- Nutraukti tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus veiksmų, nesant pakankamai duomenų jo veiksmų teisiniam vertinimui.

Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad V. Kanevičius ryšius su asociacija Veiklos grupė „Draugystės tiltai“ nutraukė 2016 m. pabaigoje, t. y. prieš VTEK pradedant tyrimą jo atžvilgiu, o aplinkybę, kad yra asociacijos steigėjas V. Kanevičius yra deklaravęs, nors nuo įsteigimo dienos praėję daugiau nei 3 metai.

VTEK rekomenduoja V. Kanevičiui vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, bei atidžiai vadovautis privačių interesų deklaracijos tikslinimo tvarka bei terminais.

Tyrimą dėl V. Kanevičiaus VTEK pradėjo išnagrinėjusi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių grupės: Aido Vaišnoros, Alfonso Klimo, Evaldo Silicko, Vidos Mildos Klimienės, Remigijaus Navicko bei Ramutės Vinikienės kolektyvinį pranešimą.

- Panevėžio miesto savivaldybės meras pažeidė Įstatymo reikalavimus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas 2017 m. balandžio 28 d. savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalinęs nuo sprendimų pritarti projektų dėl Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinio sutvarkymo, dėl poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo, dėl Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymo įgyvendinimui, teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projektų dalinio finansavimo, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Tyrimą dėl R. M. Račkausko VTEK pradėjo gavusi grupės Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narių pranešimą, kuriame teigiama, kad meras nuo minėtų sprendimų nenusišalino, nors prie koncepcijos kūrimo prisidėjo mero sūnus. Teigta, kad mero sūnus yra tiesiogiai susijęs su MB „Pupa – strateginė urbanistika“.

Tyrimo metu nustatyta, kad mero sūnus nėra konkursą laimėjusios MB „Pupa – strateginė urbanistika“ narys ar darbuotojas, tačiau jis prisidėjo prie architektūrinės idėjos kūrimo ir buvo vienas iš idėjos (koncepcijos) bendraautorių. Pabrėžtina, kad konkurso laimėtojai buvo paskelbti likus porai dienų iki minėto tarybos posėdžio, be to R. M. Račkauskas VTEK posėdžio metu pripažino, kad jam buvo žinomas sūnaus dalyvavimas konkurse ir tai, kad koncepcija, prie kurios rengimo sūnus prisidėjo, paskelbta laimėjusia.

- Šakių rajono savivaldybės tarybos nariai pažeidė Įstatymo reikalavimus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė pripažinti, kad buvusi Šakių rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Puskunigienė ir jos sūnus tarybos narys Mantas Puskunigis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Tyrimą dėl V. Puskunigienės ir M. Puskunigio VTEK pradėjo gavusi anoniminį pranešimą, kuriame teigiama, jog M. Puskunigis ir V. Puskunigienė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose priimant sprendimus dėl asfalto dangos įrengimo Šakių miesto Šiaurės gatvėje. Esą, politikui ir buvusiai Tarybos narei priklauso du žemės sklypai, esantys prie šios gatvės, todėl balsuodami posėdžiuose jie galėjo būti šališki.

Tyrimo metu nustatyta, kad 2014 m. V. Puskunigienė, tuo metu ėjusi Tarybos narės pareigas, dalyvavo jungtiniame Švietimo, kultūros ir sporto, Finansų bei Regioninės plėtros komitetų bei tarybos posėdžiuose, svarstant Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2015-2017 metų programos patvirtinimą, ir nenusišalino. Programos projektu numatyta skirti finansavimą Šiaurės gatvės, esančios Šakių mieste, asfalto dangai įrengti. V. Puskunigienei ir jos sutuoktiniui šio sprendimo priėmimo metu priklausė vienas Šiaurės g. esantis žemės sklypas.

Nustatyta, kad V. Puskunigienės sūnus – tarybos narys M. Puskunigis, taip pat dalyvavo 2014 m. ir 2016 m. vykusiuose tarybos ir komitetų posėdžiuose, sprendžiant minėtosios gatvės asfaltavimo klausimus. Pabrėžtina, kad 2016 m. priimtų sprendimų metu, M. Puskunigio tėvams priklausė jau du Šiaurės g. esantys žemės sklypai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens privačiu interesu laikytini ir jam artimų asmenų privatūs interesai.

- LEU Personalo direkcijos direktorė pažeidė Įstatymo nuostatas, reglamentuojančias privačių interesų deklaravimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė pripažinti, kad Lietuvos edukologijos universiteto Personalo direkcijos direktorė Teresa Dešukienė, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikusi privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

VTEK ragina T. Dešukienę nedelsiant (ne vėliau kaip per 7 dienas) pataisyti privačių interesų deklaraciją, jos tituliniame lape nurodant einamas Personalo direkcijos direktorės pareigas, ir pateikti ją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai teisės aktų nustatyta tvarka.

VTEK rekomenduoja Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui, atsižvelgiant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. KS-25 patvirtintos rezoliucijos „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ nuostatas, užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi Universitete kontrolę.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo II skirsnio reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

- Atidėti LEU darbuotojų T. Dešukienės ir G. Kundroto elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė sprendimo priėmimą dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) tarybos narės ir Personalo direkcijos direktorės Teresos Dešukienės bei Humanitarinio ugdymo fakulteto dekano Gintauto Kundroto elgesio atidėti, kreiptis į Universiteto tarybą dėl papildomos informacijos pateikimo ir atitinkamai pratęsti tyrimų terminus.

Tyrimo metu aiškinamasi, ar T. Dešukienė ir G. Kundrotas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Pranešime, kurio pagrindu atliekamas tyrimas, teigiama, kad T. Dešukienė ir G. Kundrotas 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su jų abiejų darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

- Pradėti tyrimą dėl LSMU Šeimos medicinos klinikos vadovo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai pradėjo tyrimą dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinikos vadovo Leono Valiaus.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Taip pat VTEK aiškinsis, ar L. Valius teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais deklaravo privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo buvusios šios klinikos rezidentės pranešimo pagrindu, kuriame nurodyta, kad L. Valiaus vadovaujamoje Šeimos medicinos klinikoje dirba jo sutuoktinė. Taip pat nurodyta, kad L. Valius yra asociacijos Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos prezidentas, o asociacija leidžia medicininį žurnalą „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“. L. Valius yra žurnalo vyr. redaktorius, o žurnalą spausdina UAB „Vitae Litera“, kurios vadovė – L. Valiaus sutuoktinė. Teigiama, kad bendrovės atstovai nuolat ragina L. Valiui tiesiogiai pavaldžius rezidentus tapti minėtos asociacijos nariais, prenumeruoti žurnalą, pirkti L. Valio sutuoktinės įmonės leidžiamas knygas ir dalyvauti mokamose konferencijose.

- Patikslinti duomenis dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė prašyti Vidaus reikalų ministerijos patikslinti informaciją apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) direktorių Kęstutį Lukošių.

Atsiųstame pranešime ministerija prašė VTEK įvertinti K. Lukošiaus veiksmus, atsižvelgiant į interneto portale 15min.lt 2017 m. rugpjūčio 3 d. paskelbtą straipsnį „Ugniagesių vadui namą pastatė priešgaisrinės saugos politika suinteresuota įmonė“. Pranešime nurodyta, kad straipsnyje pateikiama informacija, jog K. Lukošius pateko į interesų konflikto situaciją (įsigijo namą iš buvusio darbdavio, kuris aktyviai veikia vienoje iš PAGD kuruojamų sričių – priešgaisrinėje saugoje) ir Įstatymo nustatyta tvarka nenusišalino, t. y. dalyvavo priimant ir priėmė sprendimus, susijusius su jo paties privačiais interesais, ir neužtikrino sprendimų nešališkumo. Jokių kitų papildomų duomenų ministerija nenurodė.

Tačiau ministerijos pranešime ir 15min.lt portale paviešintame straipsnyje nenurodyti konkretūs duomenys, kad K. Lukošius, pradėjęs eiti PAGD direktoriaus pareigas dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su UAB „Poliprojektas“ ar UAB „Investavimo projektai“.

Be to, VTEK duomenimis, K. Lukošiui artimas asmuo valdo UAB “Fire expert” ir UAB “Fire experts” akcijas, o vienai iš jų vadovauja.

Dėl to, Vidaus reikalų ministerijos VTEK prašo papildyti pranešimą ir nurodyti konkrečią informaciją bei pateikti ją pagrindžiančius dokumentus apie K. Lukošiaus dalyvavimą priimant sprendimus, susijusius su visomis aukščiau nurodytomis įmonėmis. Be to, straipsnyje rašoma, kad K. Lukošius teigia nusišalinęs nuo visų sprendimų, kuriais jo buvusi darbovietė gali būti suinteresuota. Atsižvelgiant į tai, VTEK prašo pateikti visą ministerijos turimą informaciją ir šiuo klausimu.

Neturėdama aiškių duomenų, VTEK neturi galimybės tinkamai įgyvendinti savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir priimti pagrįstus sprendimus. Gavusi papildomų duomenų apie galimus pažeidimus, VTEK turės teisę pranešimą nagrinėti pakartotinai.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti