- Nedeklaravusi privačių interesų, buvusi Šiaulių universiteto darbuotoja G.Miniotienė pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi VšĮ „Šiaulių universitetas“ (ŠU) Finansų tarnybos direktorė-vyriausioji finansininkė Gintarė Miniotienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tirdama VTEK nustatė, kad ŠU Finansų tarnybos direktorės-vyriausiosios finansininkės pareigybės aprašymas nustato su administravimo įgaliojimais susijusias funkcijas, o ŠU yra finansuojamas ir iš valstybės biudžeto lėšų. Dėl šių priežasčių VPIDVTĮ nuostatos G.Miniotienei buvo taikomos visos apimties ir tiesiogiai. VTEK nustatė, jog, dirbdama ŠU, G.Miniotienė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors šią pareigą turėjo.

Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis laikomi asmenys, turintys administravimo įgaliojimus ir dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo VTEK atlikti tyrimą per trejus metus nuo šio asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Tai numato Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas.

    

- Buvęs Vilniaus RAAD tarnautojas R.Dauskurtas įstatymo nuostatų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (Vilniaus RAAD) Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Robertas Dauskurtas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės.

VPIDVTĮ draudžia valstybinėje tarnyboje dirbusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju ar būti šios įmonės tarybos, valdybos nariu, taip pat eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas Vilniaus RAAD pranešimo pagrindu. Teigta, kad R.Dauskurtas, nepraėjus metams nuo jo darbo Vilniaus RAAD pabaigos, įsidarbino VšĮ „Žaliasis taškas“, kurią prieš tai kontroliavo. Tačiau tyrimo metu nenustatyta duomenų, jog R.Dauskurtui per paskutinius darbo Vilniaus RAAD metus būtų pavesta prižiūrėti ar kontroliuoti VšĮ „Žaliasis taškas“. Taip pat nenustatyta, kad jis būtų dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant palankius šiai įstaigai sprendimus. Be to, VTEK nenustatė, kad R.Dauskurtas VšĮ „Žaliasis taškas“ eitų vadovo, jo pavaduotojo pareigas ar būtų šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eitų kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse.

 

- Lobistu įregistruoti Robertą Klovą

Advokatų profesinės bendrijos „Greenlex“ advokatas Robertas Klovas įrašytas į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi R.Klovo prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

R.Klovas tapo 66-uoju šalyje įregistruotu lobistu. Nuo pernai rugsėjo, kai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija, registruotų lobistų skaičius išaugo dvigubai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Atskaitinga lobistinė veikla demokratijoje gali sustiprinti interesų grupių atstovavimą bei pagerinti teisėkūros kokybę. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra pasisakiusi, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Pagal galiojančią tvarką, – siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, – lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.


- Tirti Alytaus miesto savivaldybės vicemero T.Tamulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės mero  pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinsis, ar T.Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinsis, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario Rimo Klipčiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario Rimo Klipčiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu. Bus aiškinamasi, ar R.Klipčius laiku deklaravo duomenis apie žemės sklypo ir jame esančių statinių nuomos sutartį su UAB „Patika“, sudarytą 2017 m. sausį.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojo S.Naumkino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojo Sergejaus Naumkino elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VšĮ Utenos ligoninės atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis, ar, būdamas direktoriaus pavaduotoju, S.Naumkinas nesprendė klausimų, susijusių su savo bei savo sutuoktinės darbu šioje ligoninėje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti tyrimą dėl VRK narės J.Valčiukienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo iniciatyva nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Jonės Valčiukienės elgesio. Papildomai bus tiriamos aplinkybės, ar jai nekilo interesų konfliktas rengiant, svarstant bei priimant sprendimus, susijusių su Seimo nariu Ramūnu Karbauskiu, kuris 2017 m. kovą J.Valčiukienės sutuoktiniui perleido neturtines kelių bendrovių akcininko (pajininko) teises. Taip pat bus aiškinamasi, ar VRK narė neturėjo privačių interesų deklaracijoje nurodyti savo sutuoktinio ryšių su šiomis bendrovėmis.

Tyrimą dėl J.Valčiukienės VTEK pradėjo šių metų vasarį naujienų portalo „15min“ žurnalistės ir Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės pranešimų pagrindu. Esą, J.Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Teigiama, kad sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat buvo pranešta, kad šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės. Todėl VTEK aiškinasi, ar VRK narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti