- Buvęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys I. Motiejūnas interesų konflikto neišvengė

Buvęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, šiuo metu einantis savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Imantas Motiejūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad I. Motiejūnas savivaldybės taryboje balsavo dėl savęs paties. Šių metų gegužę savivaldybės tarybos posėdyje balsuota dėl I. Motiejūno kandidatūros į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Savivaldybės tarybos nariams, įskaitant I. Motiejūną, buvo išduoti slapto balsavimo biuleteniai. Suskaičiavus balsus, paaiškėjo, kad balsavo visi šiuos biuletenius gavę savivaldybės tarybos nariai, taigi – ir pats I. Motiejūnas. Tuomet savivaldybės taryboje balsuota dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo ir I. Motiejūno paskyrimo į pareigas bei šio paskyrimo datos atidėjimo. I. Motiejūnas dėl šių klausimų taip pat balsavo. VTEK neturi duomenų, kad jis būtų nusišalinęs. 

Interesų konfliktą kelia valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galimas šališkumas priimant sprendimus, jo galimas teigiamas ar neigiamas nusistatymas. Todėl, priimdamas sprendimus, asmuo privalo vengti net šališkumo regimybės. VTEK vertinimu, I Motiejūnas nepasielgė taip, kad nekiltų abejonių, jog jam egzistuoja interesų konfliktas – neįvykdė VPIDVTĮ įtvirtintos pareigos nenusišalinti.

VPIDVTĮ nuostatomis siekiama užtikrinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų priimamų sprendimų nešališkumą, stiprinti visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba, o I. Motiejūnas nagrinėjamu atveju šių siekių nepaisė.

VTEK nuomone, savivaldybės tarybos nario dalyvavimas sprendžiant klausimą dėl jo paties paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi nevertintinas kaip politikos formavimas savivaldybėje.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.


- Trys VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojai laiku nedeklaravo pareigų viešųjų pirkimų komisijoje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trys VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis). Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tokiais veiksmais nesilaikė direktoriaus pavaduotojas medicinai Algirdas Liutkus, vyriausioji slaugytoja Aida Smagurienė bei Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Birutė Navickienė.

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Liutkus yra paskirtas eiti ligoninės viešųjų pirkimų komisijos pirmininko, o A. Smagurienė ir B. Navickienė – šios komisijos narių pareigas. Šiuos duomenis savo privačių interesų deklaracijose jie nurodė nesilaikydami įstatyme numatytų terminų.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

- Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja L. Vasiliauskienė laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja Lina Vasiliauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad nuo 2015 m. rugsėjo L. Vasiliauskienė pradėjo eiti gimnazijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, taigi privačių interesų deklaraciją turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų. Tą ji padarė tik šių metų birželį.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Seimo narys A. Kirkutis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Seimo narys Algimantas Kirkutis laiku ir tinkamai nedeklaravo narystės ir pareigų Gyvenimo būdo medicinos asociacijoje (GBMA) bei narystės Europos gyvensenos medicinos organizacijoje (ELMO). Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu. Surinkti duomenys rodo, kad A. Kirkutis, dar prieš jo išrinkimą į Seimą, buvo ELMO nariu bei GBMA nariu ir valdybos nariu, taip pat juo yra iki šiol. Tačiau šių duomenų jis nenurodo savo privačių interesų deklaracijoje.

VTEK vertinimu, pareigos deklaruoti privačius interesus nevykdymas rodo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens neatsakingumą, nerūpestingumą, visuotinai pripažintų tarnybinės etikos standartų nesilaikymą, kenkia valstybės institucijos, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo dirba, prestižui, taip pat mažina visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba ir pačia valstybe.

- Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys S. Mekšėnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Stasys Mekšėnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 12 straipsnio 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad S. Mekšėnas nustatyta tvarka ir terminais savo privačių interesų deklaracijoje nepateikė duomenų apie pareigas asociacijose – Rokiškio rajono tinklinio sporto klube „Senas grafas“ ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupėje.

Tyrimo metu VTEK taip pat nustatė, kad 2018 m. liepą valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kurio projekte buvo numatytas dalinio finansavimo skyrimas jo vadovaujamos bendruomenės „Velykalnis“ vykdomam projektui. VTEK neturi duomenų, kad S. Mekšėnas būtų nusišalinęs.

VTEK siūlo Rokiškio rajono savivaldybės merui ateityje motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalinti S.Mekšėną nuo konkretaus, su bendruomene „Velykalnis“ susijusio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų, esant pakankamam pagrindui manyti, kad S. Mekšėno dalyvavimas sukeltų interesų konfliktą.

Tyrimo duomenys be kita ko rodo, kad 2017-2018 m. valstybės politikas savivaldybės administracijoje atstovavo „Velykalnio“ interesams: šios bendruomenės vardu jis teikė įvairaus pobūdžio prašymus ir, atstovaudamas asociacijos interesams, su institucija sudarė dalinio finansavimo sutartis.

Įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip įstatyminiai atstovai. Apribojimų išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

- Tirti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Rekešienė galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti šešių Jotainių socialinės globos namų darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jotainių socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir penkių darbuotojų elgesio – Vaidos Tankevičienės, Janinos Grigaliūnienės, Marijos Gumbelevičienės, Violetos Lumbienės ir Stanislovo Butkevičiaus. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.


- Tirti Inturkės bendruomenės centro buvusios pirmininkės V. Bacenskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Inturkės bendruomenės centro buvusios pirmininkės V. Bacenskaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V. Bacenskaitė, eidama Inturkės bendruomenės centro pirmininkės pareigas, pasirašė trumpalaikės nuomos sutartį su VšĮ „Bendrystės centras“, kuriam ji taip pat vadovauja. Taip pat VTEK aiškinsis aplinkybes, kai ji galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Buvęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys I. Motiejūnas interesų konflikto neišvengė

Buvęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, šiuo metu einantis savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Imantas Motiejūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad I. Motiejūnas savivaldybės taryboje balsavo dėl savęs paties. Šių metų gegužę savivaldybės tarybos posėdyje balsuota dėl I. Motiejūno kandidatūros į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Savivaldybės tarybos nariams, įskaitant I. Motiejūną, buvo išduoti slapto balsavimo biuleteniai. Suskaičiavus balsus, paaiškėjo, kad balsavo visi šiuos biuletenius gavę savivaldybės tarybos nariai, taigi – ir pats I. Motiejūnas. Tuomet savivaldybės taryboje balsuota dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo ir I. Motiejūno paskyrimo į pareigas bei šio paskyrimo datos atidėjimo. I. Motiejūnas dėl šių klausimų taip pat balsavo. VTEK neturi duomenų, kad jis būtų nusišalinęs.

Interesų konfliktą kelia valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galimas šališkumas priimant sprendimus, jo galimas teigiamas ar neigiamas nusistatymas. Todėl, priimdamas sprendimus, asmuo privalo vengti net šališkumo regimybės. VTEK vertinimu, I Motiejūnas nepasielgė taip, kad nekiltų abejonių, jog jam egzistuoja interesų konfliktas – neįvykdė VPIDVTĮ įtvirtintos pareigos nenusišalinti.

VPIDVTĮ nuostatomis siekiama užtikrinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų priimamų sprendimų nešališkumą, stiprinti visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba, o I. Motiejūnas nagrinėjamu atveju šių siekių nepaisė.

VTEK nuomone, savivaldybės tarybos nario dalyvavimas sprendžiant klausimą dėl jo paties paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi nevertintinas kaip politikos formavimas savivaldybėje.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Trys VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojai laiku nedeklaravo pareigų viešųjų pirkimų komisijoje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trys VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis). Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tokiais veiksmais nesilaikė direktoriaus pavaduotojas medicinai Algirdas Liutkus, vyriausioji slaugytoja Aida Smagurienė bei Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Birutė Navickienė.

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Liutkus yra paskirtas eiti ligoninės viešųjų pirkimų komisijos pirmininko, o A. Smagurienė ir B. Navickienė – šios komisijos narių pareigas. Šiuos duomenis savo privačių interesų deklaracijose jie nurodė nesilaikydami įstatyme numatytų terminų.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

- Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja L. Vasiliauskienė laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja Lina Vasiliauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad nuo 2015 m. rugsėjo L. Vasiliauskienė pradėjo eiti gimnazijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, taigi privačių interesų deklaraciją turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų. Tą ji padarė tik šių metų birželį.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

- Seimo narys A. Kirkutis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Seimo narys Algimantas Kirkutis laiku ir tinkamai nedeklaravo narystės ir pareigų Gyvenimo būdo medicinos asociacijoje (GBMA) bei narystės Europos gyvensenos medicinos organizacijoje (ELMO). Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).  

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu. Surinkti duomenys rodo, kad A. Kirkutis, dar prieš jo išrinkimą į Seimą, buvo ELMO nariu bei GBMA nariu ir valdybos nariu, taip pat juo yra iki šiol. Tačiau šių duomenų jis nenurodo savo privačių interesų deklaracijoje.

VTEK vertinimu, pareigos deklaruoti privačius interesus nevykdymas rodo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens neatsakingumą, nerūpestingumą, visuotinai pripažintų tarnybinės etikos standartų nesilaikymą, kenkia valstybės institucijos, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo dirba, prestižui, taip pat mažina visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba ir pačia valstybe.

- Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys S. Mekšėnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Stasys Mekšėnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 12 straipsnio 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad S. Mekšėnas nustatyta tvarka ir terminais savo privačių interesų deklaracijoje nepateikė duomenų apie pareigas asociacijose – Rokiškio rajono tinklinio sporto klube „Senas grafas“ ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupėje.

Tyrimo metu VTEK taip pat nustatė, kad 2018 m. liepą valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kurio projekte buvo numatytas dalinio finansavimo skyrimas jo vadovaujamos bendruomenės „Velykalnis“ vykdomam projektui. VTEK neturi duomenų, kad S. Mekšėnas būtų nusišalinęs.

VTEK siūlo Rokiškio rajono savivaldybės merui ateityje motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalinti S.Mekšėną nuo konkretaus, su bendruomene „Velykalnis“ susijusio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų, esant pakankamam pagrindui manyti, kad S. Mekšėno dalyvavimas sukeltų interesų konfliktą.

Tyrimo duomenys be kita ko rodo, kad 2017-2018 m. valstybės politikas savivaldybės administracijoje atstovavo „Velykalnio“ interesams: šios bendruomenės vardu jis teikė įvairaus pobūdžio prašymus ir, atstovaudamas asociacijos interesams, su institucija sudarė dalinio finansavimo sutartis.

Įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip įstatyminiai atstovai. Apribojimų išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

- Tirti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Rekešienė galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti šešių Jotainių socialinės globos namų darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jotainių socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir penkių darbuotojų elgesio – Vaidos Tankevičienės, Janinos Grigaliūnienės, Marijos Gumbelevičienės, Violetos Lumbienės ir Stanislovo Butkevičiaus. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo. 

- Tirti Inturkės bendruomenės centro buvusios pirmininkės V. Bacenskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Inturkės bendruomenės centro buvusios pirmininkės V. Bacenskaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V. Bacenskaitė, eidama Inturkės bendruomenės centro pirmininkės pareigas, pasirašė trumpalaikės nuomos sutartį su VšĮ „Bendrystės centras“, kuriam ji taip pat vadovauja. Taip pat VTEK aiškinsis aplinkybes, kai ji galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti