- Nutraukti tyrimą dėl VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vadovo R. Liužino elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Aplinkos ministerijos įsteigtos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus Rapolo Liužino elgesio. VTEK nustatė, kad jis nėra subjektas, kuriam taikytinas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ), taigi R. Liužinui nekilo ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

Šis teisės aktas pateikia valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens apibrėžimą, į kurį, be kita ko, patenka ir lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbantys asmenys, turintys administravimo įgaliojimus.

VTEK tyrimo duomenys rodo, kad, nors VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuostatuose yra numatyta galimybė gauti valstybės ir savivaldybės biudžeto tikslinius asignavimus, faktiškai įstaiga jų negauna. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ lėšas sudaro jos gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas lėšos. Taigi įstaigos direktorius, nors ir turėdamas administravimo įgaliojimus, šiuo atveju nelaikytinas VTEK kontrolės subjektu.

VTEK tyrė, ar R. Liužinui nebuvo kilusi pareiga deklaruoti privačius interesus.

- Atidėti buvusio žemės ūkio ministro patarėjo V. E. Kirsnicko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo buvusio žemės ūkio ministro patarėjo Virginijaus Eugenijaus Kirsnicko elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų, taikomų pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims.

Įstatymas draudžia vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo paskutinius metus dirbo. Taip pat asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

Tyrimą VTEK atliko žemės ūkio ministerijos pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. vasarį, nustojęs eiti pareigas Žemės ūkio ministerijoje, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui, V. E. Kirsnickas atstovavo ministerijoje juridiniams asmenims.

- Keturios VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojos laiku nedeklaravo dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad keturios VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojos pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. Pažeidimas konstatuotas personalo inspektorei Nijolei Būdaitei, buhalterei Ligitai Petrovai bei dviem Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresniosioms specialistėms – Ivetai Barauskienei ir Dovilei Čemertinienei.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtosios darbuotojos ligoninės direktoriaus įsakymu 2017 m. buvo paskirtos eiti viešųjų pirkimų komisijos narių pareigas. Taigi šį faktą, įsigaliojus naujiems įstatymo reikalavimams, jos turėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijose iki sudalyvaujant 2018 m. sausio 10 d. ligoninėje vykdytame viešajame intervencinės medicinos reikmenų (kateterių) pirkime. Tačiau darbuotojos iki minėtojo viešojo pirkimo pradžios nedeklaravo fakto, kad yra viešųjų pirkimų komisijos narės.


- Atidėti Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus D. Arlausko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus Danuko Arlausko elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė galbūt jo vykdytą neteisėtą lobistinę veiklą.

Tirtos aplinkybės, kai D. Arlauskas galėjo teikti pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai keisti teisės aktus, nors nėra įsiregistravęs lobistu.

- Lobiste įregistruoti advokato padėjėją D. Tamašauskę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti advokato padėjėją Danguolę Tamašauskę. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jos prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruota 93 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Tirti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo P. Petkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pradėti tyrimą dėl buvusio Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario, šiuo metu einančio administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Pauliaus Petkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, būdamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu, šių metų balandį P. Petkevičius dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir nenusišalino nuo su juo pačiu susijusio sprendimo – skirti jį administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Nutraukti tyrimą dėl VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vadovo R. Liužino elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Aplinkos ministerijos įsteigtos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus Rapolo Liužino elgesio. VTEK nustatė, kad jis nėra subjektas, kuriam taikytinas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ), taigi R. Liužinui nekilo ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

Šis teisės aktas pateikia valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens apibrėžimą, į kurį, be kita ko, patenka ir lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbantys asmenys, turintys administravimo įgaliojimus.

VTEK tyrimo duomenys rodo, kad, nors VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuostatuose yra numatyta galimybė gauti valstybės ir savivaldybės biudžeto tikslinius asignavimus, faktiškai įstaiga jų negauna. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ lėšas sudaro jos gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas lėšos. Taigi įstaigos direktorius, nors ir turėdamas administravimo įgaliojimus, šiuo atveju nelaikytinas VTEK kontrolės subjektu.

VTEK tyrė, ar R. Liužinui nebuvo kilusi pareiga deklaruoti privačius interesus.

- Atidėti buvusio žemės ūkio ministro patarėjo V. E. Kirsnicko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo buvusio žemės ūkio ministro patarėjo Virginijaus Eugenijaus Kirsnicko elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų, taikomų pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims.

Įstatymas draudžia vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo paskutinius metus dirbo. Taip pat asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

Tyrimą VTEK atliko žemės ūkio ministerijos pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. vasarį, nustojęs eiti pareigas Žemės ūkio ministerijoje, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui, V. E. Kirsnickas atstovavo ministerijoje juridiniams asmenims.

- Keturios VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojos laiku nedeklaravo dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad keturios VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojos pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. Pažeidimas konstatuotas personalo inspektorei Nijolei Būdaitei, buhalterei Ligitai Petrovai bei dviem Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresniosioms specialistėms – Ivetai Barauskienei ir Dovilei Čemertinienei.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtosios darbuotojos ligoninės direktoriaus įsakymu 2017 m. buvo paskirtos eiti viešųjų pirkimų komisijos narių pareigas. Taigi šį faktą, įsigaliojus naujiems įstatymo reikalavimams, jos turėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijose iki sudalyvaujant 2018 m. sausio 10 d. ligoninėje vykdytame viešajame intervencinės medicinos reikmenų (kateterių) pirkime. Tačiau darbuotojos iki minėtojo viešojo pirkimo pradžios nedeklaravo fakto, kad yra viešųjų pirkimų komisijos narės.

- Atidėti Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus D. Arlausko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus Danuko Arlausko elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė galbūt jo vykdytą neteisėtą lobistinę veiklą.

Tirtos aplinkybės, kai D. Arlauskas galėjo teikti pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai keisti teisės aktus, nors nėra įsiregistravęs lobistu.

- Lobiste įregistruoti advokato padėjėją D. Tamašauskę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti advokato padėjėją Danguolę Tamašauskę. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jos prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruota 93 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

- Tirti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo P. Petkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pradėti tyrimą dėl buvusio Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario, šiuo metu einančio administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Pauliaus Petkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, būdamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu, šių metų balandį P. Petkevičius dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir nenusišalino nuo su juo pačiu susijusio sprendimo – skirti jį administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti