Papildyta pirmu klausimu viršuje:

- Išplėsti tyrimą dėl premjero Sauliaus Skvernelio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio privačių interesų deklaravimo. Tyrimas išplėstas žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu. Papildomai bus aiškinamasi, ar politikas savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai nurodė juridinius asmenis, kurių veikloje per pastaruosius trejus metus dalyvavo jo sutuoktinė.

Galimybę tirti trejų metų periodą nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ).

Tyrimą dėl premjero elgesio VTEK pradėjo birželį. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas buvo pradėtas žurnalistės atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, premjeras nedeklaravo duomenų, kad jo sutuoktinė yra AB „Swedbank“ akcininkė. Pranešime taip pat keltas klausimas, ar S.Skvernelio už 2016 metus teiktoje turto deklaracijoje visos nurodytos sutuoktinės valdomos akcijos priklauso tik AB „Swedbank“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Dvi Seimo nario padėjėjos-sekretorės – A. Skaržauskienė ir V. Polzunovaitė – pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus pažeidė dvi Seimo nario padėjėjos-sekretorės – Apolonija Skaržauskienė (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis) ir Viktorija Polzunovaitė (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad A. Skaržauskienė nuo 2013 m. balandžio yra asociacijos „Pilietinis judėjimas KARTU“ narė, tačiau šiuos duomenis savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik šių metų gegužę.

Taip pat nustatyta, kad V. Polzunovaitė 2017 m. rugsėjo 1 d. – po beveik dešimties mėnesių pertraukos – buvo vėl priimta į Seimo nario padėjėjos-sekretorės pareigas, taigi turėjo pareigą per 30 kalendorinių dienų pateikti privačių interesų deklaraciją. Tačiau ji tai padarė praleisdama šį terminą – tik šių metų balandį.

VTEK pabrėžia, kad pareiga deklaruoti privačius interesus taikoma kiekvieną kartą pasikeitus darbo santykiams, t. y. kai asmenį išrenka, priima ar paskiria į pareigas. Deklaraciją taip pat būtina patikslinti per 30 kalendorinių dienų kaskart pasikeitus deklaruotiems duomenims ar papildyti atsiradus naujų deklaruotinų duomenų. Įstatymas nenumato jokių išimčių, kai deklaracijos teikti nereikėtų.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.
    

- Buvęs VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojas J.Kavaliauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas Jaunius Kavaliauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad, eidamas vadovaujančias pareigas VĮ „Lietuvos paminklai“, J.Kavaliauskas privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie savo sutuoktinės einamas Seimo nario padėjėjos-sekretorės pareigas, tačiau pareigos papildyti deklaraciją per VPIDVTĮ nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą jis neįvykdė.

- UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos narys D.Tamauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos narys Darius Tamauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad bendrovės akcininkų visuotinis susirinkimas D.Tamauską bendrovės valdybos nariu išrinko 2017 m. birželį. Nuo šių metų sausio įstatymų leidėjas privačius interesus įpareigojo deklaruoti ir stebėtojų tarybų bei valdybų nariams akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Taigi privačių interesų deklaraciją, kaip UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos narys, D.Tamauskas privalėjo pateikti iki šių metų vasario 1 d, tačiau jis tai padarė tik šių metų gegužę, praleisdamas nustatytąjį terminą.


- Dar aštuoni Kauno miesto savivaldybės mero visuomeniniai patarėjai pažeidė įstatymą

Dar aštuoni esami ir buvę Kauno miesto savivaldybės mero visuomeniniai patarėjai – Virginija Adomaitienė, Donatas Bacevičius, Rimantas Benetis, Svetlana Kauzonienė, Dainiaus Pavalkis, Monika Petraitė, Irena Segalovičienė ir Tomas Žebuolis – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Įgiję savivaldybės mero visuomeninių patarėjų statusą, minėtieji asmenys turėjo pateikti arba patikslinti savo privačių interesų deklaracijas per 30 kalendorinių dienų, tačiau VTEK nustatė, kad šio reikalavimo jie nesilaikė.
VTEK nuomone, meras ar jo įgaliotas asmuo, skirdamas naujus visuomeninius patarėjus, turėtų juos informuoti apie jiems taikomą pareigą teikti privačių interesų deklaraciją. Taigi VTEK rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės merui užtikrinti, kad naujai skiriami visuomeniniai patarėjai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą deklaruoti privačius interesus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato, kad asmenys, kuriems VTEK pateikė rekomendaciją, turi informuoti VTEK apie priemones, kurių bus imamasi, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Pastaruoju metu VTEK priėmė sprendimus dėl 24-rių Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų. Visiems jiems konstatuoti pažeidimai laiku nedeklaravus privačių interesų.

VTEK pabrėžia, kad, jei valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui kyla abejonių dėl jam taikomos privačių interesų deklaravimo pareigos, jis turi imtis visų priemonių tai išsiaiškinti ir tinkamai įgyvendinti VPIDVTĮ nuostatas, jei jos jam taikomos.

- Buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojas G.Bakanas įstatymo reikalavimo „atvėsti“ nepažeidė

Buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnis draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, nustojęs eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai”, G.Bakanas po kelių mėnesių tapo geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Fundation“ valdybos nariu.

Tyrimą atlikusi VTEK nenustatė, kad G.Bakano tarnyba per paskutinius jo darbo AB „Lietuvos geležinkeliai“ metus būtų tiesiogiai susijusi su „CEE Railroad reform fundation“ veiklos priežiūra ar kontrole. Taip pat nenustatyta, kad G.Bakanas būtų tiesiogiai dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant palankius šiam juridiniam asmeniui sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Atsižvelgiant į tai, G.Bakano įsidarbinimas „CEE Railroad reform fundation“ valdybos nariu VPIDVTĮ numatytiems apribojimams įsidarbinti neprieštarauja.


- Tirti Šiaulių miesto savivaldybės mero A.Visocko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad A.Visockas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje šių metų liepą svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus, nors šioje bendrovėje, esą, dirba jo sesuo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Tauragės rajono savivaldybės mero S.Mičiulio ir tarybos nario T.Avrasevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio ir šios savivaldybės tarybos nario Tomo Avrasevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad S.Mičiulis galbūt nedeklaravo narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės krepšinio veteranų sporto klubas“. Taip pat teigiama, kad T.Avrasevičius galėjo nedeklaruoti narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės „Volano“ sporto klubas“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Martyno Butkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Martyno Butkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai M.Butkevičius savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėlavo nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinės ryšius su šiais juridiniais asmenimis: Lietuvos pieno gamintojų asociacija, kredito unija „Prienų taupa“, Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Vyriausybės kanceliarijos patarėja G.Gajauskienės ir A.Ramanausko kovinio rengimo centro karininko A.Gajausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėjos finansų ir ekonomikos klausimais Ginos Gajauskienės ir Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro profesinės karo tarnybos karininko Arūno Gajausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar sutuoktiniai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad sutuoktiniai nuomoja Vilniuje esantį butą (kambarį), tačiau duomenų apie šį sandorį nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės I.Sirusienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. rugsėjį savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos posėdyje I.Sirusienė pristatė Kelmės rajono verslininkų asociacijos prašymą dėl lėšų skyrimo mokymams ir „Verslo dienos 2017“ projektui. Taip pat teigiama, kad ji posėdyje balsavo priimant sprendimus bei su minėtąja asociacija pasirašė lėšų naudojimo sutartis. Esą, jos sūnus yra šios asociacijos pirmininko pavaduotojas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus S.Lembučio ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojos L.Bernotienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus Stasio Lembučio ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienes elgesio. Bus aiškinamasi, ar S.Lembutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinsis, ar L.Bernotienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos korupcijos rizikos analizės dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių duomenų pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai L.Bernotienė galbūt nenusišalino nuo 2016 m. vykusių viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su UAB „Pakruojo arka“, kurioje dirba jos brolis.

VTEK taip pat tirs aplinkybes, kai S.Lembutis galbūt pavėlavo deklaruoti UAB „Pakruojo komunalininkas“ einamas pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti