- Nacionalinio kraujo centro direktorės funkcijas laikinai vykdanti I. Klangauskienė laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos

Laiku nepateikusi privačių interesų deklaracijos, VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ (NKC) direktorės funkcijas laikinai vykdanti Teisės ir valdymo skyriaus vedėja Ignė Klangauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 ir 4 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai VPIDVTĮ priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose bei asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

Tyrimo duomenys rodo, kad NKC gauna lėšų iš valstybės biudžeto (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo), o  I. Klangauskienei nuo 2018 m. balandžio laikinai vykdant vienasmenio NKC valdymo organo – direktorės – funkcijas, jai atitinkamai suteikti administravimo įgaliojimai. Taigi VPIDVTĮ nuostatos I. Klangauskienei taikomos tiesiogiai ir visos apimties.

Taip pat nustatyta, kad I. Klangauskienė 2018 m. sausį buvo paskirta NKC Viešojo pirkimo komisijos nare, o paskyrimo dieną įvyko ir šios komisijos posėdis, kuriame I. Klangauskienė dalyvavo. Vadovaujantis VPIDVTĮ, I. Klangauskienė dar iki minėtojo posėdžio pradžios turėjo pateikti privačių interesų deklaraciją kaip NKC Viešojo pirkimo komisijos narė, tačiau to nepadarė.

2018 m. sausį įsigaliojo VPIDVTĮ pakeitimai, kurie išplėtė turinčiųjų deklaruoti privačius interesus asmenų sąrašą. Taigi deklaracijas turi pateikti ir viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su pareiga teikti privačių interesų deklaraciją einant NKC Teisės ir valdymo skyriaus vedėjo-juristo pareigas. Aplinkybių visuma neleidžia vienareikšmiškai konstatuoti, jog I. Klangauskienei šiuo atveju būtų suteikti administravimo įgaliojimai.

- Buvusi SADM kanclerė D. Juozapavičienė tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad D. Juozapavičienei kilo pareiga privačių interesų deklaracijoje nurodyti iki 2017 m. vykdytą sutuoktinio individualią veiklą – t. y. deklaruoti šią aplinkybę per 30 kalendorinių dienų, tačiau ji to nepadarė.

VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, kai D. Juozapavičienė nedeklaravo duomenų apie sutuoktinio nuo 2017 m. eitas pareigas bei vykdytą individualią veiklą. VPIDVTĮ numato, jog deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi.

Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo per trejus metus nuo šio asmens galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo VTEK pradėti tyrimą, kuris atliekamas laikantis nustatytų terminų.

- Du Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) nariai Irena Kliobavičiūtė ir Robertas Zilinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis).

Vadovaudamasi surinktais duomenimis, VTEK daro išvadą, jog vertinimo tarybos yra viešojo administravimo subjektai, o jų nariai yra priskirtini valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai. Taigi VPIDVTĮ nuostatos jiems taikomos visa apimtimi.

Tyrimo duomenys rodo, kad, tapę Vilniaus miesto NKPVT nariais, I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas turėjo pareigą iki 2012 m. rugsėjo 30 d. elektroninėmis priemonėmis pateikti privačių interesų deklaracijas. Tačiau I. Kliobavičiūtė tai padarė tik 2018 m. vasarį, o R. Zilinskas – 2018 m. rugsėjį, t.y. pavėlavę daugiau, nei penkerius metus.

Nesant pakankamai teisiniam įvertinimui reikalingų duomenų, VTEK nutraukė tyrimus dėl reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Nenustatyta duomenų, patvirtinančių Vilniaus miesto NKPVT nario R. Zilinsko tiesioginį ir akivaizdų asmeninį suinteresuotumą 2017 m. birželį Vilniaus miesto NKPVT posėdyje priimant su Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksu susijusius sprendimus. I. Kliobavičiūtės atveju VTEK neturi pakankamai duomenų vienareikšmiškai tvirtinti, kad ji dalyvavo minėtajame posėdyje.

VTEK rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui užtikrinti, kad Vilniaus miesto NKPVT nariai būtų informuojami apie jiems taikomą pareigą teikti ir tikslinti privačių interesų deklaracijas. Taip pat VTEK rekomenduoja departamentui Vilniaus miesto NKPVT tarybos posėdžių medžiagą papildyti aktualia, su teikiamais svarstyti projektais susijusia informacija, kad šios tarybos nariai galėtų įvertinti, ar pateikti klausimai nėra susiję su jų privačiais interesais.


- UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius K. Kazlauskas laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Mažeikių rajono savivaldybės valdomos UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

2018 m. rugpjūtį pradėjęs eiti bendrovės direktoriaus pareigas, K. Kazlauskas turėjo pareigą per 30 kalendorinių dienų pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau šio termino nesilaikė.

Vadovaudamiesi VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi teikti privačių interesų deklaracijas bei vykdyti kitus įpareigojimus. Prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų šis teisės aktas priskiria ir akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių vadovus, jei akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

- Tirti UAB „Visagino būstas“ direktoriaus E. Galaguzo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Visagino savivaldybės valdomos UAB „Visagino būstas“ direktoriaus Erlando Galaguzo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nustatytų apribojimų įsidarbinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Galaguzas buvo Visagino savivaldybės tarybos narys, o vėliau, neišlaukęs vienerių metų, nuo 2017 m. lapkričio pradėjo eiti savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ direktoriaus pareigas.

VPIDVTĮ 18 straipsnis numato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti