- Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkė T. Simaškienė pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkė Tatjana Simaškienė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikusi privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taip pat T. Simaškienė, pasirašiusi Mokymo paslaugų teikimo sutartį su jos artimo asmens valdoma įstaiga, kurioje dirba ir pati T. Simaškienė, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 11 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Tyrimas atliktas Europos socialinio fondo agentūros prašymo pagrindu. Nurodyta, kad Lietuvos „Žinijos“ draugija gauna lėšų iš šio fondo. Draugija vykdė viešuosius pirkimus, kuriuose kaip tiekėja dalyvavo ir laimėjo T. Simaškienės artimo asmens valdoma įstaiga. Esą, joje dirba ir pati T. Simaškienė. Teigta, kad, būdama Lietuvos „Žinijos“ draugijos vadove, ji pasirašė mokymo paslaugų teikimo sutartį su atitinkamus pirkimus laimėjusia anksčiau paminėtąja įstaiga.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Trakų rajono savivaldybės tarybos narys V. Lenkauskas pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Vygandas Lenkauskas, dalyvavęs svarstant ir priimant šios savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“, kuris tiesiogiai susijęs su jo darbovietės – Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – vadovu, ir nuo šių procedūrų nenusišalinęs, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai V. Lenkauskas 2018 m. vasarį savivaldybės tarybos posėdyje siūlė didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą kitos savo darbovietės – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – direktoriui.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Nutraukti tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus O. Kačiulio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių tarnybinio automobilio naudojimo 2018 m. birželio 23 d. ir 2018 m. gruodžio 26 d. ne tarnybos reikmėms faktą.

VTEK taip pat siūlo Kėdainių rajono savivaldybės tarybai užtikrinti, kad būtų nustatyta (patikslinta) privaloma tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarka, numatant, kad kelionės lapuose turi būti fiksuojami tarnybinių automobilių judėjimo duomenys, tarp jų – išvykimo ir atvykimo laikas bei detalus kelionės maršrutas. Įpareigojama tinkamai pažymėti visus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos naudojamus tarnybinius automobilius ir juose įdiegti transporto priemonių stebėjimo sistemos įrangą.

VTEK buvo pateikta informacija, esą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ buvo naudojamas galbūt asmeniniais darbuotojų tikslais. Teigta, kad minėtasis lengvasis automobilis užfiksuotas 2018-06-23 12 val. Kaune, prie daugiabučio gyvenamojo namo, o šioje vietovėje automobilis matomas dažnai. Papildomai vertinta ir pateikta informacija, jog šis automobilis galbūt buvo naudojamas ne tarnybos reikmėms ir per šventes – 2018 m. gruodžio 26 d.

- Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pareigas ėjusi M. Bilotienė pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Monika Bilotienė, eidama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus pareigas, 2016 m. išleidusi įsakymus, tiesiogiai susijusius su jos, kaip vadovaujančios mokymo įstaigų išorės vertintojos statusu bei veikla, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

VTEK atlikto tyrimo metu nustatyta, kad M. Bilotienė 2015 m. gegužės 30 d. – 2016 m. liepos 11 d. laikotarpiu ėjo Agentūros direktoriaus pareigas.

Dirbdama Agentūroje M. Bilotienė turėjo išorės vadovaujančio vertintojo statusą. VTEK pateiktoje privačių interesų deklaracijoje M. Bilotienė nurodė, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. ji vykdo individualią veiklą švietimo srityje - atostogų metu vertina mokyklų veiklą, veda seminarus. Išorės vertintojų darbas yra apmokamas.

Agentūra yra valstybės biudžetinė įstaiga, kuriai paversta organizuoti bei kontroliuoti Lietuvos mokymo įstaigų išorės vertinimą: rengti išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisykles; vykdyti išorės vertintojų atranką, mokymus ir atestavimą; sudaryti išorės vertinimų tvarkaraštį, skirti vadovaujančiuosius vertintojus, formuoti išorės vertintojų komandas; nustatyti išorės vertinimo ataskaitų formas; analizuoti išorės vertinimo ataskaitas.

Pastarųjų trejų metų laikotarpyje M. Bilotienė, kaip laikinoji Agentūros vadovė, asmeniškai priėmė bent kelis sprendimus, būdama tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto situacijoje: 1) 2016 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtino 2016 m. II pusmečio išorinių vertinimų komandų, tarp jų ir Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, kurią 2016 m. rugsėjo 26-30 d. vertino M. Bilotienės vadovaujama ekspertų komanda, sąrašus; 2) 2016 m. liepos 11 d. įsakymu suteikė sau aukščiausiąją - išorės vadovaujančio partnerio kvalifikacinę kategoriją.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, M. Bilotienė sprendė klausimus dėl savęs, kaip švietimo įstaigų išorės auditą atliekančios ekspertės.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas L. Kvedaravičius Įstatymo nuostatų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Linas Kvedaravičius 2018 metų gegužės mėn. vykęs stebėti krepšinio rungtynes Belgrade, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidė.

Tyrimo metu nustatyta, kad L. Kvedaravičius už jam suteiktą paslaugą (viešbučio ir lėktuvo bilietų išankstinį užsakymą, o vėliau ir apmokėjimą) susimokėjo pats. Komisijai buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad sąskaita – faktūra L. Kvedarvaičiui buvo išrašyta 2018 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną ji buvo ir apmokėta. Kelionė į Belgradą įvyko 2018 m. gegužės 18 d., taigi L. Kvedaravičius pats susimokėjo už bilietus ir viešbutį iki kelionės pradžios. Be to, tyrimo metu nenustatyta, kad sporto klubas turėjo tikslą bilietus ir/ar viešbučio paslaugas suteikti L. Kvedaraičiui neatlygintinai.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai pavasarį, savo atostogų metu, L. Kvedaravičius keliavo į Belgradą stebėti Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo krepšinio komandos rungtynių, o šios kelionės išlaidas apmokėjo sporto klubas. Tyrimo metu, pranešime nurodyti duomenys nepasitvirtino. 

VTEK informacija

-        Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkė T. Simaškienė pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkė Tatjana Simaškienė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikusi privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taip pat T. Simaškienė, pasirašiusi Mokymo paslaugų teikimo sutartį su jos artimo asmens valdoma įstaiga, kurioje dirba ir pati T. Simaškienė, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 11 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Tyrimas atliktas Europos socialinio fondo agentūros prašymo pagrindu. Nurodyta, kad Lietuvos „Žinijos“ draugija gauna lėšų iš šio fondo. Draugija vykdė viešuosius pirkimus, kuriuose kaip tiekėja dalyvavo ir laimėjo T. Simaškienės artimo asmens valdoma įstaiga. Esą, joje dirba ir pati T. Simaškienė. Teigta, kad, būdama Lietuvos „Žinijos“ draugijos vadove, ji pasirašė mokymo paslaugų teikimo sutartį su atitinkamus pirkimus laimėjusia anksčiau paminėtąja įstaiga.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

-        Trakų rajono savivaldybės tarybos narys V. Lenkauskas pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Vygandas Lenkauskas, dalyvavęs svarstant ir priimant šios savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“, kuris tiesiogiai susijęs su jo darbovietės – Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – vadovu, ir nuo šių procedūrų nenusišalinęs, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai V. Lenkauskas 2018 m. vasarį savivaldybės tarybos posėdyje siūlė didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą kitos savo darbovietės – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – direktoriui.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

-        Nutraukti tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus O. Kačiulio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių tarnybinio automobilio naudojimo 2018 m. birželio 23 d. ir 2018 m. gruodžio 26 d. ne tarnybos reikmėms faktą.

VTEK taip pat siūlo Kėdainių rajono savivaldybės tarybai užtikrinti, kad būtų nustatyta (patikslinta) privaloma tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarka, numatant, kad kelionės lapuose turi būti fiksuojami tarnybinių automobilių judėjimo duomenys, tarp jų – išvykimo ir atvykimo laikas bei detalus kelionės maršrutas. Įpareigojama tinkamai pažymėti visus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos naudojamus tarnybinius automobilius ir juose įdiegti transporto priemonių stebėjimo sistemos įrangą.

VTEK buvo pateikta informacija, esą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ buvo naudojamas galbūt asmeniniais darbuotojų tikslais. Teigta, kad minėtasis lengvasis automobilis užfiksuotas 2018-06-23 12 val. Kaune, prie daugiabučio gyvenamojo namo, o šioje vietovėje automobilis matomas dažnai. Papildomai vertinta ir pateikta informacija, jog šis automobilis galbūt buvo naudojamas ne tarnybos reikmėms ir per šventes – 2018 m. gruodžio 26 d.

-        Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pareigas ėjusi M. Bilotienė pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Monika Bilotienė, eidama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus pareigas, 2016 m. išleidusi įsakymus, tiesiogiai susijusius su jos, kaip vadovaujančios mokymo įstaigų išorės vertintojos statusu bei veikla, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

VTEK atlikto tyrimo metu nustatyta, kad M. Bilotienė 2015 m. gegužės 30 d. – 2016 m. liepos 11 d. laikotarpiu ėjo Agentūros direktoriaus pareigas.

Dirbdama Agentūroje M. Bilotienė turėjo išorės vadovaujančio vertintojo statusą. VTEK pateiktoje privačių interesų deklaracijoje M. Bilotienė nurodė, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. ji vykdo individualią veiklą švietimo srityje - atostogų metu vertina mokyklų veiklą, veda seminarus. Išorės vertintojų darbas yra apmokamas.

Agentūra yra valstybės biudžetinė įstaiga, kuriai paversta organizuoti bei kontroliuoti Lietuvos mokymo įstaigų išorės vertinimą: rengti išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisykles; vykdyti išorės vertintojų atranką, mokymus ir atestavimą; sudaryti išorės vertinimų tvarkaraštį, skirti vadovaujančiuosius vertintojus, formuoti išorės vertintojų komandas; nustatyti išorės vertinimo ataskaitų formas; analizuoti išorės vertinimo ataskaitas.

Pastarųjų trejų metų laikotarpyje M. Bilotienė, kaip laikinoji Agentūros vadovė, asmeniškai priėmė bent kelis sprendimus, būdama tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto situacijoje: 1) 2016 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtino 2016 m. II pusmečio išorinių vertinimų komandų, tarp jų ir Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, kurią 2016 m. rugsėjo 26-30 d. vertino M. Bilotienės vadovaujama ekspertų komanda, sąrašus; 2) 2016 m. liepos 11 d. įsakymu suteikė sau aukščiausiąją - išorės vadovaujančio partnerio kvalifikacinę kategoriją.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, M. Bilotienė sprendė klausimus dėl savęs, kaip švietimo įstaigų išorės auditą atliekančios ekspertės.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

-        Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas L. Kvedaravičius Įstatymo nuostatų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Linas Kvedaravičius 2018 metų gegužės mėn. vykęs stebėti krepšinio rungtynes Belgrade, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidė.

Tyrimo metu nustatyta, kad L. Kvedaravičius už jam suteiktą paslaugą (viešbučio ir lėktuvo bilietų išankstinį užsakymą, o vėliau ir apmokėjimą) susimokėjo pats. Komisijai buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad sąskaita – faktūra L. Kvedarvaičiui buvo išrašyta 2018 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną ji buvo ir apmokėta. Kelionė į Belgradą įvyko 2018 m. gegužės 18 d., taigi L. Kvedaravičius pats susimokėjo už bilietus ir užsakytą viešbutį iki kelionės pradžios. Be to, tyrimo metu nenustatyta, kad sporto klubas turėjo tikslą bilietus ir/ar viešbučio paslaugas suteikti L. Kvedaraičiui neatlygintinai.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai pavasarį, savo atostogų metu, L. Kvedaravičius keliavo į Belgradą stebėti Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo krepšinio komandos rungtynių, o šios kelionės išlaidas apmokėjo sporto klubas. Tyrimo metu, pranešime nurodyti duomenys nepasitvirtino.

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti