(2019-09-05 papildyta pirmais 6 sprendimais)

- Šeduvos globos namų direktorė A. Brazienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šeduvos globos namų direktorė Andžela Brazienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, jog direktorė 2017 m. lapkritį išleido įsakymą, kuriuo, be kita ko, nustatė globos namų tarnybinio automobilio „Škoda Oktavia“ saugojimo vietą ne tik globos namų, bet ir savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. VTEK vertinimu, tokiais veiksmais ji sukūrė palankias sąlygas minėtąjį automobilį naudoti ne tarnybos reikmėms, sutaupyti asmeninių lėšų bei sukėlė abejonių dėl tinkamo ir racionalaus jos vadovaujamų globos namų lėšų panaudojimo. VTEK neabejoja Šeduvos globos namų gyventojų elgesio ir budinčių darbuotojų kontrolės svarba ir nekvestionuoja šios funkcijos įgyvendinimo būtinybės, tačiau pareiga vykdyti šias funkcijas turi būti daroma tokiais būdais, kurie nekeltų abejonių, jog yra interesų konfliktas.

VTEK nutraukė tyrimą dėl galimo globos namų tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms nesant pakankamai duomenų, galinčių patvirtinti tokį faktą.

VTEK pabrėžia, kad netinkama tarnybinių automobilių naudojimo kontrolė, sudaro prielaidas piktnaudžiavimui ir atveria galimybes tarnybiniais automobiliais naudotis ne tarnybos tikslais. Atsižvelgiant į tai, VTEK siūlo Radviliškio rajono savivaldybės tarybai užtikrinti, kad Šeduvos globos namų tarnybiniuose automobiliuose būtų nustatytas privalomas transporto priemonių stebėjimo sistemos įdiegimas ir patikslinta transporto priemonių kelionės lapų pildymo tvarka, numatant, kad kelionės lapuose turi atsispindėti visi tarnybinių automobilių judėjimo duomenys, įskaitant išvykimo ir atvykimo laiką bei detalų kelionės maršrutą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Lobiste įregistruoti K. Ramonienę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Kristiną Ramonienę. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jos prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruota 92 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.- VTEK tirs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus P. Poderskio ir jo pavaduotojos R. Balčiūnienės elgesį, išplėtė tyrimą dėl direktoriaus pavaduotojos D. Narbut elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus Povilo Poderskio ir jo pavaduotojos Ritos Balčiūnienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimus VTEK pradėjo atlikusi privačių interesų deklaracijų patikrinimą po to, kai savivaldybė informavo VTEK apie tai, kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai vykdo pareigą deklaruoti. Bus aiškinamasi, ar P. Poderskis ir R. Balčiūnienė laiku pateikė privačių interesų deklaracijas, kai šį pavasarį buvo paskirti į savivaldybėje einamas pareigas.

VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

Taip pat VTEK išplėtė atliekamą tyrimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut elgesio. VTEK papildomai aiškinsis, ar ši politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja laiku pateikė deklaraciją po to, kai po savivaldybių tarybų rinkimų buvo paskirta į pareigas savivaldybėje.

Tyrimą dėl D. Narbut elgesio VTEK pradėjo šių metų birželį. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime, kurio pagrindu pradėtas tyrimas, teigiama, kad D. Narbut galbūt suinteresuota su Vilniuje esančiu žemės sklypu susijusio projekto vykdymo eiga, nes naujai formuojamas žemės sklypas, esą, ribojasi su jos šeimai nuosavybės teise priklausančia teritorija. Pranešime taip pat teigiama, kad D. Narbut dėl šių priežasčių neatlieka žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo procedūrų, nors visi kiti privalomi atsakingų asmenų derinimo veiksmai, esą, yra atlikti.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.


- Tirti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario O. Dirsės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario Osvaldo Dirsės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas nepritarus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK tirs, ar O. Dirsė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją tapęs savivaldybės tarybos nariu.

VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti aštuonių Žalgirio klinikos darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl aštuonių VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos darbuotojų elgesio: Ūkio skyriaus vadovo Valdo Vytauto Kapčiaus, vyriausiosios buhalterės Olgos Kravec, teisininkės Solveigos Pakalkienės, viešųjų pirkimų specialistės Irenos Šichovcovienės, vyresniosios viešųjų pirkimų specialistės Ingos Sadukienės, Konsultacinės poliklinikos vedėjos Aušros Šaikuvienės, Veido ir žandikaulių chirurgijos II skyriaus vadovo Lino Zalecko bei inžinieriaus medicininės aparatūros priežiūrai Dariaus Matusevičiaus. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Žalgirio klinikoje atlikto tyrimo išvadai. Atlikti tyrimą VTEK buvo pavedusi po to, kai Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė informacijos, jog minėtieji darbuotojai galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti pareigas Žalgirio klinikos vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose. Šias privačių interesų deklaravimo aplinkybes VTEK nusprendė tirti pati.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojo T. Cijūnaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Tado Cijūnaičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, nuo 2016 m. gegužės T. Cijūnaitis dirba UAB „Autostela“, tačiau to galbūt nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat jis galbūt laiku nedeklaravo duomenų apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje pradėtas eiti pareigas bei ryšio su UAB „Eloris“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.- Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas V. Andrejevas pavėluotai deklaravo savo, kaip eksperto, dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) direktoriaus Vitalijaus Andrejevas savo, kaip eksperto, dalyvavimą vykdant viešojo pirkimo procedūras deklaravo nesilaikydamas nustatytų terminų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų sausį vyko LAKD Viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl Kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimo ir įdiegimo pirkimo. Posėdyje nutarta šiame viešajame pirkime kaip ekspertą kviesti V.Andrejevą, kurio užduotis – pagal Ekonominio vertinimo metodikoje nustatytus vertinimo kriterijus įvertinti Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos standartinių ir programuojamų funkcijų sąrašą bei techninio sprendimo programinės įrangos veikimo demonstravimą. V.Andrejevas su šia užduotimi buvo supažindintas tą pačią dieną, kai buvo paskirtas minėtojo viešojo pirkimo ekspertu. Tą pačią dieną jis taip pat pasirašė viešojo pirkimo nešališkumo deklaraciją bei konfidencialumo pasižadėjimą.

VTEK pažymi, kad, vadovaujantis VPIDVTĮ nuostatomis, tą pačią dieną V. Andrejevas savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis, jog tapo ekspertu LAKD viešajame pirkime. Minėtasis teisės aktas numato, kad viešuosiuose pirkimuose einamas pareigas privalu deklaruoti ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šia nuostata siekiama, jog visuomenė galėtų identifikuoti, kurie asmenys institucijoje ar įstaigoje dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir kokias pareigas šiose procedūrose eina.

Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

VTEK informacija

(bus papildyta kitais sprendimais)

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas V. Andrejevas pavėluotai deklaravo savo, kaip eksperto, dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) direktoriaus Vitalijaus Andrejevas savo, kaip eksperto, dalyvavimą vykdant viešojo pirkimo procedūras deklaravo nesilaikydamas nustatytų terminų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų sausį vyko LAKD Viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl Kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimo ir įdiegimo pirkimo. Posėdyje nutarta šiame viešajame pirkime kaip ekspertą kviesti V.Andrejevą, kurio užduotis – pagal Ekonominio vertinimo metodikoje nustatytus vertinimo kriterijus įvertinti Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos standartinių ir programuojamų funkcijų sąrašą bei techninio sprendimo programinės įrangos veikimo demonstravimą. V.Andrejevas su šia užduotimi buvo supažindintas tą pačią dieną, kai buvo paskirtas minėtojo viešojo pirkimo ekspertu. Tą pačią dieną jis taip pat pasirašė viešojo pirkimo nešališkumo deklaraciją bei konfidencialumo pasižadėjimą.

VTEK pažymi, kad, vadovaujantis VPIDVTĮ nuostatomis, tą pačią dieną V. Andrejevas savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis, jog tapo ekspertu LAKD viešajame pirkime. Minėtasis teisės aktas numato, kad viešuosiuose pirkimuose einamas pareigas privalu deklaruoti ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šia nuostata siekiama, jog visuomenė galėtų identifikuoti, kurie asmenys institucijoje ar įstaigoje dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir kokias pareigas šiose procedūrose eina.

Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

VTEK informacija
 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti