- VTEK tirs aplinkybes dėl savivaldybės būstų pernuomos Neringos savivaldybėje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis situaciją dėl savivaldybės būstų subnuomos Neringos savivaldybėje. Nuspręsta pradėti tyrimus dėl keturių asmenų elgesio: Neringos savivaldybės tarybos nario Ričardo Kičiatovo, savivaldybės kontrolierės Jolantos Kičiatovienės, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Astos Baškevičienės, taip pat buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko.

Bus tiriama, ar šie asmenys nepasinaudojo ir ar neleido pasinaudoti savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tai draudžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. VTEK gautame pranešime bei žiniasklaidoje teigta, jog R. Kičiatovas, J. Kičiatovienė, ir A. Baškevičienė galbūt pernuomojo arba leido pernuomoti jiems Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotus savivaldybės butus. Taip pat, A. Vyšniauskas, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, esą, savivaldybės būstų pernuomą leido.

Tyrimo pradėjimas nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas.

Svarstydama dėl tyrimo pradėjimo, VTEK kreipėsi papildomos informacijos į kitas valstybines institucijas. Šiuo metu dar analizuojama gauta informacija dėl kitų asmenų elgesio, minimų Neringos tarnybinių būstų pernuomos istorijoje. Ar pradėti tyrimus dėl jų, VTEK spręs artimiausiuose posėdžiuose.

 

– Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Balčiūnienė netinkamai deklaravo privačius interesus, sprendimas dėl administracijos direktoriaus P.Poderskio atidėtas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rita Balčiūnienė privačių interesų deklaraciją pateikė netinkamai. Įsidarbinusi, ji deklaraciją užpildė kaip kandidatė į savivaldybės tarybą, o ne kaip pareigas savivaldybės administracijoje einanti asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja. Po to R. Balčiūnienė tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją, tačiau praleisdama nustatytą terminą.

Tokiais veiksmais tarnautoja nusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimams (5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atlikusi tyrimą.

Privačių interesų deklaravimas yra viena efektyviausių interesų konfliktų prevencijos priemonių. Įstatymas numato, kad privačių interesų deklaracijas asmenys privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai pradeda eiti pareigas valstybinėje tarnyboje. Ši pareiga išlieka visą darbo valstybinėje tarnyboje laikotarpį: atsiradus naujiems deklaruotiniems duomenims arba pasikeitus deklaruotiesiems, asmuo deklaraciją privalo patikslinti per 30 kalendorinių dienų, o atsiradus duomenų, kurie kelia interesų konfliktą, juos deklaruoti reikia ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas.

Tuo metu kandidatų į savivaldybių tarybų narius privačių interesų deklaracija yra pareiškinis dokumentas, kurį reikia pateikti atitinkamos savivaldybės rinkimų komisijai, jei asmuo siekia būti išrinktas į valstybės politikus. VTEK šių deklaracijų negauna ir neturi įgaliojimo jas tikrinti.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Siekdama gauti papildomos informacijos, VTEK atidėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio elgesio vertinimą kitam posėdžiui. Šiuo atveju VTEK tyrė, ar politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas laiku ir tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją, kai šį pavasarį buvo paskirtas į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

 

– Buvęs Kauno ligoninės direktorius L. Vitkus nebuvo laiku ir tinkamai deklaravęs privačių interesų

Eidamas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus pareigas, Linas Vitkus savo privačių interesų deklaracijoje laiku ir tinkamai nenurodė duomenų apie sutuoktinės sudarytą deklaruotino dydžio paskolos gavimo sandorį. Tokius sandorius, jei jie viršija 3 tūkst. eurų vertę, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ) reikalauja deklaruoti per nustatytus terminus. Atsižvelgdama į tai, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konstatavo L. Vitkui pažeidimą dėl minėtųjų nuostatų (6 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 7 straipsnio 1 dalies) nesilaikymo.

L. Vitkus nebeina minėtųjų pareigų, tačiau valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas netrukdo VTEK atlikti tyrimą trejus metus nuo galimo pažeidimo padarymo.

Taip pat VTEK nusprendė, kad L. Vitkus nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimo vengti interesų konflikto, kai pasirašė sutartis su UAB Sidabriliu dėl pacientų pervežimo paslaugų teikimo. VTEK atsiųstame pranešime teigta, esą šios bendrovės savininkas yra geras L. Vitkaus draugas. Tyrimo metu šios aplinkybės nepasitvirtino, o bendrovės savininkas, VTEK vertinimu, nebuvo interesų konfliktą L. Vitkui keliantis asmuo. Taip pat tyrimo metu nenustatyta jokių kitų duomenų apie galimą L. Vitkaus asmeninį suinteresuotumą minėtosios bendrovės veikla.

Nesant pakankamai duomenų, pagrindžiančių L. Vitkaus asmeninį suinteresuotumą, VTEK nutraukė tyrimą dėl galbūt interesų konfliktą keliančio asmens įdarbinimo ligoninėje. Nustatyta, kad šis asmuo buvo L. Vitkaus bendramokslis ir santuokos liudytojas. Vertinant teisiniu požiūriu, po santuokos sudarymo tarp susituokusiųjų ir liudytojų neatsiranda ir jokių teisinių pareigų ar prievolių. Be to, VTEK nuomone, bendramoksliai, nesant kitų tarpusavio finansinių ar teisinių įsipareigojimų, nelaikytini interesų konfliktą keliančiais asmenimis. Taigi šiuo atveju tyrimas nutrauktinas.

 

– Du esami ir trys buvę sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai tinkamai nedeklaravo pareigų viešųjų pirkimų procedūrose

Tirdama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nustatė, kad dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose tinkamai nedeklaravo viena esama ir trys buvusios Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojos, taip pat vienas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos gydytojas.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Ši nuostata galioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šio reikalavimo nesilaikė Kauno klinikų Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Daiva Žvirblytė ir buvusios darbuotojos – Aušra Ruginytė, Aurelija Urniažaitė bei Eglė Valčiūnaitė, taip pat Žalgirio klinikos Veido ir žandikaulių chirurgijos II skyriaus vadovas Linas Zaleckas.

 

– Buvusiai Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojai D. Skruibienei „atvėsti“ nereikėjo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konstatavo, kad buvusi Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė nenusižengė apribojimams, taikomiems nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje.

Tyrimo duomenys rodo, kad D. Skruibienė laimėjo konkursą į Kretingos socialinių paslaugų centro (KSP) direktoriaus pareigas nepraėjus metams po to, kai nustojo dirbti Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Keltas klausimas, ar tokiais veiksmais ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“, nes, esą, dirbdama savivaldybėje, kuravo rajono socialines įstaigas.

VPIDVTĮ nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės įsidarbinti įmonės vadovu, jei per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

VTEK nenustatė, kad D. Skruibienei, kaip savivaldybės mero pavaduotojai, mero potvarkiu būtų buvę pavesta prižiūrėti ir kontroliuoti KSP veiklą. Nenustatyta ir faktinių įrodymų, kad per paskutinius D. Skruibienės darbo metus savivaldybėje – iki šių metų balandžio – ji būtų dalyvavusi rengiant, svarstant ar priimant palankius sprendimus KSP konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Iš surinktų duomenų matyti, kad D. Skruibienė nerengė mero potvarkių, sprendimų projektų ar kitų dokumentų, susijusių su KSP veikla. Taip pat ji nedalyvavo darbo grupėse ar komisijose, susijusiose su KSP veikla. Be to, VTEK neturi įrodymų, kad D.Skruibienė būtų vykdžiusi tiesioginę KSP priežiūrą ar kontrolę.

 

– Buvęs Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys P. Petkevičius nesuvaldė interesų konflikto

Buvęs Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, šiuo metu einantis administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Paulius Petkevičius pateko į interesų konfliktą. Tai nustatė tyrimą atlikusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Nuspręsta, kad jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalis), kai šių metų balandį nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant klausimą dėl jo paties paskyrimo administracijos direktoriaus pavaduotoju.

VTEK vertinimu, savivaldybės tarybos nario dalyvavimas sprendžiant klausimą dėl jo paties paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju negali būti vertinamas kaip savivaldybės politikos formavimas. Nors šios pareigos yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo, jomis nėra įgyvendinama vietos valdžia.

Tinkamu viešųjų ir privačių interesų derinimu siekiama užtikrinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų priimamų sprendimų nešališkumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba. Spręsdamas klausimą dėl savęs ir nenusišalindamas, VTEK vertinimu, P.Petkevičius šių siekių nepaisė.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

– Lietuvoje registruotų lobistų skaičius viršijo 100

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įregistravo 104-ąjį lobistą – advokatą Praną Švedą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į jo pateiktą prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis.

Siekdami teisėtai vykdyti lobistinę veiklą, asmenys privalo įsirašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Skaidrumui užtikrinti, lobistai privalo teikti deklaracijas, nurodydami, kada, kam, kieno interesais ir dėl kokių teisės aktų ar administracinių sprendimų siekė daryti įtaką. Deklaruoti reikia ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos pradžios. Lobistų deklaracijos viešai skelbiamos internete, adresu www.lobistai.lt.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

 

– Tirti Ekonomikos ir inovacijų viceministro E. Čivilio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs, ar Elijus Čivilis laiku deklaravo privačius interesus 2018 m. kovą tapęs Ekonomikos ir inovacijų viceministru.

Gautame pranešime nurodyta, kad jis galėjo nesilaikyti šio reikalavimo, nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nurodo tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo pareigų pradžios.

Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

– Išplėsti atliekamą tyrimą dėl VšĮ „Pasvalio ligoninė“ direktoriaus Rolando Rastausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl VšĮ „Pasvalio ligoninė“ direktoriaus Rolando Rastausko elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK gauta informacija rodo, kad R. Rastauskas ligoninėje galbūt sprendė klausimus dėl savo papildomų chirurgo ir gydytojo endoskopuotojo pareigų.

Tyrimą dėl R. Rastausko elgesio VTEK pradėjo rugsėjį. Gautame pranešime buvo nurodoma, esą jis 2018 m. buvo perrinktas Pasvalio ligoninės direktoriumi, tačiau per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat jis galbūt nedeklaravo narystės Pasvalio „Rotary“ klube ir galbūt pavėluotai deklaravo ryšį su UAB „Pasvalio vandenys“.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas.

 

– Tirti NŽT Trakų skyriaus darbuotojo T. Steponavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs, ar Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Steponavičius nepateko į interesų konfliktą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, Steponavičius galbūt tikrina NŽT dirbančios savo motinos parengtus dokumentus.

Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

– Tirti Kauno kino centro „Romuva“ laikinosios direktorės M. Inčerytės ir viešųjų pirkimų komisijos nario E.Kazlausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Kauno kino centro „Romuva“ direktorės Monikos Inčerytės ir viešųjų pirkimų komisijos nario Eimanto Kazlausko elgesio.

VTEK aiškinsis, ar jie laiku ir tinkamai deklaravo privačius interesus. Ši pareiga jiems kyla dėl einamų pareigų.

Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti trijų VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ viešųjų pirkimų komisijos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atskaitingos VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotojo Aušriaus Plerpos ir dviejų narių elgesio – Aleksandro Nedveckio bei Manto Poliakovo.

VTEK aiškinsis, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Ši nuostata galioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo. Tyrimams atlikti numatytas trijų mėnesių terminas.


- Tirti Trakų rajono savivaldybės tarybos narės I. Židonytės elgesį, išplėsti atliekamą tyrimą dėl tarybos narės N. Lisevičienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Inesos Židonytės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. Bus vertinamos aplinkybės, kai I. Židonytė galbūt nenusišalino svarstant kitos jos darbovietės – Trakų globos ir socialinių paslaugų centro – veiklos metinę ataskaitą.  

Savo kitos darbovietės metinę veiklos ataskaitą, esą nuo šio klausimo nenusišalindama, taip pat galbūt svarstė ir kita savivaldybės tarybos narė – Nijolė Lisevičienė. Ji dirba Trakų suaugusiųjų mokymo centre. Šiomis aplinkybėmis VTEK išplėtė jau atliekamą tyrimą dėl jos elgesio.

Šis tyrimas taip pat susijęs su galimu politikės nenusišalinimo nuo minėtosios darbovietės. Tirti pradėta 2019 m. rugsėjį. Tąkart gautame pranešime buvo teigta, kad 2019 m. rugpjūtį ji galbūt nesilaikė pareigos vengti interesų konflikto. Esą, N. Lisevičienė galbūt nenusišalino, kai vienas iš savivaldybės tarybos komitetų svarstė klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo – sąraše buvo ir Trakų suaugusiųjų mokymo centras. Vėliau, teigiama, politikė nenusišalino, kai šiuo klausimu buvo diskutuojama savivaldybės tarybos posėdyje.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimams atlikti numatytas trijų mėnesių terminas.

 

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti