- Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas V.V.Stragys vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, tyrimas dėl asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko R. Šeštakausko nutrauktas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) prezidentas Vincentas Vytas Stragys vykdė neteisėtą lobistinę veiklą. Tokiais veiksmais jis pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas (10 straipsnio 1 dalis). Šį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2018 m. sausį V. V. Stragys raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu apsvarstyti galimybę pakeisti aplinkos ministro įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą.

Lobistinės veiklos įstatymas (LVĮ) lobistinę veiklą apibrėžia kaip fizinio asmens veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims – kurie dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas, – kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Pagal Lobistinės veiklos įstatymą (LVĮ), vykdyti lobistinę veiklą turi teisę tik į lobistų sąrašą įrašytas asmuo.

V. V. Stragys į lobistų sąrašą neįrašytas. VTEK vertinimu, LSIS prezidentas siekė daryti įtaką dėl šios asociacijos nariams ir jų veiklai svarbaus teisės akto. Minėtoji sąjunga yra įsteigta atstovauti savo narių interesams ir juos ginti visų lygių institucijose bei dalyvauti statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimo ir tobulinimo veikloje. Taigi, VTEK nuomone, šiuo atveju buvo vykdoma konkreti lobistinė veikla, kuria siekta tenkinti tam tikros interesų grupės privačius interesus.

VTEK pabrėžia, kad interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai. Jei lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą įrašyti asmenys, jie privalo už šią veiklą atsiskaityti visuomenei ir per 7 dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto pradžios pateikti lobistinės veiklos deklaraciją. Jos yra viešai skelbiamos VTEK administruojamoje interneto svetainėje www.lobistai.lt.

Tyrimas dėl R. Šeštakausko nutrauktas

Neturėdama pakankamai duomenų, reikalingų teisiniam asmens veikos įvertinimui, VTEK nutraukė tyrimą dėl asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko Romualdo Šeštakausko elgesio atitikties LVĮ nuostatoms.

VTEK tyrė, ar jis nepažeidė šio teisės akto, kai 2017 m. spalį pateikė pasiūlymą dėl Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Tyrimus VTEK atliko Aplinkos ministerijos pateiktos informacijos pagrindu.

- Lobistais įregistruoti A. Čapliką ir G. Dukštą

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos prezidentas Algis Čaplikas ir UAB „Skolų administravimas“ direktorius Gintautas Dukšta įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi šių asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 83 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

- VTEK tirs keturių su farmacija susijusių asociacijų vadovų galbūt neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs keturių asmenų elgesį dėl galbūt vykdytos neteisėtos lobistinės veiklos. Tyrimai pradėti dėl Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės Jūratės Kulberkienės, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkės Kristinos Nemaniūtės-Gagės, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Agnės Gaižauskienės ir Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktoriaus Miko Rimanto.

VTEK aiškinsis, ar šie asmenys nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo, kai, neįsiregistravę lobistais, Sveikatos apsaugos ministerijai raštu teikė pasiūlymus keisti konkrečius sveikatos ministro įsakymus, susijusius su vaistinių preparatų kainų nustatymu bei reikalavimais vaistinės patalpoms.

Tyrimai pradėti VTEK atliktos analizės pagrindu. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

- Neringos savivaldybės meras D. Jasaitis nesuvaldė interesų konflikto


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis nesuvaldė interesų konflikto ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2017-2018 m. politikas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant 10 klausimų, susijusių su BĮ „Paslaugos Neringai“ ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“, kuriose dirbo su jo privačiais interesais susiję asmenys.

Taip pat VTEK nustatė, kad D. Jasaitis nepažeidė įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai 2017-2018 m. dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant kitus tris į VTEK tyrimo apimtį patekusius, tačiau politikui interesų konflikto nesukėlusius klausimus.

- Laikinai eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, M.Nasevičius nesuvaldė interesų konflikto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad, laikinai eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Mindaugas Nasevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos).

Tyrimo duomenys rodo, kad, laikinai eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, 2018 m. spalį M. Nasevičius savivaldybės tarybos posėdžiui teikė sprendimo projektą, susijusį su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Šį projektą inicijavo kaimų bendruomenė „Viltija“, kurios pirmininko pareigas eina M. Nasevičiui artimas asmuo. VTEK neturi duomenų, kad M. Nasevičius būtų nusišalinęs.

Tyrimas atliktas nepritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai.


- Tirti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario A. Šidlausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Šidlausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ribojimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad 2016 m. A. Šidlausko vadovaujama ŽŪB „Nemunas“ dalyvavo Prienų rajono savivaldybės skelbtame konkurse ir gavo užsakymą teikti kelių ir gatvių sniego valymo paslaugas. Esą, būdamas bendrovės valdybos pirmininku, A. Šidlauskas pasirašė paslaugų sutartį su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti Šeduvos globos namų direktorės A. Brazienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šeduvos globos namų direktorės Andželos Brazienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Taip pat bus vertinama, ar A. Brazienė nenusižengė minėtojo teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs informaciją, esą A. Brazienė tarnybiniu automobiliu galbūt vyksta iš namų į darbą ir atgal. Taip pat bus vertinamos aplinkybės, kai Šeduvos globos namų direktorė išleido įsakymą dėl tarnybinio automobilio saugojimo vietos, kuriuo galbūt sudarė galimybes įstaigai priklausančiu tarnybiniu automobiliu naudotis ne tik tarnybos tikslais.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti UAB „Kauno vandenys” valdybos nario A. Etnerio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Kauno vandenys” valdybos nario Antano Etnerio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaracijų patikrą. VTEK tirs aplinkybę, kai A. Etneris galbūt pavėlavo deklaruoti, jog yra UAB „Plėtros fondo“ akcininkas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas V.V.Stragys vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, tyrimas dėl asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko R. Šeštakausko nutrauktas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) prezidentas Vincentas Vytas Stragys vykdė neteisėtą lobistinę veiklą. Tokiais veiksmais jis pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas (10 straipsnio 1 dalis). Šį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2018 m. sausį V. V. Stragys raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu apsvarstyti galimybę pakeisti aplinkos ministro įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą.

Lobistinės veiklos įstatymas (LVĮ) lobistinę veiklą apibrėžia kaip fizinio asmens veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims – kurie dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas, – kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Pagal Lobistinės veiklos įstatymą (LVĮ), vykdyti lobistinę veiklą turi teisę tik į lobistų sąrašą įrašytas asmuo.

V. V. Stragys į lobistų sąrašą neįrašytas. VTEK vertinimu, LSIS prezidentas siekė daryti įtaką dėl šios asociacijos nariams ir jų veiklai svarbaus teisės akto. Minėtoji sąjunga yra įsteigta atstovauti savo narių interesams ir juos ginti visų lygių institucijose bei dalyvauti statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimo ir tobulinimo veikloje. Taigi, VTEK nuomone, šiuo atveju buvo vykdoma konkreti lobistinė veikla, kuria siekta tenkinti tam tikros interesų grupės privačius interesus.

VTEK pabrėžia, kad interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai. Jei lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą įrašyti asmenys, jie privalo už šią veiklą atsiskaityti visuomenei ir per 7 dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto pradžios pateikti lobistinės veiklos deklaraciją. Jos yra viešai skelbiamos VTEK administruojamoje interneto svetainėje www.lobistai.lt.

Tyrimas dėl R. Šeštakausko nutrauktas

Neturėdama pakankamai duomenų, reikalingų teisiniam asmens veikos įvertinimui, VTEK nutraukė tyrimą dėl asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko Romualdo Šeštakausko elgesio atitikties LVĮ nuostatoms.

VTEK tyrė, ar jis nepažeidė šio teisės akto, kai 2017 m. spalį pateikė pasiūlymą dėl Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Tyrimus VTEK atliko Aplinkos ministerijos pateiktos informacijos pagrindu.

- Lobistais įregistruoti A. Čapliką ir G. Dukštą

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos prezidentas Algis Čaplikas ir UAB „Skolų administravimas“ direktorius Gintautas Dukšta įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi šių asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 83 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

- VTEK tirs keturių su farmacija susijusių asociacijų vadovų galbūt neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs keturių asmenų elgesį dėl galbūt vykdytos neteisėtos lobistinės veiklos. Tyrimai pradėti dėl Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės Jūratės Kulberkienės, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkės Kristinos Nemaniūtės-Gagės, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Agnės Gaižauskienės ir Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktoriaus Miko Rimanto.

VTEK aiškinsis, ar šie asmenys nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo, kai, neįsiregistravę lobistais, Sveikatos apsaugos ministerijai raštu teikė pasiūlymus keisti konkrečius sveikatos ministro įsakymus, susijusius su vaistinių preparatų kainų nustatymu bei reikalavimais vaistinės patalpoms.

Tyrimai pradėti VTEK atliktos analizės pagrindu. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

- Neringos savivaldybės meras D. Jasaitis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis nesuvaldė interesų konflikto ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2017-2018 m. politikas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant 10 klausimų, susijusių su BĮ „Paslaugos Neringai“ ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“, kuriose dirbo su jo privačiais interesais susiję asmenys.

Taip pat VTEK nustatė, kad D. Jasaitis nepažeidė įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai 2017-2018 m. dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant kitus tris į VTEK tyrimo apimtį patekusius, tačiau politikui interesų konflikto nesukėlusius klausimus.

- Laikinai eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas M.Nasevičius nesuvaldė interesų konflikto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad, laikinai eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Mindaugas Nasevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos).

Tyrimo duomenys rodo, kad, laikinai eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, 2018 m. spalį M. Nasevičius savivaldybės tarybos posėdžiui teikė sprendimo projektą, susijusį su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Šį projektą iniciavo kaimų bendruomenė „Viltija“, kurios pirmininkė – M. Nasevičiui artimas asmuo. VTEK neturi duomenų, kad M. Nasevičius būtų nusišalinęs.

Tyrimas atliktas nepritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai.

- Tirti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario A. Šidlausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Šidlausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ribojimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad 2016 m. A. Šidlausko vadovaujama ŽŪB „Nemunas“ dalyvavo Prienų rajono savivaldybės skelbtame konkurse ir gavo užsakymą teikti kelių ir gatvių sniego valymo paslaugas. Esą, būdamas bendrovės valdybos pirmininku, A. Šidlauskas pasirašė paslaugų sutartį su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti Šeduvos globos namų direktorės A. Brazienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šeduvos globos namų direktorės Andželos Brazienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Taip pat bus vertinama, ar A. Brazienė nenusižengė minėtojo teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs informaciją, esą A. Brazienė tarnybiniu automobiliu galbūt vyksta iš namų į darbą ir atgal. Taip pat bus vertinamos aplinkybės, kai Šeduvos globos namų direktorė išleido įsakymą dėl tarnybinio automobilio saugojimo vietos, kuriuo galbūt sudarė galimybes įstaigai priklausančiu tarnybiniu automobiliu naudotis ne tik tarnybos tikslais.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti UAB „Kauno vandenys” valdybos nario A. Etnerio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Kauno vandenys” valdybos nario Antano Etnerio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaracijų patikrą. VTEK tirs aplinkybę, kai A. Etneris galbūt pavėlavo deklaruoti, jog yra UAB „Plėtros fondo“ akcininkas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti