(2019-09-26 papildyta pirmais 12 sprendimų)

- Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius A. Bartulis ir departamento direktorius V. Statkus laiku ir tinkamai nedeklaravo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius Virgilijus Statkus laiku ir tinkamai nedeklaravo duomenų apie dalyvavimą savivaldybės viešųjų pirkimų procedūrose. Tokiu elgesiu jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo.

Tiriant nustatyta, kad 2018 m. gruodį buvo paskelbtas dalies Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų rekonstravimo viešasis pirkimas, tačiau iki šio pirkimo pradžios A. Bartulis ir V. Statkus savo privačių interesų deklaracijose nenurodė duomenų, kad yra viešųjų pirkimų komisijos nariai.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas su šiais duomenimis viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi savivaldybės atlikto tyrimo išvadai.- Lobistu įregistruoti Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos valdybos pirmininką L. Karnicką

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos valdybos pirmininką Liudą Karnicką. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jo prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 94 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 

- Šeši Jasiuliškių socialinės globos namų viešųjų pirkimų komisijos nariai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Šeši Jasiuliškių socialinės globos namų (JSGN) viešųjų pirkimų komisijos nariai laiku nedeklaravo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose. Tokiais veiksmais jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Šį sprendimą dėl Gintauto Buteikio, Algirdo Gimžausko, Vilmos Augulienės, Nijolės Vitkauskienės, Aldonos Butėnienės ir Irenos Čuvaševos elgesio vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nustatyta, kad šie asmenys buvo paskirti organizuoti ir atlikti globos namų viešųjų pirkimų procedūras. Šių aplinkybių jie nenurodė savo privačių interesų deklaracijose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

 

- Tirti keturių Trakų rajono savivaldybės tarybos narių ir Senųjų Trakų vaikų lopšelio darželio darbuotojos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl keturių Trakų rajono savivaldybės tarybos narių elgesio jiems galbūt nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų. Bus tiriami Teresos Solovjovos, Alinos Kovalevskajos, Andriaus Šatevičiaus ir Nijolės Lisevičienės veiksmai. Taip pat VTEK aiškinsis, ar minėtojo įstatymo nuostatų nepažeidė Senųjų Trakų vaikų lopšelio darželio direktoriaus pavaduotoja Svetlana Šatevičienė.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Esą, T. Solovjova nenusišalino, kai šių metų birželį vienas iš savivaldybės tarybos komitetų svarstė klausimą dėl jai artimo asmens skyrimo laikinai eiti Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktorės pareigas iki teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas įstaigos vadovas.

Teigiama, kad A. Kovalevskaja nenusišalino, kai savivaldybės taryba posėdyje sprendė klausimą dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planui. Politikė eina pareigas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, taigi galbūt sprendė klausimą dėl kitos savo darbovietės.

Pranešime taip pat keliamas klausimas dėl A. Šatevičiaus ir N. Lisevičienės galimo nenusišalinimo, kai šių metų rugpjūtį vienas iš savivaldybės tarybos komitetų svarstė klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo. Valstybės politikai šioje situacijoje galbūt sprendė klausimą dėl savo kitų darboviečių: N. Lisevičienė dirba Trakų suaugusiųjų mokymo centre, A. Šatevičius – Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologijos tarnyboje, o jo motina S. Šatevičienė eina direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Senųjų Trakų vaikų lopšelyje darželyje.

S. Šatevičienės elgesį VTEK tirs dėl galbūt nepateiktos privačių interesų deklaracijos įsidarbinus minėtosiose pareigose.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

 

- Tirti keturių Prienų rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių Prienų rajono savivaldybės tarybos narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar Vytas Bujanauskas, Algirdas Kederis, Dovilė Ručytė ir Algimantas Šidlauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Bus tiriamos aplinkybės, kai minėtieji valstybės politikai galbūt laiku nedeklaravo privačių interesų tapę savivaldybės tarybos nariais.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

 

- Tirti keturių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nepažeidė Audronė Augustėnienė, Angelė Jokubynienė, Danutė Užkurėlytė ir Dalius Varnas.

Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva. Bus aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepraleido įstatyme nustatyto termino privačių interesų deklaracijoms pateikti, kai pradėjo eiti savivaldybės tarybos narių pareigas.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

 

- Tirti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Jonylos ir jo pavaduotojos I. Juknevičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos ir jo pavaduotojos Irmos Juknevičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šie asmenys laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas savivaldybės administracijoje.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

 

- Tirti Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko E. Zilinsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininko Evaldo Zilinsko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Zilinskas 2018 m. lapkritį bei šių metų birželį ir rugsėjį nenusišalino, kai NKPVT posėdžiuose svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Teigiama, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius.

VTEK taip pat aiškinsis aplinkybes, kai, tapęs NKPVT nariu, E. Zilinskas per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos D. Skruibienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Danutės Skruibienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar buvusi valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatyto reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusių pareigų valstybinėje tarnyboje.

Pranešta, esą D. Skruibienė, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos pareigas, laimėjo konkursą dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vadovės pareigų. Teigiama, kad, dirbdama savivaldybėje, D. Skruibienė kuravo rajono socialines įstaigas.

VPIDVTĮ nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės įsidarbinti įmonės vadovu, jei per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti VšĮ Pasvalio ligoninės direktoriaus R. Rastausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Pasvalio ligoninė“ direktoriaus Rolando Rastausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Gautame pranešime nurodoma, esą R. Rastauskas 2018 m. buvo perrinktas Pasvalio ligoninės direktoriumi, tačiau per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat jis galbūt nedeklaravo narystės Pasvalio „Rotary“ klube ir galbūt pavėluotai deklaravo ryšį su UAB „Pasvalio vandenys“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti buvusio Šilutės ligoninės direktoriaus D. Steponkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio VšĮ „Šilutės ligoninė“ direktoriaus Dariaus Steponkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis, eidamas minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Pranešimo pagrindu bus tiriamos aplinkybės, kai D. Steponkus nustatyta tvarka ir terminais galbūt nedeklaravo duomenų apie eitas Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas, individualią įmonę ir buvimą nariu Lietuvos gydytojų teniso sąjungoje, asociacijoje Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ bei Šilutės „Rotary“ klube.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Atidėti buvusioTelšių rajono savivaldybės tarybos nario A. Lukavičiaus elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Almanto Lukavičiaus elgesio vertinimą kitam posėdžiui nesusidarius VTEK narių kvorumui.

VTEK tyrė, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje A. Lukavičius balsavo už savo paties skyrimą į šios savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

 

- Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė A. Nekrošienė laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Lietuvos muzikų sąjungos (LMS) prezidentė Audronė Nekrošienė laiku ir tinkamai nedeklaravo duomenų apie savo ir sutuoktinio dalyvavimą VšĮ „Muzikos barai“ veikloje, taip pat duomenų apie sutuoktinio vykdomą individualią veiklą. Tokiu elgesiu ji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo. Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Nekrošienė aktualioje privačių interesų deklaracijoje duomenų apie galiojantį ryšį su VšĮ „Muzikos barai“ nebuvo nurodžiusi nuo 2016 m. iki šių metų birželio pradžios. Taip pat nustatyta, kad sutuoktinio individualios veikos jis nebuvo deklaravusi šių metų birželio-liepos mėnesiais aktualia buvusioje deklaracijoje.

Pareiga deklaruoti privačius interesus taikoma, be kita ko, taikoma ir asmenims, dirbantiems asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintiems administravimo įgaliojimus. VTEK tyrimo metu nustatė, kad LMS gauna finansavimą iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos kultūros ministerijos. Eidama LMS prezidentės pareigas, A. Nekrošienė laikytina administravimo įgaliojimus turinčiu asmeniu, kadangi, pagal įstatus, LMS prezidentas laikomas vienasmeniu valdymo organu.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

-Seimo narys M. Adomėnas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Seimo narys Mantas Adomėnas privačių interesų deklaracijoje laiku ir tinkamai nenurodė deklaruotino dydžio vis dar galiojančio būsto įsigijimo paskolos sandorio. Tokiu elgesiu jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimą atlikusi VTEK nustatė, kad M. Adomėnas 3 tūkst. Eur. viršijančią paskolą paėmė prieš beveik 12 metų, dar nebūdamas Seimo nariu. Kadangi paskola galioja iki šiol, šis sandoris turėjo atsispindėti visose nuo 2008 m. valstybės politiko teiktose popierinėse, o nuo 2012 m. – ir elektroninėse privačių interesų deklaracijose, tačiau duomenis apie minėtąjį sandorį M. Adomėnas nurodė tik šiemet birželį.

VTEK kritiškai vertina M. Adomėno teiginius, jog paskolą jis buvo nurodęs Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teiktose Metinėse gyventojo (šeimos) turto deklaracijose. Pažymėtina, kad privačių interesų deklaravimas skiriasi nuo turto ar pajamų deklaravimo keliais aspektais. Pirmiausia, skiriasi tikslai: turto deklaracija pildoma siekiant apskaičiuoti asmens turimo turto vertę ir vykdyti neteisėto praturtėjimo kontrolę, o privačių interesų deklaracija pildoma siekiant išvengti interesų konfliktų viešajame sektoriuje ir užtikrinti viešųjų interesų pirmenybę. Atitinkamai, šių deklaracijų teikimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymas. Taip pat skirtinga VMI ir VTEK deklaruojamų duomenų viešinimo apimtis bei tvarka: pavyzdžiui, deklaruojant turtą, visuomenei neatskleidžiama kita sandorio šalis. Be to, skiriasi deklaracijų teikimo terminai: turto deklaravimas yra metinis, o privačių interesų deklaravimas – tęstinis procesas.

Teikti privačių interesų deklaraciją privalu pradėjus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems. Deklaruoti reikia ne tik per pastaruosius metus sudarytus, bet ir visus galiojančius – nepriklausomai, prieš kiek metų jie buvo sudaryti – 3 tūkstančių eurų sumą viršijančius sandorius, taip pat kitus įstatyme įvardytus duomenis.

Tyrimą VTEK atliko žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti