, nėra pripažįstamas dar kartą pažeidęs šį įstatymą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.


- Stasys Eitutis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiasis inžinierius Stasys Eitutis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti dovanas ar paslaugas, jei tai gali sukelti interesų konfliktą, bei pažeidė šio įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas VĮ „Rietavo miškų urėdija“ pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, jog S. Eitutis naudojosi miško ruošos darbus urėdijoje vykdančiai UAB „Medeiva“ priklausančiu automobiliu, nors prieš tai tvirtino ir pasirašė su šia bendrove susijusias PVM sąskaitas-faktūras bei darbų priėmimo aktų suvestines. Tokius dokumentus jis pasirašinėjo ir vėliau. S. Eitučio teigimu, šia transporto priemone jis naudojasi žodiniu leidimu fizinio asmens, kuris išsinuomojo šį automobilį iš minėtos bendrovės. Moralinė skola dėl galimybės naudotis automobiliu yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis. Taigi, VTEK manymu, S. Eitučio nešališkumas šioje situacijoje negalimas ir minėti S. Eitučio veiksmai rodo jį veikus interesų konflikto situacijoje.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad iškilus realaus ar menamo interesų konflikto situacijai visų pirma svarbus asmens elgesys − vadovo ar kitų asmenų informavimas apie galimą interesų konfliktą. O nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs minėto įstatymo reikalavimus, nėra pripažįstamas dar kartą pažeidęs šį įstatymą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.


- Ramunė Vaiginienė ir Loreta Urbštienė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kazlų Rūdos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Loreta Urbštienė bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Vaiginienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nešališkai atlikti tarnybines pareigas.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, esą L. Urbštienė ir R. Vaiginienė, galimai turėdamos asmeninį suinteresuotumą, atlikdamos tarnybines pareigas, pateikė teismui išvadą, kuri yra palanki toje pačioje savivaldybėje dirbančiai kolegei.

Tyrimo metu VTEK nenustatė duomenų, pagrindžiančių, jog R. Vaiginienė galėjo būti veikiama interesų konflikto, kai pernai gruodžio mėnesį Prienų rajono apylinkės teismui parengė išvadą bei atstovavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai nagrinėjant šią civilinę bylą teisme. Taip pat VTEK nenustatė duomenų, pagrindžiančių, jog L. Urbštienė galėjo būti veikiama interesų konflikto, kai pernai gruodį pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės R. Vaiginienės parengtą Prienų rajono apylinkės teismui adresuotą išvadą. Pažymėtina, kad atlikti šiuos veiksmus savivaldybės Vaikų teisų apsaugos skyrių 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi įpareigojo Prienų rajono apylinkės teismas.

VTEK nuomone, valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnyba vienoje valstybės ar savivaldybės institucijoje, nesant tarp šių asmenų tarnybinio pavaldumo santykių ar kitokių privataus pobūdžio suinteresuotumo, pati savaime negali būti prilyginama viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją sukeliančiai aplinkybei. Valstybės tarnyba yra šių asmenų profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso garantavimu. Konstitucija įtvirtina tokią valstybės tarnybos sampratą, kuri yra neatskiriamai susijusi su valstybės kaip visos visuomenės organizacijos paskirtimi užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą.


- Įtraukti Auritą Gintautienę į lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti profesinės bendrijos „D. Gintauto ir partnerių juridinė kontora“ partnerę Auritą Gintautienę į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį spendimą VTEK priėmė išnagrinėjusi pačios A. Gintautienės prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų metų. Įstatymas ją apibrėžia kaip fizinio ar juridinio asmens atlygintinus ar neatlygintinus veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką, jog lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai.

Pagal įstatymą, lobistais negali tapti fiziniai asmenys, jaunesni nei 18 metų, valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ar šias pareigas nustojusieji eiti mažiau nei prieš metus, o taip pat – teistieji už tyčinį nusikaltimą, jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas. Teisės užsiimti lobistine veikla taip pat neturi valstybės ar savivaldybių institucijos.
Šiuo metu šalyje įregistruoti 39 lobistai.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti