- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos. Tai jis turėjo padaryti gegužę – per mėnesį po to, kai į šias politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas jį pavasarį skyrė naujai išrinkta savivaldybės taryba. Deklaraciją P. Poderskis pateikė rugpjūtį.

Tokiais veiksmais tarnautojas nusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimams laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalies 1 punktą). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atlikusi tyrimą.

Privačių interesų deklaravimas yra viena efektyviausių interesų konfliktų prevencijos priemonių. Įstatymas numato, kad privačių interesų deklaracijas asmenys privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai pradeda eiti pareigas valstybinėje tarnyboje. Ši pareiga išlieka visą darbo valstybinėje tarnyboje laikotarpį: atsiradus naujiems deklaruotiniems duomenims arba pasikeitus deklaruotiesiems, asmuo deklaraciją privalo patikslinti per 30 kalendorinių dienų, o atsiradus duomenų, kurie kelia interesų konfliktą, juos deklaruoti reikia ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

- Aštuoni Prienų ir Ukmergės rajonų savivaldybių tarybų nariai laiku nedeklaravo privačių interesų

Keturi Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai – Vytas Bujanauskas, Algirdas Kederis, Dovilė Ručytė, Algimantas Šidlauskas ir keturi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai – Audronė Augustėnienė, Angelė Jokubynienė, Danutė Užkurėlytė ir Dalius Varnas – laiku nedeklaravo privačių interesų. Tokiu elgesiu jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Šį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atlikusi tyrimus.

Privačius interesus deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Savivaldybės tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja po to, kai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Tiriant nustatyta, kad minėtieji politikai nesilaikė privačių interesų deklaracijos pateikimo terminų.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

- Šeši viešojo sektoriaus darbuotojai laiku nedeklaravo privačių interesų viešųjų pirkimų procedūrose, dvi darbuotojos pažeidimų nepadarė

Jotainių socialinės globos namų (JSGN) viešųjų pirkimų komisijos nariai, į šias pareigas paskirti įsakymu 2019 m. vasarį – Kęstutis Mikalauskas, Violeta Lumbienė, Janina Grigaliūnienė ir Stanislovas Butkevičius, o taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų viešųjų pirkimų komisijos narės, į šias pareigas paskirtos 2017 m. spalį – Igneta Kavaliauskaitė bei Lina Laurinaitienė – laiku nedeklaravo privačių interesų viešųjų pirkimų procedūrose.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad tokiu elgesiu jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Tiriant nustatyta, kad minėtieji darbuotojai nepateikė privačių interesų deklaracijos iki dalyvavimo viešajame pirkime pradžios.

Taip pat VTEK nusprendė, jog dvi JSGN darbuotojos – Vaida Tankevičienė ir Marija Gumbelevičienė – įstatymo nuostatų dėl privačių interesų deklaravimo nepažeidė. Nustatyta, kad iki viešojo pirkimo pradžios jos buvo deklaravusios dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.


- Tirti Elektrėnų seniūno A. Šalkausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas pradėtas nepritarus Elektrėnų savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadoms ir pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai A. Šalkauskas tarnybinį automobilį galbūt naudojo ne tarnybos reikmėms. Esą, jis vyksta juo iš namų į darbą ir atgal, ne darbo metu važiuoja į prekybos vietas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės D. Martinkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Danguolės Martinkienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai D. Martinkienė 2018 m. liepą galbūt nenusišalino savivaldybės tarybai sprendžiant dėl investicijų ir žemės nuomos sutarčių su UAB „Nostrada“ pasirašymo. Esą, šiai bendrovei vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės R. Derkintytės-Kaupienės ir stebėtojų tarybos narės I. Gailiuvienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės Reginos Derkintytės-Kaupienės ir stebėtojų tarybos narės Irenos Gailiuvienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaravimo patikrinimą. Esą, minėtieji asmenys nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti Didvydžių socialinės globos namų viešųjų pirkimų komisijos narių I. Šernienės ir D.Batulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Didvydžių socialinės globos namų (DSGN) viešųjų pirkimų komisijos narių Irenos Šernienės ir Deimanto Batulevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų procedūrose.

Tyrimas pradėtas nepritarus DSGN atlikto tyrimo išvadoms bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai minėtieji asmenys galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos iki dalyvavimo viešajame pirkime pradžios.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti