- Pratęsti tyrimą dėl žemės ūkio viceministro A.Bogdanovo elgesio

Siekdama patikrinti tyrimui reikšmingus duomenis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienam mėnesiui pratęsė tyrimą dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio.

VTEK tiria, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Bogdanovas privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie tai, jog naudojasi privačiai įmonei priklausančiu automobiliu.

    
- Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius pažeidė įstatymo nuostatas. Savivaldybės tarybos narys Rimas Klipčius įstatymo nuostatų nepažeidė

Netinkamai nusišalindamas Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2017 m. spalio 19 d. meras R.Klipčius pasirašė potvarkį sušaukti savivaldybės tarybos posėdį bei sudaryti jo darbotvarkę, įtraukiant ir su Švenčionėlių progimnazija susijusį klausimą. Pažymėtina, kad Švenčionėlių progimnazijoje mokytoja dirba R.Klipčiaus motina. VTEK neturi duomenų, kad nuo šio potvarkio pasirašymo meras būtų nusišalinęs.

Taip pat tiriant nustatyta, kad savivaldybės taryboje 2017 m. spalio 26 d. svarstant klausimą dėl Švenčionėlių progimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimo, meras R.Klipčius pareiškė nusišalinantis nuo šio klausimo tik po to, kai savivaldybės tarybai pats pranešė apie jo nagrinėjimą ir išklausė šį klausimą pristačiusią pranešėją. Pareiškęs nusišalinimą, politikas, prieš išeidamas iš salės, pridūrė, esą „klausimas tikrai labai svarbus, reikalingas mūsų rajono gyventojams“. VTEK vertinimu, meras R.Klipčius šiuo atveju nusišalinimo procedūrą įvykdė netinkamai. Minėtieji savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėti klausimai politikui kėlė tiesioginį interesų konfliktą dėl mero R.Klipčiaus motinos darbo Švenčionėlių progimnazijoje. Taigi, meras, žinodamas, kad klausimas jam kelia interesų konfliktą, negalėjo dalyvauti jokiose jo nagrinėjimo stadijose. VPIDVTĮ numato, kad pareikšti apie nusišalinimą asmuo privalo tuomet, kai jam tampa žinoma apie galimą interesų konfliktą. Šiuo atveju meras R.Klipčius jau paskelbdamas klausimą savivaldybės tarybai žinojo, kad klausimas susijęs su jo motinos darboviete, tačiau vis tiek nenusišalino tol, kol neišklausė sprendimo projektą pristačiusios pranešėjos.

VTEK vertinimu, meras R.Klipčius VPIDVTĮ nuostatų nepažeidė, kai nenusišalino savivaldybės taryboje 2015 m. lapkričio 26 d. sprendžiant klausimą dėl savivaldybei priklausančių sporto įrenginių naudojimo, priežiūros ir nuomos tvarkos. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir atsižvelgus į teismo formuojamą praktiką, VTEK vertinimu, nėra akivaizdžių bei pagrįstų duomenų, jog šis sprendimas būtų tiesiogiai susijęs su merui R.Klipčiui interesų konfliktą keliančia jo motina.

Taip pat VTEK nusprendė, kad balsuodamas dėl 2016 m. vasario 18 d. ir 2017 m. vasario 23 d. sprendimų, susijusių su savivaldybės biudžeto tvirtinimu, meras R.Klipčius nusišalino, todėl VPIDVTĮ nuostatų nepažeidė.

VTEK pripažino, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Rimas Klipčius nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų, kai buvo sprendžiami 2015 m. lapkričio 26 d., 2017 m. spalio 26 d., 2016 m. vasario 18 d. ir 2017 m. vasario 23 d. klausimai. Pastaraisiais dviem atvejais politikas nusišalino. Tiriant taip pat nustatyta, kad politikas nedalyvavo priimant 2017 m. spalio 26 d. sprendimą, o 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jo sutuoktine.


- Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius A.Bartulis pažeidė įstatymo nuostatas

Laiku nepateikdamas privačių interesų deklaracijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus (5 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad, pradėjęs eiti pareigas savivaldybėje, privačių interesų deklaraciją A.Bartulis pateikė pavėlavęs beveik vienerius metus – šių metų sausio pabaigoje. Savivaldybės administracijos direktoriumi jis tapo 2017 m. kovo pradžioje.

Asmenys, kuriems taikomas VPIDVTĮ, pirmą kartą privačių interesų deklaracija privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos. Vėliau šią deklaraciją būtina tikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Lobistu įregistruoti Virginijų Liberį

MB „Impresso LT“ direktorius Virginijus Liberis įrašytas į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išnagrinėjusi V.Liberio prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 63 lobistai. Pernai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti