- Priėmęs interesų konfliktą keliančią dovaną susisiekimo ministras J. Narkevičius pažeidė įstatymą

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius pernai priėmė interesų konfliktą keliančią dovaną, leisdamas, kad jo maitinimosi išlaidas dviejose komandiruotėse apmokėtų Susisiekimo ministerijos kontroliuojamos įstaigos – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) ir BĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD). Tokiais veiksmais valstybės politikas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas. Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Pažymėtina, kad nuo šių metų sausio įsigaliojus naujai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo redakcijai, iki šio teisės akto įsigaliojimo pradėtus tyrimus VTEK baigia pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą.

Iki 2019-12-31 galiojęs VPIDVTĮ draudė valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui priimti arba teikti dovanas (paslaugas), jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą. Taigi valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, įžvelgdamas galimą viešųjų ir privačių interesų konflikto atsiradimą, yra besąlygiškai įpareigojamas asmeniškai atsisakyti priimti dovanas ar paslaugas arba jas teikti. Tokią VTEK poziciją patvirtina ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Tyrimas buvo pradėtas pernai žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir gautų pranešimų pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad pernai, spalio pradžioje, J. Narkevičius vyko į komandiruotę Minske (Baltarusijoje), kur vyko renginys „XII-oji Baltarusijos transporto savaitė“, ir Abu Dabyje, kur vyko 26-asis Pasaulinis kelių kongresas.

Dvi dienas Minske trukusios komandiruotės metu ministras, be kita ko, „darbo pietų“ susitiko su KVJUD, Lietuvos ambasados Baltarusijoje, Susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkelių“ ir AB „LB Cargo“ atstovais bei Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu. Nustatyta, kad pirmąją dieną 212,47 Eur sąskaitą už pietus iš savo lėšų apmokėjo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, antrąją – 301,53 Eur sąskaitą padengė AB „LG Cargo“ – dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė. Komandiruotės Abu Dabyje metu J. Narkevičius „darbo vakarienės“ susitiko su LAKD, Susisiekimo ministerijos bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovais. Tąkart 713,13 Eur sąskaitą savo lėšomis padengė LAKD.

Teisiškai šiuo atveju reikšmingi du aspektai: pirma – dovanotojo ir apdovanotojo tarnybinis santykis, antra – dovanos (paslaugos) priėmimo faktas. Įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, Susisiekimo ministras su KVJUD ir LAKD yra susijęs ne tik valdymo ir kontrolės, bet ir tarnybinio pavaldumo ryšiais. Taigi egzistuoja didelė tikimybė, jog J. Narkevičiui atsiras tarnybinė būtinybė priimti su šiais dviem juridiniais asmenimis ir jų vadovų veikla susijusius sprendimus. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, įžvelgdamas galimą viešųjų ir privačių interesų konflikto atsiradimą, yra besąlygiškai įpareigojamas asmeniškai atsisakyti priimti dovanas ar paslaugas arba jas teikti. Tokią VTEK poziciją patvirtina ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Pažymėtina, kad AB „LG Cargo“ atveju susisiekimo ministras nėra bendrovės savininko teises ar pareigas įgyvendinančios institucijos atstovas ir jo su minėtąja bendrove nesieja tiesioginio valdymo, kontrolės ar tarnybinio pavaldumo santykiai, kurie suponuotų interesų konflikto regimybę. Taigi, nesant duomenų, kad J. Narkevičius sprendė ar galėtų spręsti tiesiogiai su AB „LG Cargo“ susijusius klausimus, tyrimą dėl šio epizodo VTEK nutraukė.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl ministro sutuoktinės vykdomos individualios nekilnojamojo turto nuomos veiklos, 3 tūkst. eurų vertę viršijančių iš jos kylančių sandorių bei J. Narkevičiaus vadovavimo Lietuvos lenkų sąjungos (LLS) filialui Trakų rajono skyriui deklaravimo.

Priimdama sprendimą, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama. Pažymėtina, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nebenustato reikalavimo deklaruoti deklaruojančiojo asmens ar jo sutuoktinio vykdomą individualią veiklą, kaip tokią. Vadovaujantis šiuo įstatymu, deklaruojantysis savo privačių interesų deklaracijoje turi nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3000 Eur, įskaitant individualios veiklos sandorius.

Pagal naują teisinį reguliavimą ministras savo privačių interesų deklaracijoje turėtų nurodyti tik tuos sutuoktinės sudarytus, 3000 Eur vertę viršijančius individualios veiklos sandorius, dėl kurių einant tarnybines pareigas ministrui gali kilti interesų konfliktas. Be to, deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystė ir (ar) pareigos juridiniame asmenyje, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose, taip pat turi būti deklaruota tik tokiu atveju, jeigu dėl šių aplinkybių deklaruojančiajam, einant tarnybines pareigas, egzistuoja ar gali atsirasti privatus interesas. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaudamasi galiojančiu reglamentavimu, tyrimo VTEK dėl J.Narkevičiaus sutuoktinės vykdomos individualios veiklos ir jos sudarytų individualios veiklos sandorių bei LLS filialo Trakų skyriaus pirmininko pareigų nedeklaravimo nepradėtų.

Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja, kad teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų grįžtamoji galia neleidžiama, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams (inter alia 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2013 m. vasario 15 d. Konstitucinio Teismo nutarimai). Priimti įstatymai, panaikinantys veikos baudžiamumą ar sušvelninantys atsakomybę, turi grįžtamąją galią (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d. nutarimas; 2018 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. KT5-S2/2018). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.


- Nutraukti tyrimą dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės R. Derkintytės-Kaupienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės Reginos Derkintytės-Kaupienės elgesio.

Tyrimas pradėtas pernai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaravimo patikrinimą. Esą, R. Derkintytė-Kaupienė nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taigi aiškintasi, ar ji nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, valdybų nariams.

Priimdama sprendimą, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: deklaravus tam tikrus duomenis dar iki skundo VTEK pateikimo arba VTEK raginime nustatyto termino, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės.

Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

Tiriant nustatyta, kad R. Derkintytė-Kaupienė, gavusi pranešimą apie pradėtą tyrimą deklaraciją pateikė ir nėra duomenų apie galimą interesų konfliktą. Naujasis reglamentavimas švelnina R.Derkintytės-Kaupienės teisinę padėtį, taigi jos elgesio tyrimas nutrauktinas.


- Nutraukti tyrimą dėl premjero buvusio patarėjo A. Muzikevičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Ministro Pirmininko buvusio patarėjo Aleksandro Muzikevičiaus elgesio.

Tyrimas pradėtas pernai. Tirta, ar A. Muzikevičius, eidamas minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tirtos aplinkybės, kai A. Muzikevičius galbūt nebuvo nurodęs sutuoktinės vykdomos individualios veiklos, sutuoktinės pasikeitusios darbovietės bei jų abiejų vardu sudarytų sandorių – duomenų, kuriuos buvo privalu deklaruoti pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, galiojusį iki 2019-12-31.

Priimdama sprendimą, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: jeigu iki pranešimo VTEK gavimo dienos arba VTEK raginime nustatyto termino skundžiamas asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją patikslino pranešime apie galimą pažeidimą nurodytais duomenimis ir iš pranešime pateiktos ar VTEK papildomai surinktos informacijos VTEK nenustatė pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo interesų konflikto, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

Tiriant nustatyta, kad A. Muzikevičius jau yra deklaravęs duomenis apie du 2019 m. sudarytus sandorius, nurodė aktualius duomenis apie sutuoktinės darbovietę ir einamas pareigas, individuali veikla jau nėra deklaruotinas duomuo, o duomenų apie tai, kad, einant Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, A. Muzikevičiui buvo kilęs privačių interesų konfliktas dėl kurių nors iš pirmiau minėtų laiku nedeklaruotų aplinkybių, nėra. Vadovaudamasi nuo šių metų įsigaliojusio Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nuostatomis, tyrimo dėl šių aplinkybių VTEK nebūtų pradėjusi. Taigi tyrimas šiuo atveju nutrauktinas.

- Nutraukti tyrimą dėl trijų VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ darbuotojų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atskaitingos VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotojo Aušriaus Plerpos ir nario Aleksandro Nedveckio elgesio. Taip pat VTEK konstatavo, kad kitas viešųjų pirkimų komisijos narys – Mantas Poliakovas – įstatymo nuostatų nepažeidė.

Tyrimas pradėtas pernai. VTEK aiškinosi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.

Vadovaujantis VPIDVTĮ, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Tiriant nustatyta, kad 2019-07-19 įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, į kurios sudėtį buvo įtrauktas M. Poliakovas, viešųjų pirkimų nevykdė. Taigi M. Poliakovas, pateikdamas privačių interesų deklaraciją 2019-09-19 kaip viešųjų pirkimų komisijos narys, nepažeidė įstatyme nustatytų terminų.

Priimdama sprendimus nutraukti tyrimus dėl A. Plerpos ir A. Nedveckio elgesio, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: deklaravus tam tikrus duomenis dar iki skundo VTEK pateikimo arba VTEK raginime nustatyto termino, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

Tiriant nustatyta, kad A. Plerpa ir A. Nedveckis iki VTEK tyrimo pradėjimo dienos buvo deklaravę dalyvavimą viešojo pirkimo komisijoje, taigi tyrimas jų atžvilgiu nutrauktinas.

- Tirti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario J. Voitechovičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario Jaroslavo Voitechovičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas susipažinus su Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimu dėl J. Voitechovičiaus elgesio, kuriame tirtos aplinkybės dėl galimo ryšių su UAB „Jaraks“ nedeklaravimo. Abejodama, ar įstatymo nuostatos buvo pritaikytos tinkamai, VTEK nusprendė pati atlikti tyrimą ir įvertinti valstybės politiko elgesį.

Iki 2019-12-31 galiojęs įstatymas be kita ko numatė pareigą deklaruoti juridinį asmenį, kurio veikloje dalyvaujama.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti