- Valstybinio psichikos sveikatos centro darbuotojas M.Strička pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko Seimo Antikorupcijos komisijos pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad M.Strička laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos, nors tokia pareiga jam kilo 2015 m. gruodžio pradžioje, pradėjus eiti VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjo pareigas. Deklaraciją jis turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas dienos, tačiau tą padarė tik šių metų rugpjūčio pradžioje, VTEK pradėjus tyrimą dėl jo elgesio.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius – tarp jų dirbančius biudžetinėse įstaigose bei turinčius administravimo įgaliojimus – asmenis deklaruoti privačius interesus.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Asmenys, atleisti už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje.


- Nutraukti tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontrolierės A.Karvelienės elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam veikos vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontrolierės Almos Karvelienės elgesio. Už šį sprendimą balsavo VTEK nariai Gražina Imbrasienė, Saulius Katuoka, Dalia Paulauskaitė, prieš – Virginijus Kanapinskas.

Gauto pranešimo pagrindu VTEK tyrė, ar tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Parnešime teigta, esą A.Karvelienė dalyvavo sprendžiant su jos sutuoktinio darboviete UAB „Mažeikių butų ūkis“ susijusius klausimus.

Tačiau tiriant nustatyta, kad A.Karvelienės sutuoktinis šioje bendrovėje neina vadovaujančių pareigų, neturi įgaliojimų priimti su valdymu ar finansais susijusių sprendimų, o A.Karvelienės dalyvavimas su UAB „Mažeikių butų ūkis“ susijusiose procedūrose neturėjo sąsajų su jos sutuoktinio darbo sąlygomis ar karjeros galimybėmis šioje bendrovėje. Todėl, VTEK vertinimu, šioje situacijoje nėra pakankamai duomenų, suponuojančių akivaizdų ir tiesioginį interesų konfliktą.


- Nutraukti tyrimus dėl dviejų Edukologijos universiteto darbuotojų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimus dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Tarybos narių Gintauto Kundroto ir Teresos Dešukienės elgesio. Už šį sprendimą balsavo VTEK nariai Virginijus Kanapinskas, Gražina Imbrasienė, Saulius Katuoka, prieš – Dalia Paulauskaitė.

Gauto pranešimo pagrindu VTEK tyrė, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešime teigta, esą G.Kundrotas ir T.Dešukienė 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU Tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su G.Kundroto bei T.Dešukienės darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

Tiriant nustatyta, jog G.Kundrotas ir T.Dešukienė, kaip LEU Tarybos nariai, neturi administravimo ar viešojo administravimo įgaliojimų. Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą ir Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, aukštoji mokykla nėra viešojo administravimo subjektas, taigi ir LEU Tarybai pavestos funkcijos nepriskirtinos viešojo administravimo sričiai. Tokiu atveju Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos G.Kundrotui ir T.Dešukienei netaikytinos, todėl tyrimas nutrauktinas.


- Lobistais įregistruoti du Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos atstovus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentą Juozą Antanaitį ir valdybos narį Algirdą Glodenį į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus šios asociacijos pateiktą prašymą bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Nuo rugsėjo įsigaliojo nauja šio teisės akto redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys. Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis VTEK Lobistų skaidrumo registre adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 53 lobistai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti