- Vėluodama deklaruoti privačius interesus buvusi Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio darbuotoja R. Vaitkevičiūtė pažeidė įstatymą

Pavėlavusi deklaruoti privačius interesus buvusi Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio darbuotoja Rasa Vaitkevičiūtė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, 7 straipsnio 1 dalį). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).  

Iš tyrimo duomenų matyti, kad, 2015 m. pradėjusi dirbti valstybės tarnyboje, R. Vaitkevičiūtė savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie einamas antraeiles lektorės pareigas tuometiniame Aleksandro Stulginskio universitete (šiuo metu – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). 2016 m. ji privalėjo deklaraciją papildyti duomenimis, jog tapo asociacijos „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“ pirmininke. Tačiau šias aplinkybes R.Vaitkevičiūtė deklaravo vėluodama ir nesilaikydama įstatyme nustatytų terminų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad į pareigas valstybinėje tarnyboje priimti asmenys privačių interesų deklaraciją privalo pateikti elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo šių įgaliojimų pradžios. Po to deklaraciją privalu tikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji.

Nenustačiusi tiesioginių ir akivaizdžių duomenų, kad R. Vaitkevičiūtė būtų draugijos „Medeina“ narė, VTEK tyrimą dėl šių aplinkybių nedeklaravimo nutraukė. Be to, minėtosios asociacijos įstatuose nenumatyta, kad draugijos „Medeina“ pirmininku gali būti tik jos narys arba – kad pirmininkas renkamas tik iš asociacijos narių.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- 4 asmenys vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, 2 – įstatymo nepažeidė, dviejų asmenų elgesio vertinimas atidėtas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad 4 asmenys vykdė lobistinę veiklą neteisėtai – nebūdami registruotais lobistais. Tokiais veiksmais Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nuostatas (10 straipsnio 1 dalis) pažeidė: Lietuvos aludarių gildijos prezidentas Saulius Galadauskas, UAB „Baltic Ground Services” direktorius Gytis Gumuliauskas, Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Naftelf” direktorius Arvydas Gailius ir UAB „Rikneda“ direktorius Stasys Vagnorius.

Tyrimų metu VTEK nustatė, kad šie asmenys raštu teikė konkrečius pasiūlymus keisti teisės aktus: S. Galadauskas – Žemės ūkio ministerijai dėl Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento pakeitimo, G. Gumuliauskas ir A. Gailius – Finansų ministerijai dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, S. Vagnorius – Žemės ūkio ministerijai dėl Žvejybos pajėgumo ribojimo tam tikrose geografiniuose žvejybos rajonuose tvarkos aprašo pakeitimo.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. O registruoti lobistai savo vykdomą lobistinę veiklą privalo deklaruoti visuomenei svetainėje www.lobistai.lt.

VTEK taip pat nusprendė, kad UAB „Ernst&Young Baltic” partneris Leonas Lingis LVĮ nuostatų nepažeidė. Tyrimo duomenys rodo, kad jis raštu Finansų ministerijai pateikė pasiūlymus dėl Pelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisų tuo metu, kai ministerija vykdė konsultavimąsi su visuomene dėl 2016 m. liepos 12 d. Europos Tarybos direktyvos (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika taisyklės, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę. Vadovaujantis LVĮ, lobistine veikla nelaikomi veiksmai, kuriais konsultavimosi su visuomene metu teikiami pasiūlymai pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą.

Konsultavimosi su visuomene tikslas – užtikrinti teisėkūros atvirumą, skaidrumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo problemas ir jų sprendimo būdus, sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką teisės akto projekto turiniui, geriau įvertinti numatomo teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, teikti pasiūlymus dėl Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.

VTEK taip pat nusprendė, kad LVĮ nuostatų nepažeidė Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos direktorius Gediminas Abartis. Tiriant nustatyta, kad jo kreipimusi į Energetikos ministeriją, prašant pakeisti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, siekta įgyvendinti viešąjį interesą, atsižvelgus į elektrotechnikos naudotojų saugą ir šalyje kylančias problemas dėl nesaugios elektrotechnikos naudojimo. Pagal LVĮ, lobistine veikla nelaikomos specialiųjų įstatymų arba įstatų nustatyta tvarka vykdomos veiklos, kurios tenkina viešąjį interesą.

Siekdama įvertinti papildomą informaciją, VTEK kitam posėdžiui atidėjo „BAA Training“ direktorės Eglės Vaitkevičiūtės ir UAB „FL Technics“ generalinio direktoriaus Žilvino Lapinsko elgesio vertinimą.

 

- Tirti Seimo nario A. Palionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Andriaus Palionio elgesio galbūt laiku ir tinkamai nedeklaruojant privačių interesų. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai A. Palionis, tikslindamas savo privačių interesų deklaracijas, galbūt tam tikrą laiką nebuvo nurodęs ryšių su Birštono medžiotojų klubu „Lokupis“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti