- Santaros klinikų generalinis direktorius K.Strupas ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skyriaus vedėja S.Strupienė pažeidė įstatymą

Sutuoktiniai – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinis direktorius Kęstutis Strupas ir VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėja Silvija Strupienė – pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad K.Strupas keturis sandorius deklaravo, nesilaikydamas VPIDVTĮ nustatyto 30 kalendorinių dienų termino: 2010 m. kartu su sutuoktine iš banko gautą paskolą, vertybinių popierių įsigijimą iš banko 2017 m., dukrai 2017 m. teiktą dovaną (butą) bei 1996 m. kartu su sutuoktine fiziniam asmeniui suteiktą paskolą. S.Strupienė šiuos sandorius taip pat deklaravo, praleisdama privalomą tokiems sandoriams deklaruoti terminą.

VTEK atkreipia dėmesį, kad VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius bei kitus privačių interesų deklaravimo pareigą turinčius asmenis deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis: darbovietes, kitus ryšius su juridiniais asmenimis, per pastaruosius metus sudarytus ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančius sandorius, etc. Privačių interesų deklaracijose pateikiami duomenys turi atitikti įstatyme bei VTEK patvirtintose deklaravimo taisyklėse apibrėžtus reikalavimus.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimus VTEK atliko įvykdytos K.Strupo ir S.Strupienės privačių interesų deklaracijų turinio analizės bei „Info TV“ laidos „Infodiena“ reportaže pateiktos informacijos (2018-02-28) pagrindu.

 

- Trys esami ir trys buvę LRT tarybos nariai pažeidė įstatymą

Trys VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos nariai – Liudvikas Gadeikis, Dalia Kutraitė Giedraitienė, Vilija Targamadzė – ir trys buvę šios tarybos nariai – Lolita Jablonskienė, Žygintas Pečiulis, Andrius Puksas – pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimų duomenys rodo, kad visi šie asmenys LRT taryboje einamas pareigas savo privačių interesų deklaracijose nurodė praleidę VPIDVTĮ numatytą 30 kalendorinių dienų deklaravimo terminą. Taip pat nustatyta, kad Ž.Pečiulis pavėlavo deklaruoti nuo 2017 m. Vilniaus Gedimino technikos bei Mykolo Romerio universitetuose einamas pareigas.

 

- Lietuvių kalbos instituto vadovė J.Zabarskaitė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorė Jolanta Zabarskaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimo duomenys rodo, kad J.Zabarskaitė privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis pirmą kartą pateikė tik 2015 m. kovą, nors tai turėjo padaryti dar 2012 m. Be to, nuo 2014 m. ji vykdo individualią veiklą, kurią turėjo pareigą deklaruoti per 30 kalendorinių dienų, tačiau tai įvykdė tik šių metų balandį. Taip pat VTEK pastebėjo, kad ji nedeklaravo LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre einamų pareigų, todėl ragina tai padaryti nedelsiant.

Be kita ko, nustatyta, kad J.Zabarskaitė dalyvavo LKI Mokslo taryboje, kaip jos narė, priimant sprendimą dėl jos, kaip Tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos, kartu su bendraautoriais parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos. VTEK vertinimu, ji šiuo atveju pateko į interesų konflikto situaciją. Analogiška situacija susiklostė LKI direktorei pasirašant minėtosios monografijos leidybos sutartį. J.Zabarskaitė taip pat neišvengė interesų konflikto situacijos, kai 2015 m. birželį, kaip LKI vadovė, pasirašė papildomą susitarimą su tuometine sūnaus darboviete – UAB „Proit“.

Suėjus senaties terminui, VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su projekto „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“.  

Tyrimą VTEK atliko Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, privačių asmenų bei Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimų pagrindu.

 

- Kultūros paveldo departamento tarnautojas A.Umbrasas pažeidė įstatymą

Kultūros paveldo departamento (KPD) Panevėžio skyriaus vedėjas Arūnas Umbrasas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Taip pat VTEK rekomenduoja A.Umbrasui nedelsiant patikslinti privačių interesų deklaraciją, pakeičiant pareigų kodą (į valstybės tarnautojo-struktūrinio padalinio vadovo) ir nurodant tebesitęsiantį ryšį su asociacija „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ (ICOMOS LNK).

Tyrimo metu nustatyta, kad A.Umbrasas yra ne tik KPD tarnautojas, struktūrinio padalinio vadovas, bet ir minėtosios asociacijos narys. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. nagrinėjant bylą, kurioje KPD buvo atsakovas, A.Umbrasas, kaip įgaliotasis KPD atstovas, pateikė savo pasirašytą prašymą įtraukti į bylą ICOMOS LNK trečiuoju asmeniu. Šį prašymą teismas patenkino.

Vadovaujantis teismų praktika, šiuo atveju A.Umbraso asmeninio suinteresuotumo buvimui pagrįsti pakanka vien jo narystės ICOMOS LNK fakto. Laikytina, kad, būdamas šios asociacijos nariu ir KPD vardu teikęs prašymą įtraukti į bylą ICOMOS LNK, pateko į interesų konflikto situaciją. Šiuo atveju jis privalėjo kreiptis į KPD direktorę, informuoti apie susiklosčiusią situaciją ir nusišalinti. Tačiau jis nusišalinimo nepareiškė ir toliau dalyvavo byloje.

Be kita ko, VTEK duomenys patvirtina, kad A.Umbrasas dalį deklaruotinų duomenų apie privačius interesus deklaravo pavėlavęs, be to jis vis dar nėra nurodęs ryšio su ICOMOS LNK, nors iki šiol yra jos narys.

Nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl A.Umbraso elgesio atitikties VPIDVTĮ nuostatoms, draudžiančioms atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi KPD atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai.

 

- Atidėti VRK narės A.Žilinskienės elgesio nagrinėjimą kitam posėdžiui

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Aistės Žilinskienės elgesio nagrinėjimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu. Teigta, jog A.Žilinskienė VRK narės pareigas pradėjo eiti 2017 m. birželio pabaigoje, tačiau laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos.

 

- Tirti  Lazdijų rajono savivaldybės mero A.Margelio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė narystės asociacijoje – Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“, nors iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad A.Margelis galbūt yra šios asociacijos narys ir pirmininkas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti LSMU rektoriaus R.Žaliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektoriaus Remigijaus Žaliūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, kad jis, eidamas LSMU rektoriaus pareigas, taip pat vadovauja LSMU ligoninės – Kauno klinikų – Kardiologijos klinikai. Bus tiriamos aplinkybės, ar R.Žaliūnas, eidamas tarnybines pareigas, nepriiminėjo sprendimų dėl kitos savo darbovietės – LSMU Kauno klinikų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusios žemės ūkio viceministrės Linos Kujalytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios žemės ūkio viceministrės Linos Kujalytės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei – ar nenusižengė reikalavimams dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio.

Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo, kuriame remiamasi žiniasklaidos informacija, pagrindu. Esą, L.Kujalytė įsidarbino Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžioje VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC). Teigiama, kad šios įmonės vykdomai Duomenų rinkimo programai buvo skirtos lėšos iš Žuvininkystės fondo, už kurį galbūt buvo atsakinga viceministrė L.Kujalytė. Esą, tuo pasinaudodama, buvusi viceministrė galbūt darė poveikį ŽŪIKVC generaliniam direktoriui dėl įsidarbinimo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti