- Prienų rajono savivaldybės meras A.Vaicekauskas šiurkščiai pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Taip pat VTEK konstatavo pažeidimą politikui pažeidus VPIDVTĮ reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK pabrėžia, kad kita sandorio šalis yra laikytina asmens privačiu interesu, dėl kurio eidamas tarnybines pareigas asmuo negali išlikti objektyvus ir nešališkas. Tiriant nustatyta, kad A.Vaicekauskas privačių interesų deklaracijoje nenurodė narystės asociacijoje „Prienų ūkininkų sąjunga“, kurios nariu buvo nuo 2014 m. spalio iki šių metų vasario. Meras tikino iš asociacijos išstojęs žodiniu pareiškimu 2015 m. ir nebemokąs nario mokesčio. Tačiau VTEK nustatė, kad A.Vaicekauskas sumokėjo įmoką už 2015 metų narystę, o raštišką prašymą narystę nutraukti asociacijai pateikė tik šiemet. Be to, meras nesiėmė veiksmų interesų konfliktui išvengti, kai 2015 m. birželį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino svarstant du su „Prienų ūkininkų sąjunga“ susijusius klausimus.

Taip pat nustatyta, kad A.Vaicekauskas yra kredito unijos „Prienų taupa“ narys nuo 1999 m. ir yra sudaręs galiojantį paskolos sandorį. Ši narystė nėra pasibaigusi, tačiau to meras nedeklaravo. Jis teigė manęs, kad narystė unijoje „Prienų taupa“ yra formali, todėl pakanka deklaruoti gautą paskolą. VTEK kritiškai vertina šiuos teiginius, nes konkrečias išstojimo iš kredito unijos sąlygas nustato pastarosios įstatai. Be kita ko, 2015 m. gegužę, 2016 m. kovą ir 2017 m. lapkritį meras nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant klausimus dėl savivaldybės patalpų nuomos sutarčių su „Prienų taupa“ nutraukimo ir pakeitimo.

Tyrimo duomenys taip pat rodo, jog, vykdydamas individualią veiklą, A.Vaicekauskas 2016 ir 2017 m. sudarė deklaruotino dydžio – 3 tūkst. eurų sumą viršijančių – sandorių, tačiau jų nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Rašytinio sandorio nebuvimas nepaneigia fakto, kad A.Vaicekauską ir septynis juridinius asmenis, kuriems jis išrašė PVM sąskaitas-faktūras, šalis sieja sutartiniai įsipareigojimai. Šios PVM sąskaitos-faktūros yra apskaičiuotos ir pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai – tai patvirtina, kad sutartiniai santykiai yra įvykę.

Tyrimo metu pasitvirtino ir tai, kad A.Vaicekauskas, saistomas galiojančio paskolos sandorio su AB „Swedbank“, 2016 m. gruodį ir 2017 m. lapkritį nenusišalino Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savivaldybės paimtos paskolos grąžinimo minėtajam bankui termino.

VTEK nustatė, kad A.Vaicekauskas nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų, kai privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie savo sūnų ir žentą. Gautame pranešime, kurio pagrindu buvo pradėtas tyrimas, teigta, jog minėtieji merui artimi asmenys vadovauja įmonėms, o savivaldybės taryba, esą, 2016 ir 2017 m. sprendė klausimus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. VTEK tyrimo duomenys rodo, kad savivaldybės taryba yra įsteigusi smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą bei skyrusi finansavimą smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programai, tačiau mero sūnaus ir žento įmonės nėra teikusios prašymų pagal šią programą.

Gautame pranešime taip pat teigta, kad A.Vaicekauskas neužtikrino tinkamos kontrolės, jog Prienų rajono Jiezno gimnazijos, Stakliškių gimnazijos ir VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro vadovai nustatyta tvarka ir terminais deklaruotų privačius interesus. Tačiau, nesant pakankamai duomenų teisiniam mero veikos vertinimui, VTEK tyrimą dėl šio epizodo nutraukė.

Pagal VPIDVTĮ, asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio teisės akto nuostatas, jeigu per vienerius metus jis buvo pakartotinai pripažintas pažeidusiu šio įstatymo nuostatas. 2017 m. gruodį VTEK konstatavo, kad A.Vaicekauskas pažeidė VPIDVTĮ reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo. Šiuo sprendimu, be kita ko, buvo skirtas finansavimas ir mero sutuoktinės vadovaujamai Pakuonio pagrindinei mokyklai.

 

- VTEK nutraukė tyrimą dėl buvusio LRT tarybos pirmininko Ž.Pečiulio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl buvusio VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos pirmininko Žyginto Pečiulio elgesio. VTEK tyrė, ar nebuvo nusižengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimo metu VTEK nenustatė tiesioginių ir akivaizdžių duomenų, kad LRT taryboje Ž.Pečiulis būtų sprendęs klausimus, tiesiogiai susijusius su šioje įstaigoje dirbančio žento darbo santykiais.

Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, pripažindama, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimo negalima grįsti prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą.

 

- Trylika esamų ir buvusių Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių pažeidė įstatymo nuostatas, vienu atveju pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trylika Kultūros paveldo departamento Pirmosios, Ketvirtosios ir Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus ar patikslinti jau deklaruotus duomenis. Tokį sprendimą VTEK vienbalsiai priėmė dėl Inesos Alistratovaitės-Kurtinaitienės, Arūno Borutos, Arūno Bubnio, Rasos Butvilaitės-Petrauskienės, Ramūno Kondrato, Lauryno Kurilos, Kęstučio Lupeikio, Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Romo Pakalnio, Gyčio Piličiausko, Audronės Šolienės, Ilonos Vaškevičiūtės bei Ingos Zakšauskienės elgesio.

Taip pat VTEK konstatavo, kad Kultūros paveldo departamento Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė Audronė Vyšniauskienė VPIDVTĮ privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių nuostatų nepažeidė. Ji į šias pareigas buvo deleguota kaip KPD tarnautoja (šias pareigas ji yra deklaravusi) – dalyvavimas vertinimo tarybos veikloje yra sudėtinė A.Vyšniauskienės tarnybinių pareigų dalis, kurių papildomai deklaruoti nereikia.

Tyrimų duomenys rodo, kad minėtieji asmenys laikytini viešojo administravimo įgaliojimus turinčiais asmenimis ir priskirtini valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai, todėl jie privalo deklaruoti privačius interesus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad kultūros paveldo objektų būklės stebėjimas ir vertinimas yra nuolatinis procesas, už kurį atsakingos vertinimo tarybos, kurios atlikdamos joms pavestas funkcijas įgyvendina viešojo administravimo įgaliojimus, todėl pagrįstai laikomos viešojo administravimo institucijomis.

KPD direktoriaus įsakymu įtraukti į nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų sudėtį, minėtieji trylika tarybų narių privalėjo per 30 kalendorinių dienų pateikti privačių interesų deklaracijas, tačiau šio termino jie nesilaikė.

VTEK pakartotinai rekomenduoja KPD užtikrinti, kad jos vadovaujamo departamento sudaromų Kultūros paveldo vertinimo tarybų naujai skiriami nariai būtų nedelsiant informuojami apie jų pareigą deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK rekomenduoja KPD nedelsiant imtis aktyvių veiksmų, kad būtų atitinkamai papildyti tokių vertinimo tarybų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato, kad asmenys, kuriems VTEK pateikė rekomendaciją, turi informuoti VTEK apie priemones, kurių bus imamasi, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Su KDP pateiktomis rekomendacijomis VTEK supažindins ir Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Seimo Antikorupcijos komisiją.

Per pastarąjį mėnesį VTEK iš viso priėmė sprendimus dėl 38-nių Kultūros paveldo departamento Pirmosios, Antrosios, Trečiosios, Ketvirtosios ir Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio.

 

- Buvęs Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas V.Petrulis pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas ir Kultūros paveldo departamento Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys Vaidas Petrulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad V.Petrulis abejas pareigas pradėjo eiti 2015 m., tačiau savo privačių interesų deklaracijoje jas nurodė pavėluotai – tik šiemet. VPIDVTĮ numato, kad privačių interesų deklaraciją reikia pateikti arba patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo naujų pareigų pradžios.
VTEK rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės merui užtikrinti, kad naujai skiriami visuomeniniai patarėjai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą deklaruoti privačius interesus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato, kad asmenys, kuriems VTEK pateikė rekomendaciją, turi informuoti VTEK apie priemones, kurių bus imamasi, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.
Šį mėnesį VTEK jau priėmė sprendimus dėl septyniolikos Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų. Visiems jiems konstatuoti pažeidimai laiku nedeklaravus privačių interesų.

 

- Lobiste įregistruoti Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentę D.Čibirienę

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė įrašyta į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi D.Čibirienės prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruotas 71 lobistas. Nuo pernai rugsėjo, kai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija, registruotų lobistų skaičius išaugo daugiau, nei dvigubai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojančią tvarką lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

 

- Atidėti buvusio ŽŪM Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo V.Grušausko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo buvusio Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo Vytauto Grušausko elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją, draudimo naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Teigta, jog V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti