- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl susisiekimo ministro J. Narkevičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar valstybės politikas tinkamai deklaravo sutuoktinės vykdomą individualią nekilnojamojo turto nuomos veiklą ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančius iš šios veiklos galbūt kylančius sandorius. Tyrimas išplėstas papildomai gautos informacijos pagrindu.

Atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo savo privačių interesų deklaraciją šiais duomenimis patikslinti ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų. Deklaracijoje turi atsispindėti aktuali informacija.

Tyrimą dėl J. Narkevičiaus elgesio atlieka nuo lapkričio pabaigos. Aiškinamasi, ar susisiekimo ministras nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu. Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti interesų konfliktą keliančią dovaną. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Trakų rajono savivaldybės tarybos narys A. Šatevičius nenusišalino ir šiurkščiai pažeidė įstatymą, tarybos narė A. Kovalevskaja į interesų konfliktą nepateko

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Šatevičius šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Atlikusi tyrimą VTEK nustatė, kad valstybės politikas nenusišalino nuo visų klausimo nagrinėjimo stadijų, kai savivaldybės tarybą sprendė klausimą dėl jo motinos darbovietės – Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio – ir jo paties kitos darbovietės – Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.

Rugpjūtį savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti 30-ies Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičių ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Tarp šių įstaigų buvo konkrečiai įvardytos ir minėtosios su A. Šatevičiaus privačiais interesais susijusios įstaigos. Valstybės politikas nusišalino nuo galutinės sprendimo priėmimo procedūros – balsavimo savivaldybės taryboje, tačiau nenusišalino nuo minėtojo sprendimo projekto svarstymo, jame dalyvavo ir pasisakė dėl jam interesų konfliktą keliančios aplinkybės – savo motinos darbovietės.

VTEK pabrėžia, kad įpareigojimas vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti apima ne tik galutinę sprendimo priėmimo procedūrą. Interesų konflikto situacija yra galima bet kuriame klausimo rengimo, svarstymo ir sprendimo priėmimo etape.

Šiurkštus įstatymo nuostatų pažeidimas A. Šatevičiui konstatuotas dėl pakartotinio pažeidimo, nustatyto per pastaruosius metus. Kovo mėnesį VTEK nusprendė, kad tuo metu Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai ėjęs A. Šatevičius nesilaikė VPIDVTĮ reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, kai nesilaikė nustatytų terminų deklaracijai pateikti. Pagal VPIDVTĮ, asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio teisės akto nuostatas, jeigu jo pažeistos pakartotinai per vienerius metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidęs šį įstatymą.

Taip pat VTEK nusprendė, kad A. Šatevičius nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl aplinkybių, susijusių su minėtojo klausimo svarstymu savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete. Pranešime, kurio pagrindu, atliktas tyrimas, teigta, jog valstybės politikas galbūt nenusišalino nuo savo ir savo motinos darboviečių svarstant klausimą minėtajame komitete. Tyrimo metu nustatyta, kad šis klausimas komitete nesvarstytas.

Atlikusi tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Alinos Kovalevskajos elgesio, VTEK nusprendė, kad ji nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Gautame pranešime teigta, kad A. Kovalevskaja nenusišalino, kai Trakų rajono savivaldybės taryba posėdyje sprendė dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planui. Valstybės politikė eina pareigas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, taigi galbūt sprendė klausimą dėl kitos savo darbovietės.
Tyrimo metu nustatytos aplinkybės rodo, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai nebuvo susiję su A. Kovalevskajos privačiu interesu – eitomis pareigomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamente ar minėtojo departamento veikla. Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais buvo suderintos Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių administracinės ribos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštai, kuriais prašyta suderinti savivaldybių administracines ribas, buvo parengti šios savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento specialistų, nurodant, kad Vilniaus miesto savivaldybė taryba 2016 m. vasarį pritarė Trakų rajono savivaldybės administracinių ribų keitimo schemai.

 

- Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius E. Jonyla ir jo pavaduotoja I.Juknevičienė laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir jo pavaduotoja Irma Juknevičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

E. Jonyla minėtąsias šių metų gegužę, o  I. Juknevičienė – birželį, taigi atitinkamas privačių interesų deklaracijas turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų. Tiriant nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius tai padarė spalio mėnesį, o jo pavaduotoja rugsėjį – nesilaikydami nustatyto termino.  

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Eidama Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas, V. Rekešienė laiku nedeklaravo dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose (4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį).

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tiriant nustatyta, jog 2018 m. sausį V. Rekešienė dalyvavo savivaldybės administracijoje vykdant vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas-Kaunas-Jurbarkas pirkimą. Tačiau iki šio pirkimo pradžios ji savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė, kad dalyvauja viešojo pirkimo procedūrose.

 

- Eidama Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėjos pareigas, E. Stasiškienė nepateikė privačių interesų deklaracijos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėja Eglė Stasiškienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį). Pradėjusi eiti minėtąsias pareigas, ji privalėjo per 30 kalendorinių dienų pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau to nepadarė.

VTEK pabrėžia, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo turi tinkamai įgyvendinti pareigą deklaruoti privačius interesus. Jeigu asmeniui kyla klausimų dėl šios pareigos vykdymo, jis turi imtis visų priemonių neaiškumams išsiaiškinti. Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens individuali pareiga. Nežinojimas, kaip reikia deklaruoti, nepašalina tokio asmens atsakomybės už minėtos pareigos nevykdymą.


- Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai V. Linkevičius ir A. Kairys laiku nedeklaravo privačių interesų, tyrimas dėl tarybos nario R. Želvio išplėstas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog du Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai – Vladas Linkevičius ir Antanas Kairys – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalį). Įgiję valstybės politikų įgaliojimus, jie turėjo 30 kalendorinių dienų deklaracijoms pateikti, tačiau šio termino nesilaikė.

Taip pat VTEK nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario Rimo Želvio elgesio. Šiuo metu aiškinamasi, ar jis tinkamai vykdė pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją, kai įgijo valstybės politiko statusą. Papildomai VTEK aiškinsis, ar R. Želvys laiku ir tinkamai deklaravo ryšius su keturiais juridiniais asmenimis – UAB „Pas Rimą“, UAB „Riladva“, Pasvalio „Rotary“ klubu bei Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“.


- Kauno klinikų darbuotoja laiku nedeklaravo dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Deimantė Valavičiūtė laiku nedeklaravo dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose. Atsižvelgdama į tai, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė konstatuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą (4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį).

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

 

- Buvęs Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento direktorius S.Šiaučiūnas tinkamai „neatvėso“ nuo buvusios darbovietės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktorius Saulius Šiaučiūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus atstovauti.

Šis teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

Tiriant nustatyta, kad S. Šiaučiūnas dirbti LTSA nustojo 2018 m. lapkritį. Nepraėjus metams, gegužę, jis, kaip kursų vadovo pareigas einantis UAB „Jūrininkų treniruočių centras“ darbuotojas, kreipėsi elektroniniais laiškais į LTSA, teikdamas derinimui mokymų programą. Šie veiksmai rodo S. Šiaučiūno siekį, jog būtų patvirtinta jūrininkų rengimo mokymų programa. Visi laiškai, kuriais jis nagrinėjamu atveju kreipėsi į savo buvusią darbovietę, buvo susiję su UAB „Jūrininkų treniruočių centro“ veikla, tačiau ne su juo pačiu kaip privačiu asmeniu – taigi jis veikė kaip bendrovės darbuotojas.

Pažeidimui konstatuoti nėra reikšminga, kokiomis priemonėmis buvo atstovaujama fizinių ar juridinių asmenų interesams – pakanka nustatyti tik paties atstovavimo faktą. Nesvarbu ir tai, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius.

Vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpiu (angl. cooling-off period) pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims taikomi tam tikri apribojimai: pvz., galimybės įsidarbinti, atstovauti buvusioje darbovietėje ar kitose valstybės ir savivaldybės institucijose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėmis funkcijomis. Tokiomis priemonėmis siekiama riboti valstybinėje tarnyboje dirbusio asmens galimybes pasinaudoti einant pareigas sužinota informacija, įgytomis praktinėmis žiniomis, susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su bendradarbiais, kolegomis, vadovais ir pan.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti