- Karoliniškių poliklinikos direktorė J. Kutkauskienė netinkamai sprendė interesų konflikto situaciją

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorė Jelena Kutkauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, nes nesilaikė šiame teisės akte numatytų nusišalinimo procedūrų (11 straipsnio 2 dalis).

VTEK vertino J. Kutkauskienės veiksmus pastarųjų trejų metų laikotarpiu. Buvo tirtos aplinkybės, kai VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ perka prekes ir paslaugas iš bendrovės, kuriai vadovauja J.Kutkauskienės sutuoktinis. Tokia situacija poliklinikos vadovei sukuria interesų konflikto situaciją. Siekdama to išvengti, J. Kutkauskienė privalo nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti sprendžiant su minėtaisiais viešaisiais pirkimais susijusius klausimus.

Tiriant nustatyta, kad poliklinikos vadovė apie jai kylančią interesų konflikto situaciją informavo tam neįgaliotą subjektą. Nusišalinti J.Kutkauskienė privalėjo jos vadovo funkcijas įgyvendinančiam subjektui – savivaldybės merui. Tačiau apie interesų konfliktą poliklinikos vadovė 2017 m. balandį informavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrių bei Socialinių reikalų ir sveikatos departamentą.

Be to, apie interesų konfliktą J. Kutkauskienė informavo po to, kai savo pavaldiniams įsakymais pavedė vertinti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų poreikį bei organizuoti tokių pirkimų procedūras, pasirašyti viešojo pirkimo sutartis, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą, organizuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų vidaus kontrolės vykdymą. Poliklinikos vadovė iš savivaldybės administracijos padalinio gavo atsakymą, kad VPIDVTĮ nuostatų atžvilgiu pastabų jai nėra. Taigi buvo pritarta J. Kutkauskienės prieš tai duotiems pavedimams.

Taip pat, savivaldybės administracijos padaliniams pateiktame rašte poliklinikos vadovė nenurodė nusišalinimo priežasčių ir apimties. Iš šio rašo neaišku, nuo kokių konkrečiai klausimų sprendimo ji nusišalina ir kodėl. VTEK pabrėžia, kad nusišalinimas nuo interesų konfliktą galinčio kelti klausimo privalo būti aiškiai ir suprantamai išreikštas.

Dėl dviejų aplinkybių VTEK tyrimą nutraukė: nenustatyta, kad J. Kutkauskienė būtų asmeniškai atstovavusi VšĮ „Karoliniškių poliklinikai“, kai joje buvo tvarkomi su UAB „Limeta“ susiję klausimai; nenustatyta, kad J. Kutkauskienė būtų asmeniškai dalyvavusi rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su poliklinikos viešųjų pirkimų dalyve – UAB „Limeta“.

Nepaisant to, tyrimo duomenys rodo, kad J. Kutkauskienės veikloje lieka tinkamai neišspręsta interesų konflikto situacija. To nepadarius, VTEK vertinimu, kyla grėsmė galbūt šališkiems sprendimams poliklinikoje, kiek tai susiję su J. Kutkauskienės sutuoktinio vadovaujama bendrove. Todėl VTEK rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės merui užtikrinti, kad jai pavaldžios VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ vadovo tarnybinėje veikloje būtų išvengta prielaidų interesų konfliktams rastis, o pastariesiems atsiradus – juos išspręsti nedelsiant ir tinkamai.

 

- Medžiotojų klubo „Girios” narys Z. Glazko laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad medžiotojų klubo „Girios” narys – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresnysis patarėjas Zbignevas Glazko – tinkamai ir laiku nedeklaravęs privačių interesų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktą).

VTEK vertino tik pastarųjų trejų metų laikotarpio Z. Glazko veiksmus. Tyrimo duomenys rodo, kad 2018 ir 2019 m. teiktose privačių interesų deklaracijose jis nebuvo nurodęs narystės medžiotojų klube „Girios“, nors narys yra nuo 2006 m. Pirmąjį kartą šį ryšį jis deklaravo 2015 m., tačiau pažymėtina, kad, asmuo turi nurodyti visus aktualius deklaruotinus duomenis kiekvienąkart tikslindamas deklaraciją.

Sausį VTEK konstatavo pažeidimus dviem klubo „Girios“ nariams, kadangi šie tinkamai ir laiku privačių interesų deklaracijose neatskleidė narystės. VTEK šiuo metu atlieka tyrimus dėl dar trylikos klubo „Girios narių“. Pernai gruodį VTEK sudarė darbo grupę, kuri analizuoja, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba per pastaruosius trejus metus dirbę asmenys. Tikrinami jų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis.


- UAB „Tavo pastogė“ direktorius A. Naujokas laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Mažeikių rajono savivaldybės didžiąja dalimi valdomos UAB „Tavo pastogė“ direktorius Antanas Naujokas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus, kai laiku ir tinkamai nepateikė privačių interesų deklaracijos (5 straipsnio 1 dalis).

Kadangi 78,05 proc. minėtosios bendrovės akcijų nuo pat jos įsteigimo valdo Mažeikių rajono savivaldybė, bendrovės direktoriui VPIDVTĮ nuostatos taikomos tiesiogiai ir visos apimties. Nustatyta, kad UAB „Tavo pastogė“ direktoriumi A. Naujokas paskirtas 2013 m. balandį. Taigi per 30 kalendorinių dienų jis privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją. Tačiau A. Naujokas tai padarė tik 2018 m. rugpjūtį.

Pranešime, kurio pagrindu atliktas tyrimas, buvo nurodyta, kad A. Naujokas savo vadovaujamai bendrovei nuomoja asmeninį automobilį ir naudojasi juo tiek tarnybinėms, tiek asmenėms reikmėms. Tyrimas šioje dalyje  nutrauktas nesant pakankamai duomenų, reikalingų teisiniam A. Naujoko veikos įvertinimui.

Tačiau, atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK siūlo Mažeikių rajono savivaldybės tarybai atlikti UAB „Tavo pastogė“ sudaromų transporto priemonių nuomos ir šių priemonių naudojimo auditą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- VĮ „Registrų centras“ skyriaus vedėjas A. Janulevičius pateko į interesų konfliktą ir laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VĮ „Registrų centras“ Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Janulevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Janulevičius, būdamas „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) narys, 2017 m. VĮ „Registrų centre“ dalyvavo priimant tiesiogiai su LMA susijusius sprendimus. Jis vizavo su šios asociacijos organizuojamais kvalifikacijos kėlimo kursais susijusius dokumentus, taip pat derino mokymo grafikus.

Taip pat nustatyta, kad privačių interesų deklaraciją jis pateikė nesilaikydamas įstatyme nustatyto 30 kalendorinių dienų termino.  

Tyrimas atliktas VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu.

 

- Tirti VšĮ „Krepšinio rytas“ buvusio direktoriaus D. Gudelio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Krepšinio rytas“ buvusio direktoriaus Dariaus Gudelio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Gudelis 2017-2018 m. ėjo VšĮ „Krepšinio rytas“ vadovo pareigas, tačiau nedeklaravo privačių interesų, kaip tai numato VPIDVTĮ. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis taip pat laikytini administravimo įgaliojimus turintys asmenys, kurie dirba viešosiose įstaigose, gaunančiose lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjo M. Kubiliaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjo Mindaugo Kubiliaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai, pradėjęs eiti minėtąsias pareigas, M. Kubilius galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos įstatymo nustatyta tvarka.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti