(papildyta pirmais keturiais sprendimais)

 

- Radviliškio rajono savivaldybės įstaigos vadovas V.Jakavičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos „Švietimo ir sporto paslaugų centras“ (ŠSPC) direktorius Vaidotas Jakavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Radviliškio rajono savivaldybės atstovų atlikto V.Jakavičiaus tarnybinio patikrinimo išvadai. VTEK tyrimo metu nustatytų duomenų visuma rodo, kad ŠSPC vadovas negalėjo išlikti objektyvus ir nešališkas dalyvaudamas sprendžiant asociacijai, kurios veikloje jis dalyvauja, naudingus klausimus.

V.Jakavičius nuo 2012 m. yra panaudos būdu Šeduvos aerodromą valdančios asociacijos „Šiaulių aeroklubas“ narys. Šių metų sausį jis atliko šiame aerodrome esančio valstybinio turto apžiūrą ir pasirašė apžiūros pažymas. Tai V.Jakavičius padarė kaip ŠSPC direktorius. Pažymose jis pateikė įvertinimą, kad turtas pasenęs, bet naudoti tinkamas. Tuomet Radviliškio rajono savivaldybės administracija parengė sprendimo projektą, kuriuo savivaldybės tarybos nariams siūlyta perimti minėtąjį turtą savivaldybės nuosavybėn. Savo pritarimą siūlomam sprendimo projektui – perimti Šeduvos aerodromą – V.Jakavičius išsakė dalyvaudamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose. Nei savivaldybės administracijos direktoriaus, nei tarybos narių V.Jakavičius neinformavo apie jam kylantį interesų konfliktą, nepareiškė nusišalinantis, neišėjo iš posėdžių patalpos. Investicijų ir turto komitete V.Jakavičius teigė, kad aerodromo turtas iki šiol pagal galimybes buvo išlaikomas iš asociacijų narių mokesčių, nes valstybė į šį turtą nieko nebuvo investavusi. Nors V.Jakavičius nėra tarybos narys ir komitetuose dalyvavo be balso teisės, jo buvimas ir pasisakymai galėjo daryti įtaką tarybos narių apsisprendimui.

Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) siūlymu, savivaldybė, sutikdama perimti minėtąjį turtą, panaudos būdu turėtų jį išnuomoti dabartiniam jo valdytojui. Tačiau savivaldybei atsisakius, turtas būtų perduodamas VĮ Turto bankui ir parduotas tretiesiems asmenims. Šių metų balandį KKSD informavo Radviliškio rajono savivaldybę, kad Šeduvos aerodromo turtas jai perduotas nebus. Atsižvelgdama į tai, Radviliškio rajono savivaldybės taryba panaikino šių metų sausį savo priimtą sprendimą, kuriuo sutiko perimti Šeduvos aerodrome esantį valstybės turtą valdyti nuosavybės teise.

VTEK primena, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys tarnybines pareigas privalo atlikti nešališkai, tinkamai ir objektyviai. Teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis jie turi vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių apie tokio konflikto buvimą. Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiama ne tik dalyvauti rengiant, svarstant ir priimant interesų konfliktą keliančius sprendimus, bet ir kitaip juos paveikti.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus pripažinti pažeidę  valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.


- Laikinasis Rietavo miškų urėdijos vadovas Ž.Mažeika įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad laikinai VĮ Rietavo miškų urėdijos miškų urėdo pareigas einantis Žydrūnas Mažeika nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimą VTEK atliko pranešimo pagrindu. Teigta, kad Ž.Mažeika pernai gruodį skyrė sau piniginę premiją.

Tyrimo metu šie duomenys nepasitvirtino. Nustatyta, kad generalinis miškų urėdas 2016 m. gruodį įsakymu patvirtino premijų dydžius miškų urėdijų miškų urėdams už 2015 m., o taip pat pavedė jiems skirti premijas ir kitiems urėdijų vadovaujantiems darbuotojams. 2016 m. gruodį Ž.Mažeika kreipėsi į Generalinę miškų urėdiją, prašydamas nurodyti, kaip jam vykdyti minėtąjį įsakymą savo paties atžvilgiu. Atsakyta, kad premija Ž.Mažeikai turi būti išmokėta minėto įsakymo pagrindu, kaip laikinai pareigas einančiam asmeniui, taikant įsakyme nustatytą premijos dydį. Taigi vienkartinė premija Ž.Mažeikai buvo paskirta Generalinio miškų urėdo įsakymu. Tyrimo metu nenustatyta, kad Ž.Mažeika būtų priėmęs sprendimą išmokėti sau premiją.

 

- Pasitikslinti duomenis dėl medžioklių apmokėjimo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė prašyti Aplinkos ministerijos patikslinti duomenis, susijusius su galbūt trečiųjų asmenų apmokėtomis valstybės politikų ir pareigūnų medžioklėmis.

Atsiųstame pranešime ministerija teigia patikrinusi, kaip šalies miškų urėdijos 2014 m. naudojo profesionalios medžioklės plotus ir nustačiusi atvejų, kai už suteiktas juose medžiojusiems valstybės politikams bei pareigūnams paslaugas sumokėjo kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Tačiau pateiktose sąskaitose-faktūrose nenurodyta, už kokio konkretaus asmens medžioklę mokama, daugeliu atveju nenurodytos konkrečios medžioklių datos, kai kuriais atvejais suvestinėse įvardytos apmokėtos sumos neatitinka sąskaitose-faktūrose nurodytų sumų ir kt.

Neturėdama aiškių duomenų, VTEK neturi galimybės tinkamai įgyvendinti savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir priimti pagrįstus sprendimus. Gavusi papildomų duomenų apie galimus pažeidimus, VTEK turės teisę pranešimą nagrinėti pakartotinai. Todėl, laikydamasi teisėtumo bei pagarbos žmogui ir valstybei principo, VTEK prašo ministerijos atsiųstą informaciją patikslinti.

 

- Pradėti tyrimą dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ vadovo pavaduotojo S.Būrės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo inžinieriaus Stasio Būrės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei priimti interesų konfliktą keliančias dovanas ar paslaugas.

VĮ „Tauragės regiono keliai“ pranešė, kad 2016 m. gegužę S.Būrė, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas, pasirašė daugiau nei 12 tūkst. vertės sutartį su UAB „Viacon Baltic“ dėl kelių įrangos pirkimo. O po dviejų savaičių jis sudalyvavo šios bendrovės, esą, organizuotoje ir jos finansuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

 

- Buvęs LNOBT vadovas G.Kėvišas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) generalinis direktorius Gintautas Kėvišas šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Jis nesilaikė įpareigojimo vykdyti kontrolės funkciją dėl privačių interesų deklaravimo užtikrinimo (22 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Minėtajame įstatyme teigiama, jog atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai taip pat privalo kontroliuoti, kaip jiems pavaldūs valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vykdo šio įstatymo nuostatas. Šiurkštų pažeidimą VTEK konstatavo todėl, kad tai jau antras kartas šiemet, kai G.Kėvišas pripažįstamas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

VTEK rekomenduoja kultūros ministrei priminti ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams, kad šie  privalo vykdyti veiksmingą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad LNOBT vadovavęs G.Kėvišas savo pavaldinius įsakymu įpareigojo deklaruoti privačius interesus tik šių metų balandį – kai VTEK jau buvo pradėjusi dėl jų tyrimus. VTEK duomenimis, šios kontrolės funkcijos G.Kėvišas nebuvo delegavęs ir jokiam kitam LNOBT darbuotojui, taip pat nebuvo išleidęs kitų įsakymų dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi užtikrinimo. Apie tokią pareigą, LNOBT darbuotojų teigimu, jie anksčiau nebuvę informuoti. Tyrimo duomenų visuma rodo, jog G.Kėvišas, kuriam buvo pavesta organizuoti LNOBT darbą ir užtikrinti įstatymų laikymąsi šioje įstaigoje, nevykdė prievolės kontroliuoti, kad jo pavaldiniai tinkamai ir laiku pateiktų privačių interesų deklaracijas.

Kovo mėnesį VTEK atliko analizę, kaip pareigą deklaruoti privačius interesus vykdo LNOBT vadovaujančias pareigas einantys asmenys. Paaiškėjo, kad privačių interesų deklaracijas pateikė vos keturi iš daugiau nei trisdešimties turinčiųjų tokį statusą. Gegužę VTEK pripažino, kad vienuolika vadovaujančias pareigas užimančių LNOBT darbuotojų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Šiuo metu VTEK atlieka tyrimus dėl dar septyniolikos vadovaujančias pareigas turinčių LNOBT darbuotojų, kurie galbūt nesilaikė minėtosios pareigos.

Gegužę VTEK taip pat konstatavo, kad G.Kėvišas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Jis pripažintas pažeidęs ir minėtojo įstatymo draudimą atstovauti valstybės ar savivaldybės institucijoms tvarkant reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų (12 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tąkart VTEK rekomendavo skirti G.Kėvišui drausminę nuobaudą ir išspręsti klausimą dėl nuolatinio interesų konflikto jo veikloje pašalinimo.

Už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti