- Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė L. Rimkienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Nustatyta, kad politikė dalyvavo savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdyje nagrinėjant skundą dėl jos pačios veiksmų. Tokį sprendimą, atlikusi tyrimą, vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

L. Rimkienė yra savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos narė. 2018 m. balandį ir birželį komisijos  posėdžiuose svarstant ir sprendžiant dėl jos veiksmus skundžiančio pranešimo, politikė nenusišalino ir aktyviai dalyvavo. L. Rimkienė siūlė minėtąjį skundą perduoti nagrinėti savivaldybės Kontrolės komitetui ir balsavo prieš posėdžio pirmininko siūlymą prašyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateikti L. Rimkienės veiklai skirtų savivaldybės tarybos nario išmokų panaudojimo ataskaitas. Vėliau, balsuodama, politikė pritarė Antikorupcijos  komisijos narių siūlymui kreiptis į VTEK dėl jos elgesio.

VTEK nuomone, akivaizdu, kad tokius sprendimus priimdamas asmuo negali būti objektyvus ir nešališkas. Interesų konfliktas šiuo atveju kilo dėl politikės asmeninio suinteresuotumo, galėjusio turėti įtakos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sprendimams. Šiuo atveju L. Rimkienė privalėjo nusišalinti ir nedalyvauti sprendžiant su ja susijusius klausimus, tačiau to ji nepadarė. 

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, kai L. Rimkienė savivaldybės tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis apmokėjo UAB „Autobastionas“ suteiktas automobilių priežiūros ir remonto paslaugas. Tyrimo metu VTEK išnagrinėjo tokių išmokų gavimo ir panaudojimo tvarką. Vietos savivaldos įstatymas numato, kad su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms – kanceliarijos, telefono, transporto, biuro patalpų nuomos ir kt. – apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Savivaldybės tarybos reglamentas numato, kad minėtosiomis lėšomis gali būti dengiamos tarybos nario veiklai naudojamų transporto priemonių nuomos, eksploatacijos, techninės priežiūros, remonto ir draudimo išlaidos.

Atsižvelgdama į esamą teisinį reguliavimą, VTEK pripažino, kad L. Rimkienė nepažeidė Interesų derinimo įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai savivaldybės skirtas lėšas panaudojo automobilių priežiūros ir remonto paslaugoms apmokėti.

Tačiau, VTEK nuomone, Mažeikių rajono savivaldybėje šiuo metu yra nepakankama tarybos nario veiklai skirtų išmokų panaudojimo kontrolė, o tai sudaro sąlygas piktnaudžiavimui. Todėl VTEK siūlo patikslinti išmokų panaudojimo ataskaitos formą taip, kad joje būtų galima nurodyti konkrečios transporto priemonės modelį ir valstybinį numerį. Be to, VTEK siūlo įpareigoti savivaldybės tarybos narius pateikti informaciją apie tarnybinei veiklai naudojamas transporto priemones.

- Nutraukti tyrimą dėl buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario A. Domarko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nutraukė tyrimą dėl buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Domarko elgesio. Sprendimas priimtas nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui. VTEK vertino, ar A. Domarkas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

2018 m. gruodį vyko Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Jame svarstytas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta perskirstyti savivaldybės administracijos savivaldybės biudžeto lėšas ir skirti 15 tūkst. Eur VšĮ „Telšių krepšinio centras“ komandai paremti. A. Domarkas yra šios įstaigos krepšinio komandos vadovas. Šias pareigas jis yra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

Komiteto posėdžio garso įraše girdėti, kad, prieš pradedant svarstyti minėtąjį sprendimo projektą, A.Domarkas paklausė komiteto narių, ar jis galįs dalyvauti. Jam buvo pasiūlyta pasilikti, tačiau atskirai dėl šio siūlymo komiteto nariai nebalsavo. Svarstant sprendimo projektą A. Domarkas balsavime nedalyvavo, tačiau iš posėdžių salės neišėjo. Po savaitės sprendimo projektas svarstytas ir savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau A. Domarkas nedalyvavo jį svarstant.

VTEK vertinimu, nėra galimybių nustatyti, kokį sprendimą komiteto nariai priėmė A. Domarko atžvilgiu – nepriimti nusišalinimą, leisti dalyvauti tik atsakant į klausimus ar kt. – kadangi tuo klausimu komiteto nariai nebalsavo, o posėdžio protokole atitinkamas sprendimas neužfiksuotas. Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi į netinkamai įgyvendintas nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo procedūras, VTEK neturi pakankamai duomenų konstatuoti, kad A. Domarkas nesilaikė pareigos vengto interesų konflikto.

Išgirdęs A. Domarko klausimą komiteto posėdžio metu – pasilikti ar išeiti iš posėdžių salės – komiteto pirmininkas turėjo inicijuoti komiteto narių balsavimą dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo. VTEK atkreipia dėmesį, kad, net ir priėmus nusišalinimą, A. Domarkas vis tiek galėjo būti pakviestas atsakyti į klausimus ar paaiškinti prašomas aplinkybes, susijusias su komitete nagrinėjamu klausimu, tačiau po to vėl būtų turėjęs išeiti iš posėdžio salės. Interesų derinimo įstatymas numato, kad asmuo jokia forma negali toliau nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, kuris kelia interesų konfliktą.

Kilus realaus ar menamo interesų konflikto situacijai yra itin svarbus asmens elgesys bei vadovo informavimas apie galimą interesų konfliktą. Nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga. Ji turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais. Tačiau valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo nėra atsakingas už pareikšto nusišalinimo priėmimą ar nepriėmimą.

- Trys sveikatos priežiūros specialistės laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

VšĮ „Respublikinės Šiaulių ligoninės“ Rentgenochirurgijos ir neinvazinės diagnostikos skyriaus vedėja Aušra Dambrauskaitė, Neurologijos skyriaus vedėja Sigla Ščeponavičiūtė ir VšĮ „Respublikinės Panevėžio ligoninės“ gydytoja anesteziologė-reanimatologė Eugenija Reinikovienė nesilaikė reikalavimo privačių interesų deklaracijoje laiku ir tinkamai nurodyti narystę bei pareigas asociacijose. Tokiais veiksmais jos pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas. Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

A. Dambrauskaitė ir E. Reinikovienė nedeklaravo ryšio su Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija, o S. Ščeponavičiūtė – ryšio su Lietuvos insulto asociacija.

VTEK siūlo VšĮ Respublikinės Šiaulių ir VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninių vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui orientuota aplinka. Asmenys neturi bijoti konsultuotis dėl jiems galbūt kylančių interesų konfliktų ar juos atskleisti. Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Tai yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).
Tyrimus dėl 58-ių viešajame sektoriuje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų elgesio dėl galbūt laiku ir tinkamai nedeklaruotų privačių interesų VTEK pradėjo šių metų sausį, gavusi informacijos iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT). Šiuo metu VTEK yra pabaigusi tyrimus ir sprendimus priėmusi dėl 52 tirtųjų asmenų. Dauguma atveju buvo konstatuoti pažeidimai dėl laiku ir tinkamai nedeklaruotų narysčių ir pareigų profesiniu pagrindu vienijančiose asociacijose. Vadovaujančias pareigas iš jų einantys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos tarnyboje negalės būti skatinami.- Tirti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus P. Balčiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Pranešime nurodyta, kad šių metų balandį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo ir darbo užmokesčio dydžio nustatymo. Esą, priimant sprendimą, P. Balčiūnas nenusišalino ir dalyvavo balsavime, kai meras teikė P. Balčiūno kandidatūrą. 

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė L. Rimkienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas  

 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Nustatyta, kad politikė dalyvavo savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdyje nagrinėjant skundą dėl jos pačios veiksmų. Tokį sprendimą, atlikusi tyrimą, vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

L. Rimkienė yra savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos narė. 2018 m. balandį ir birželį komisijos posėdžiuose svarstant ir sprendžiant dėl jos veiksmus skundžiančio pranešimo, politikė nenusišalino ir aktyviai dalyvavo. L. Rimkienė siūlė minėtąjį skundą perduoti nagrinėti savivaldybės Kontrolės komitetui ir balsavo prieš posėdžio pirmininko siūlymą prašyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateikti L. Rimkienės veiklai skirtų savivaldybės tarybos nario išmokų panaudojimo ataskaitas. Vėliau, balsuodama, politikė pritarė Antikorupcijos komisijos narių siūlymui kreiptis į VTEK dėl jos elgesio.

VTEK nuomone, akivaizdu, kad tokius sprendimus priimdamas asmuo negali būti objektyvus ir nešališkas. Interesų konfliktas šiuo atveju kilo dėl politikės asmeninio suinteresuotumo, galėjusio turėti įtakos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sprendimams. Šiuo atveju L. Rimkienė privalėjo nusišalinti ir nedalyvauti sprendžiant su ja susijusius klausimus, tačiau to ji nepadarė.

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, kai L. Rimkienė savivaldybės tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis apmokėjo UAB „Autobastionas“ suteiktas automobilių priežiūros ir remonto paslaugas. Tyrimo metu VTEK išnagrinėjo tokių išmokų gavimo ir panaudojimo tvarką. Vietos savivaldos įstatymas numato, kad su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms – kanceliarijos, telefono, transporto, biuro patalpų nuomos ir kt. – apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Savivaldybės tarybos reglamentas numato, kad minėtosiomis lėšomis gali būti dengiamos tarybos nario veiklai naudojamų transporto priemonių nuomos, eksploatacijos, techninės priežiūros, remonto ir draudimo išlaidos.

Atsižvelgdama į esamą teisinį reguliavimą, VTEK pripažino, kad L. Rimkienė nepažeidė Interesų derinimo įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai savivaldybės skirtas lėšas panaudojo automobilių priežiūros ir remonto paslaugoms apmokėti.

Tačiau, VTEK nuomone, Mažeikių rajono savivaldybėje šiuo metu yra nepakankama tarybos nario veiklai skirtų išmokų panaudojimo kontrolė, o tai sudaro sąlygas piktnaudžiavimui. Todėl VTEK siūlo patikslinti išmokų panaudojimo ataskaitos formą taip, kad joje būtų galima nurodyti konkrečios transporto priemonės modelį ir valstybinį numerį. Be to, VTEK siūlo įpareigoti savivaldybės tarybos narius pateikti informaciją apie tarnybinei veiklai naudojamas transporto priemones.

- Nutraukti tyrimą dėl buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario A. Domarko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nutraukė tyrimą dėl buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Domarko elgesio. Sprendimas priimtas nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui. VTEK vertino, ar A. Domarkas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

2018 m. gruodį vyko Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Jame svarstytas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta perskirstyti savivaldybės administracijos savivaldybės biudžeto lėšas ir skirti 15 tūkst. Eur VšĮ „Telšių krepšinio centras“ komandai paremti. A. Domarkas yra šios įstaigos krepšinio komandos vadovas. Šias pareigas jis yra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

Komiteto posėdžio garso įraše girdėti, kad, prieš pradedant svarstyti minėtąjį sprendimo projektą, A.Domarkas paklausė komiteto narių, ar jis galįs dalyvauti. Jam buvo pasiūlyta pasilikti, tačiau atskirai dėl šio siūlymo komiteto nariai nebalsavo. Svarstant sprendimo projektą A. Domarkas balsavime nedalyvavo, tačiau iš posėdžių salės neišėjo. Po savaitės sprendimo projektas svarstytas ir savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau A. Domarkas nedalyvavo jį svarstant.

VTEK vertinimu, nėra galimybių nustatyti, kokį sprendimą komiteto nariai priėmė A. Domarko atžvilgiu – nepriimti nusišalinimą, leisti dalyvauti tik atsakant į klausimus ar kt. – kadangi tuo klausimu komiteto nariai nebalsavo, o posėdžio protokole atitinkamas sprendimas neužfiksuotas. Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi į netinkamai įgyvendintas nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo procedūras, VTEK neturi pakankamai duomenų konstatuoti, kad A. Domarkas nesilaikė pareigos vengto interesų konflikto.

Išgirdęs A. Domarko klausimą komiteto posėdžio metu – pasilikti ar išeiti iš posėdžių salės – komiteto pirmininkas turėjo inicijuoti komiteto narių balsavimą dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo. VTEK atkreipia dėmesį, kad, net ir priėmus nusišalinimą, A. Domarkas vis tiek galėjo būti pakviestas atsakyti į klausimus ar paaiškinti prašomas aplinkybes, susijusias su komitete nagrinėjamu klausimu, tačiau po to vėl būtų turėjęs išeiti iš posėdžio salės. Interesų derinimo įstatymas numato, kad asmuo jokia forma negali toliau nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, kuris kelia interesų konfliktą.

Kilus realaus ar menamo interesų konflikto situacijai yra itin svarbus asmens elgesys bei vadovo informavimas apie galimą interesų konfliktą. Nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga. Ji turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais. Tačiau valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo nėra atsakingas už pareikšto nusišalinimo priėmimą ar nepriėmimą.

- Du sveikatos priežiūros specialistai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

VšĮ „Respublikinės Šiaulių ligoninės“ Rentgenochirurgijos ir neinvazinės diagnostikos skyriaus vedėja Aušra Dambrauskaitė, Neurologijos skyriaus vedėja Sigla Ščeponavičiūtė ir VšĮ „Respublikinės Panevėžio ligoninės“ gydytoja anesteziologė-reanimatologė Eugenija Reinikovienė nesilaikė reikalavimo privačių interesų deklaracijoje laiku ir tinkamai nurodyti narystę bei pareigas asociacijose. Tokiais veiksmais jos pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas. Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

A. Dambrauskaitė ir E. Reinikovienė nedeklaravo ryšio su Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija, o S. Ščeponavičiūtė – ryšio su Lietuvos insulto asociacija.

VTEK siūlo VšĮ Respublikinės Šiaulių ir VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninių vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui orientuota aplinka. Asmenys neturi bijoti konsultuotis dėl jiems galbūt kylančių interesų konfliktų ar juos atskleisti. Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Tai yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

Tyrimus dėl 58-ių viešajame sektoriuje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų elgesio dėl galbūt laiku ir tinkamai nedeklaruotų privačių interesų VTEK pradėjo šių metų sausį, gavusi informacijos iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT). Šiuo metu VTEK yra pabaigusi tyrimus ir sprendimus priėmusi dėl 52 tirtųjų asmenų. Dauguma atveju buvo konstatuoti pažeidimai dėl laiku ir tinkamai nedeklaruotų narysčių ir pareigų profesiniu pagrindu vienijančiose asociacijose. Vadovaujančias pareigas iš jų einantys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos tarnyboje negalės būti skatinami.

- Tirti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus P. Balčiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Pranešime nurodyta, kad šių metų balandį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo ir darbo užmokesčio dydžio nustatymo. Esą, priimant sprendimą, P. Balčiūnas nenusišalino ir dalyvavo balsavime, kai meras teikė P. Balčiūno kandidatūrą.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti