- Lobistais įregistruoti R. Bričkienę ir V. Poplovuchiną

Vaistų gamintojų asociacijos direktorė Rasa Bričkienė ir advokato padėjėjas Vaidas Poplovuchinas įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi šių asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 85 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Buvęs VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovas M. Žaliukas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovas Mindaugas Žaliukas nesilaikė prievolės raštu informuoti Registrų centro direktorių ar jo įgaliotą asmenį apie priimtą siūlymą įsidarbinti UAB „EME solution“. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (17 straipsnis).

Šis teisės aktas nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nedelsdamas raštu informuoti savo institucijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, nustatęs, kad šis asmuo yra artimai tarnybos santykiais susijęs su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konflikto grėsmė.

Tyrimo duomenys rodo, kad bendrovėje „EME solution“ M. Žaliukas įsidarbino praėjus dviem dienoms po to, kai nutrūko jo darbo santykiai su Registrų centru. Jo planus įsidarbinti UAB „EME solution“ patvirtina šios bendrovės akcininkų sprendimas skirti jį bendrovės direktoriumi, priimtas tuo metu, kai M. Žaliukas tebedirbo Registrų centre. VTEK vertinimu, nesant M. Žaliuko sutikimui, tokio sprendimo UAB „EME solution“ nė nebūtų svarstę. Taigi, VTEK nuomone, jis, dar dirbdamas Registrų centre, privalėjo informuoti pastarojo direktorių arba jo pirmąjį pavaduotoją apie savo planus įsidarbinti minėtoje bendrovėje.

Taip pat VTEK nusprendė, kad M. Žaliukas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijoje, kurioje paskutinius metus dirbo (20 straipsnio 1 dalies).

Nustatyta, kad M. Žaliukas, tapęs UAB „EME solution“ direktoriumi, raštu kreipėsi į Registrų centrą dėl sutarties tarp šių dviejų juridinių asmenų nutraukimo pasekmių, prašydamas Registrų centro atlyginti dėl šios sutarties UAB „EME solution“ patirtas išlaidas. Tuo metu dar nebuvo praėję vieneri metai po M. Žaliuko darbo santykių su Registrų centru nutrūkimo, o tik kelios dienos.

Įstatymas nustato, kad valstybinėje tarnyboje pareigas nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.


- Buvęs VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ generalinis direktorius S.Puodžiukas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC) generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad VTEK tirtuoju laikotarpiu S. Puodžiukas pasirašė kelis įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo savo šeimos nariui. Vieną šių įsakymų jis pasirašė po to, kai ministrui pareiškė nusišalinimą nuo sprendimų, susijusių su šiuo artimu asmeniu. VTEK vertinimu, S. Puodžiukas pateko į interesų konflikto situaciją, kurios privalėjo vengti.

VTEK nutraukė tyrimą dėl procedūrų, susijusių su ŽŪIKVC struktūros keitimu ir antrojo generalinio direktoriaus pavaduotojo etato įsteigimu, nesant duomenų, kad S. Puodžiukas būtų dalyvavęs priimant šiuos sprendimus.


- VšĮ Panevėžio kolegijos direktorius G. Sargūnas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Panevėžio kolegijos direktorius Gediminas Sargūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tapęs kolegijos direktoriumi, G. Sargūnas turėjo pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, tačiau tą padarė pavėlavęs beveik dvejus metus – 2018 m. balandį.

VTEK nutraukė tyrimą dėl kitų aplinkybių nesant duomenų, jog G. Sargūnas būtų dalyvavęs VšĮ Panevėžio kolegijos organizuotų ir vykdytų viešųjų pirkimų procedūrose, kai šiuose pirkimuose dalyvavo su G. Sargūno privačiais interesais siejama UAB „Žaliasis žiogas“.


- UAB „Visagino būstas“ direktorius E. Galaguzas įstatymo nuostatų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Visagino savivaldybės valdomos UAB „Visagino būstas“ direktorius Erlandas Galaguzas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nustatytų apribojimų įsidarbinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Galaguzas buvo Visagino savivaldybės tarybos narys, o vėliau, neišlaukęs vienerių metų, nuo 2017 m. lapkričio pradėjo eiti savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ direktoriaus pareigas.

VPIDVTĮ 18 straipsnis numato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimo metu VTEK nenustatė faktinių įrodymų, kad 2017-2018 m. eidamas Visagino savivaldybės tarybos nario pareigas, E. Galaguzas būtų vykdęs tiesioginę UAB „Visagino būstas“ veiklos priežiūrą ar kontrolę. Taip pat nėra duomenų, kad jis, kaip savivaldybės tarybos narys, būtų tiesiogiai dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant palankius šiai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimo duomenys nesuponuoja išvados, kad E. Galaguzo įsidarbinimą bendrovės direktoriaus pareigose galėjo nulemti jo prieš tai eitos valstybės politiko pareigos savivaldybės taryboje, galbūt susiformavę ryšiai, pažintys, jo priimti tarnybiniai sprendimai ir pan. Minėtąsias pareigas E. Galaguzas užėmė laimėjęs viešąjį konkursą, kurį organizavo bendrovės valdyba.


- VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai D.Kačiurinas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Dmitrijus Kačiurinas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, kai nenurodė duomenų apie narystę ir pareigas asociacijoje „Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje“.

Atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, VTEK siūlo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, siekiant efektyvumo, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui, o ne baudimą orientuota aplinka, kad asmenys nebijotų konsultuotis dėl jiems galimai kylančių interesų konfliktų ar tuo labiau juos atskleisti.

Tyrimus VTEK atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu.


- Tirti Lentvario M. Šimelionio gimnazijos l.e.p. direktorės V. Lesauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pareigas laikinai einančios Vidos Lesauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pradėjusi laikinai vadovauti gimnazijai, V.Lesauskienė naujomis pareigomis nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti