(papildyta pirmais penkiais klausimais)

 

- Lobistu įregistruoti G.Uselį

UAB „Usela“ direktorius Geraldas Uselis įrašytas į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi G.Uselio prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 65 lobistai. Pernai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Atidėti klausimo nagrinėjimą dėl VRK narės J.Valčiukienės elgesio

Siekdama išsiaiškinti papildomas aplinkybes, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti klausimo nagrinėjimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Jonės Valčiukienės elgesio.

Tyrimą VTEK atlieka gautų pranešimų pagrindu. Esą, J.Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Teigiama, kad sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat buvo pranešta, kad šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės. Todėl VTEK aiškinasi, ar VRK narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

 

- LRTK pirmininkas ir nariai pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininkas ir nariai – Edmundas Vaitiekūnas, Laurynas Jonavičius, Antanas Jonynas, Vidmantas Mačiulis, Algis Matulionis, Liudvika Pociūnienė, Dalia Teišerskytė bei Vincentas Vobolevičius – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Įstatyme yra nustatytas terminas, per kurį valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo elektroninėmis priemonėmis pateikti privačių interesų deklaraciją – t.y., per 30 kalendorinių dienų nuo asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

E. Vaitekūnas 2013 m. kovo 21 d. tapo LRTK nariu, o tų pačių metų balandžio 23 d. – šios komisijos pirmininku. Antrai kadencijai LRTK nariu jis buvo išrinktas 2017 m. kovo 21 d., o pirmininku – 2017 m. kovo 28 d. Privačių interesų deklaraciją E. Vaitekūnas pateikė 2018 m. kovo 9 d.

V. Vobolevičius LRTK nariu tapo 2013 m. liepos 16 d., o 2016 m. lapkričio 24 d. buvo paskirtas antrai kadencijai, tačiau privačių interesų deklaraciją jis pateikė 2017 m. liepos 22 d. kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, taip pat joje nenurodė LRTK einamų pareigų. Pareigas LRTK V. Vobolevičius nurodė tik 2018 m. kovo 13 d. teiktoje privačių interesų deklaracijoje. Taip pat jis pavėluotai deklaravo Vytauto Didžiojo universitete eitas pareigas.

V. Mačiulis LRTK nariu paskirtas 2013 m. sausio 21 d., antrai kadencijai – 2016 m. lapkričio 25 d., o privačių interesų deklaraciją pateikė 2018 m. kovo 8 d.

L. Jonavičius LRTK nariu tapo 2017 m. sausio 11 d. Privačių interesų deklaraciją jis pateikė 2018 m. kovo 8 d.

D. Teišerskytė nuo 2017 m. kovo 21 d. tapo LRTK nare, o privačių interesų deklaraciją pateikė 2017 m. gruodžio 12 d. Ji taip pat turėjo pareigą deklaruoti lengvojo automobilio „Nissan Juke“ pirkimo-pardavimo sandorius, sudarytus 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2017 m. kovo 7 d., tačiau duomenis apie šiuos sandorius D. Teišerskytė privačių interesų deklaracijoje pateikė tik 2018 m. kovo 16 d.

A. Jonynas LRTK nariu paskirtas 2013 m. sausio 15 d., antrai kadencijai – 2016 m. rugsėjo 13 d., o privačių interesų deklaraciją pateikė 2018 m. kovo 8 d.

A. Matulionis LRTK nariu tapo 2013 m. sausio 15 d., antrai kadencijai buvo paskirtas 2016 m. rugsėjo 13 d. Privačių interesų deklaraciją A. Jonynas pateikė 2018 m. kovo 8 d. L. Pociūnienė LRTK nare paskirta 2013 m. spalio 17 d., o antrai kadencijai – 2017 m. kovo 6 d. Privačių interesų deklaraciją ji pateikė 2018 m. kovo 8 d.

 

- Du Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (IAE) dirbantys sutuoktiniai – Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Aleksandras Oryšaka bei šios tarnybos Cheminės technologijos skyriaus vyresnioji radiochemijos inžinierė Nadežda Oryšaka – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEk nusprendė, jog A.Oryšaka pažeidė šio teisės akto reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimo metu VTEK nustatė, kad N.Oryšaka IAE Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos Cheminės technologijos skyriaus vyresniosios radiochemijos inžinierės pareigas eina nuo 2012 m. balandžio 5 d., tačiau privačių interesų deklaraciją pirmąjį kartą pateikė tik 2018 m. kovo 12 d. Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo į pareigas dienos.

Taip pat tyrimo duomenys rodo, kad A.Oryšaka 2016 m. spalį vizavo tarp UAB „Lokmis“, kurioje taip pat dirba ir jo sutuoktinė N.Oryšaka, ir IAE sudarytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. Be kita ko, nustatyta, kad 2016 m. rugsėjį A.Oryšaka vizavo šio viešojo pirkimo paraišką, kurioje UAB „Lokmis“ nurodytas kaip galimas tiekėjas, pasirašė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos parengtą raštą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Pažeidę kitus šio įstatymo reikalavimus, asmenys vienerius metus negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

    
- Tirti švietimo ir mokslo viceministro G.Viliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad Lietuvos mokslų taryboje (LMT) dirba G.Viliūno sūnus, o pats G.Viliūnas eina pareigas LMT valdyboje. Prašoma išsiaiškinti, ar esant tokiai situacijai nebuvo priiminėjami interesų konfliktą galintys kelti sprendimai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti Ministro Pirmininko S.Skvernelio elgesį*

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad premjeras nedeklaravo duomenų, kad jo sutuoktinė yra AB „Swedbank“ akcininkė. Pranešime taip pat keliamas klausimas, ar S.Skvernelio už 2016 metus teiktoje turto deklaracijoje visos nurodytos sutuoktinės valdomos akcijos, kurių vertė yra 6946 Eur., priklauso tik AB „Swedbank“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

*VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas nuo šio klausimo nusišalino.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti