- Domantą Tracevičių įrašyti į lobistų sąrašą

VTEK, apsvarsčiusi VšĮ „Žiedinės ekonomikos“ prašymą, nusprendė įrašyti Domantą Tracevičių į registruotų lobistų sąrašą.

- Tautvydas Zaveckas duomenis deklaravo pavėluotai

UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pavaduotojas Tautvydas Zaveckas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo reikalavimus.
Nustatyta, kad T. Zaveckas aukščiau minėtas pareigas pradėjo eiti 2010 m. rugpjūčio 30 d., tačiau privačių interesų deklaraciją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pateikė tik 2018 m. rugpjūčio 10 d., VTEK pradėjus tyrimą.

- Arvydas Šlėderis duomenis deklaravo pavėluotai

Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis, Interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos pažeidė šio įstatymo reikalavimus.
A. Šlėderis, nuo 2018 m. balandžio 3 d. einantis aukščiau minėtas, o nuo 2018 m. balandžio 24 d. – ir UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ valdybos nario pareigas, privačių interesų deklaraciją VTEK pateikė 2018 m. liepos 10 d., t. y. pavėluotai.

- Valdas Tumelis duomenis deklaravo pavėluotai

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, Interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepatikslinęs privačių interesų deklaracijos duomenimis apie pareigas UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ valdyboje, pažeidė šio įstatymo reikalavimus.
V. Tumelis, 2016 m. balandžio 21 d. išrinktas UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ valdybos nariu, šias pareigas privačių interesų deklaracijoje nurodė 2018 m. liepos 13 d., VTEK atliekamo tyrimo metu.

- Mindaugas Lelešius duomenis deklaravo pavėluotai

Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Mindaugas Lelešius, Interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepatikslinęs privačių interesų deklaracijos duomenimis apie pareigas UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ valdyboje, pažeidė šio įstatymo reikalavimus.

M. Lelešius, 2016 m. balandžio 21 d. išrinktas UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ valdybos nariu, šias pareigas privačių interesų deklaracijoje nurodė 2018 m. liepos 6 d., VTEK atliekamo tyrimo metu.

Įstatymas T. Zavecko, A. Šlėderio, V. Tumelio ir M. Lelešiaus tarnybinio statuso asmenis įpareigoja deklaracijas teikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Toks pats terminas numatytas ir deklaracijos papildymui ar patikslinimui.
Todėl VTEK UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ direktoriui nusprendė teikti rekomendaciją, kad jis užtikrintų, jog naujai skiriami valdybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą pateikti (patikslinti) privačių interesų deklaraciją.

- Darius Bunikis Įstatymo nuostatų nepažeidė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (ekologas) Darius Bunikis, Interesų derinimo įstatymo II skirsnio „Privačių interesų deklaravimas“ nuostatų nepažeidė, nes duomenis apie tai, jog yra UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ valdybos narys, deklaravo dar 2012 m. rugsėjo 6 d., 2018 m. balandžio 25 d. tikslintoje deklaracijoje šių duomenų neliko. Pareigas D. Bunikis vėl deklaravo 2018 m. liepos 9 d.
VTEK vertinimu, D. Bunikis padarė techninio pobūdžio klaidą – Elektroninėje deklaravimo sistemoje pasirinko ne tą formą ir tokiu būdu pašalino anksčiau deklaruotus duomenis. Šią klaidą jis ištaisė nedelsdamas, kai tik gavo VTEK informaciją. Todėl, VTEK nuomone, D. Bunikio elgesyje Įstatymo pažeidimo sudėties nėra.

- Nutraukti tyrimą dėl Sergejaus Naumkino elgesio

Nenustačius faktinių duomenų, kad VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams Sergejus Naumkinas būtų sprendęs su jo paties bei šioje įstaigoje laikinai dirbusios sutuoktinės darbo santykiais tiesiogiai susijusius klausimus, kuriais būtų asmeniškai suinteresuotas, tyrimas dėl jo elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms nutrauktas.

- Donatas Jurgaitis įstatymo reikalavimų nepažeidė

VšĮ Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis, privačių interesų deklaracijoje nenurodęs duomenų apie narystę Šiaulių pramoninkų asociacijoje, Interesų derinimo įstatymo reikalavimų nepažeidė, nes jis nėra šios asociacijos narys.

- Pradėti tyrimą dėl Skirmanto Mockevičiaus

Pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, kuris į galbūt aukštesnes - Jurbarko bibliotekos direktorės – pareigas priėmė dirbti Interesų derinimo įstatymo reikalavimus pažeidusį asmenį, iki tol ėjusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo pareigas, elgesio atitikties šio įstatymo 15 straipsnio reikalavimams.
Interesų derinimo įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus, o asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Pradėti tyrimą dėl Arvydo Sekmoko

Pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Arvydo Sekmoko elgesio deklaruojant privačius interesus atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams.
VTEK nurodoma, kad A. Sekmokas valdo bendrovės akcijas, tačiau šio ryšio su juridiniu asmeniu jis nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat A. Sekmokas nedeklaravo duomenų, jog nuo 2018 m. liepos mėnesio eina Lietuvos Respublikos Seimo nario visuomeninio konsultanto pareigas.

- Pradėti tyrimą dėl Jelenos Kutkauskienės

VTEK, įvertinusi gautą pranešimą ir žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorės Jelenos Kutkauskienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams.
Nurodoma, kad VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuolat perka prekes ir paslaugas iš UAB „Limeta“, kuriai vadovauja šios poliklinikos vadovės J. Kutkauskienės sutuoktinis. Todėl keliama abejonė, ar VšĮ „Karoliniškių poliklinikoje“ vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir priimant sprendimus, kiek tai susiję su UAB „Limeta“, užtikrinami Interesų derinimo įstatyme įtvirtinti tarnybinio nešališkumo ir objektyvumo principai.

- Pradėti tyrimą dėl Sandriaus Survilos

Pradėtas tyrimas dėl Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto Sandriaus Survilos elgesio deklaruojant privačius interesus atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams.
VTEK nurodoma, kad S. Survila Interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų apie artimus asmenis, dėl kurių S. Survilai gali (galėjo) kilti interesų konfliktas. Esą, S. Survila taip pat nenurodė duomenų apie ryšius su juridiniais asmenimis. Teigiama, kad minėtuosius duomenis S. Survila deklaravo 2014 m., tačiau 2016 m. patikslino deklaraciją, kurioje neliko atitinkamos informacijos, nors, pasak pareiškėjų, šie ryšiai iki šiol egzistuoja.

- Pradėti tyrimą dėl Dominykos Semionovės

Pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės mero patarėjos Dominykos Semionovės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams.
VTEK nurodoma, kad D. Semionovė, būdama Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos vadove, galbūt nenusišalina, kuomet Trakų rajono savivaldybėje yra rengiami ir svarstomi su šia asociacija susiję klausimai.

- Vilniaus miesto savivaldybei pavesti įvertinti Lino Kvedaravičiaus elgesį

VTEK, susipažinusi su interneto naujienų svetainės „Delfi“ žurnalistės paklausimu, nusprendė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijai pavesti įvertinti šios savivaldybės vicemero Lino Kvedaravičiaus elgesio atitiktį Interesų derinimo įstatymo reikalavimams.
VTEK nurodyta, kad L. Kvedaravičius 2018 pavasarį (atostogų metu) keliavo į Belgradą stebėti „Lietuvos ryto“ klubo aštuoniolikmečių rungtynes, o jo kelionės išlaidas apmokėjo sporto klubas. Tiesa, vėliau L. Kvedaravičius pinigus grąžino.
Interesų derinimo įstatymo 14 straipsnis valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžia priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklapyje nurodyta, kad viena iš L. Kvedaravičiaus kuruojamų veiklos sričių yra kūno kultūra ir sportas, o privačių interesų deklaracijoje L. Kvedaravičius nurodo, kad jo sūnus yra klubo VšĮ Krepšinio rytas žaidėjas.

- Pratęsti tyrimų terminą dėl Elos Pavinskienės ir Tautvydo Tamulevičiaus

VTEK, atsižvelgdama į tai, kad teisiškai motyvuotiems sprendimams dėl Vilniaus Šalomo Aleheimo gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės ir Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus yra reikalinga gauti papildomos informacijos, tyrimo terminą dėl šių asmenų elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams nusprendė pratęsti.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti