(2020-03-12 papildyta pirmais 5 sprendimais)

 

- Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas E. Zilinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininkas Evaldas Zilinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Nustatyta, kad pirmąjį kartą NKPVT nariu bei pirmininku jis buvo paskirtas (išrinktas) 2016 m., o 2019 m. gruodį E. Zilinskas antrąjį kartą paskirtas eiti šios tarybos nario pareigas. Atsižvelgdama į tai, jo elgesį VTEK vertina pagal VPIDVTĮ nuostatas, galiojusias iki 2019-12-31.

Pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti faktą, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, turėjęs pareigą veikti atitinkamu būdu, to nedarė. Šiuo atveju – nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos, kurioje privalėjo nurodyti NKPVT nario ir pirmininko pareigas. VPIDVTĮ nenumatyta jokių išimčių, kai privačių interesų deklaraciją būtų galima pateikti pasibaigus įstatyme nustatytam terminui.

VTEK pažymi, kad šiuo atveju neturi teisinio pagrindo taikyti principą lex benignior retro agit, pagal kurį asmens padėtis švelninama. Šiemet, įsigaliojus naujoms Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms dėl privačių interesų deklaravimo, VTEK gali skundžiamam asmeniui išsiųsti raginimą deklaruoti konkrečius privačius interesus ir tyrimo nepradėti, jeigu iki pranešimo gavimo dienos arba raginime nustatyto termino skundžiamas asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją atitinkamai patikslino. Tyrimą dėl E. Zilinsko elgesio VTEK pradėjo pernai rugsėjį, tačiau jis iki šiol nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, todėl, VTEK vertinimu, jis nesilaikė VPIDVTĮ reikalavimų.

VTEK rekomenduoja Panevėžio miesto savivaldybės tarybai užtikrinti, kad NKPVT nariai būtų informuojami apie jiems taikomą pareigą pateikti (patikslinti) privačių interesų deklaracijas.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, kai E. Zilinskas 2018 m. lapkritį, 2019 m. birželį ir rugsėjį nenusišalino NKPVT posėdžiuose svarstant klausimą dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Pranešime teigta, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius.

Tirdama VTEK nenustatė pakankamai duomenų, patvirtinančių NKPVT nario ir pirmininko E.Zilinsko tiesioginį ir akivaizdų asmeninį suinteresuotumą svarstant minėtuosius klausimus. Pažymėtina, kad VTEK turi teisę atnaujinti tyrimą, jei šių duomenų paaiškėtų.

Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK taip pat nusprendė siūlyti Generalinei prokuratūrai apsvarstyti galimybę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, siekiant išsiaiškinti, ar Panevėžio kino teatro „Garsas“ pastatas buvo pagrįstai neįrašytas į kultūros vertybių registrą ir jam nesuteikta teisinė apsauga ir kitų aplinkybių.

- Nutraukti tyrimą dėl Elektrėnų seniūno A. Šalkausko elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko veikos įvertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė tyrimą dėl jo elgesio nutraukti. Buvo tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimo metu A. Šalkauskas pripažino, jog tarnybiniu automobiliu „Škoda Yeti“ kasdien vyksta į darbą ir iš jo, o VTEK negavo duomenų, leidžiančių pagrįsti tokių kelionių tarnybinį būtinumą. Kita vertus, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Elektrėnų seniūnas buvo įpareigotas minėtąjį tarnybinį automobilį saugoti savo gyvenamosios vietos adresu. Taigi VTEK vertinimu, šiuo atveju A. Šalkausko elgesys buvo netinkamo teisinio reglamentavimo Elektrėnų savivaldybės administracijoje pasekmė. Tai nelegitimuoja įstatymo nuostatas pažeidžiančios veikos, bet kartu ir nesudaro pagrindo teigti, kad A. Šalkauskas vienareikšmiškai pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai, susijusiai su tarnybinio automobilio naudojimu asmeninio pobūdžio kelionėms, gauti.

Atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK rekomenduoja Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui nedelsiant pakeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų neatitinkančius teisės aktus ir užtikrinti, kad teisinis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Elektrėnų savivaldybės administracijoje reglamentavimas būtų suderintas su minėtojo įstatymo nuostatomis.

- Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys J. Macijauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Justinas Macijauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad J. Macijausko atstovaujama UAB „Meresta“ 2019 m. rugpjūtį kreipėsi į Pakruojo rajono savivaldybę, prašydama inicijuoti Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialiojo plano tikslinimą. Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje buvo numatytas su šiuo prašymu susijęs sprendimo projektas. J. Macijauskas, kaip komiteto pirmininkas, pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė minėtąjį klausimą iš darbotvarkės išbraukti.

VTEK vertinimu, J. Macijauskas, būdamas asmeniškai suinteresuotas bendrovės prašymo pagrindo parengtu sprendimo projektu, turėjo aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais nusišalinti nuo sprendimo projekto svarstymo ir priėmimo komitete bei šiose procedūrose nedalyvauti. Pastebėtina, kad J. Macijausko elgesys komiteto ir savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo nenuoseklus: komiteto posėdyje jis pats pasiūlė išbraukti sprendimo projektą iš darbotvarkės ir už tai balsavo, o savivaldybės tarybos posėdyje nuo tokio paties pobūdžio klausimo priėmimo nusišalino.

Taip pat VTEK nusprendė, kad J. Macijauskas nusižengė VPIDVTĮ draudimui atstovauti (12 straipsnio 2 dalis). Šiame teisės akte nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

VTEK vertinimu J. Macijauskas, UAB „Meresta“ vardu teikdamas prašymą savivaldybei dėl Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialiojo plano tikslinimo, nesilaikė įstatyme nustatytų ribojimų.

Tyrimas pradėtas pernai, nepritarus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui.

- Tirti Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario S. Jakimavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį S. Jakimavičius nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Sprendimo priede buvo numatytas apšvietimo įrengimas vietovėje, kur esą gyvena jam artimi asmenys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.
- Tirti VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus pavaduotojos medicinai E. Vilutytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktoriaus pavaduotojos medicinai Editos Vilutytės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama NKC direktoriaus funkcijas, 2019 m. liepą E. Vilutytė sprendė savo tarnybos eigos klausimus, susijusius su lankstaus darbo grafiko nustatymu.
Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Pratęsti tyrimą dėl Ministro Pirmininko S. Skvernelio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atliekamą tyrimą dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio pratęsė trims mėnesiams. Tai maksimalus terminas, kurį nustato Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas. Šį sprendimą VTEK priėmė atsižvelgusi į tiriamų aplinkybių sudėtingumą bei tyrimą sudarančios informacijos gausą. Šiuo metu VTEK vis dar gauna ir analizuoja dokumentus bei atsakymus į savo pateiktus paklausimus.

Tiriama, ar premjero privatūs interesai nepaveikė sprendimų skirti finansavimą gatvės Vilniaus rajone, šalia kurios jis gyvena, asfaltavimo darbams. Taip pat VTEK tiria, ar, svarstant bei priimant minėtuosius sprendimus, S. Skverneliui nekilo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyta pareiga nusišalinti.

Tyrimas pradėtas pernai gruodį, žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu bei gavus Vyriausybės kanceliarijos, Susisiekimo ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės atsiųstus dokumentus. Žiniasklaidoje skelbta, kad 2019-10-30 Vyriausybės nutarimo Nr. 484 pagrindu buvo skirtas finansavimas ir gatvės, šalia kurios gyvena premjeras, asfaltavimui, o Ministras Pirmininkas šiam posėdžiui pirmininkavo. Kelta abejonė, ar valstybės politiko veiksmai neprieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

VTEK informacija

 

- Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas E. Zilinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininkas Evaldas Zilinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Nustatyta, kad pirmąjį kartą NKPVT nariu bei pirmininku jis buvo paskirtas (išrinktas) 2016 m., o 2019 m. gruodį E. Zilinskas antrąjį kartą paskirtas eiti šios tarybos nario pareigas. Atsižvelgdama į tai, jo elgesį VTEK vertina pagal VPIDVTĮ nuostatas, galiojusias iki 2019-12-31.

Pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti faktą, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, turėjęs pareigą veikti atitinkamu būdu, to nedarė. Šiuo atveju – nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos, kurioje privalėjo nurodyti NKPVT nario ir pirmininko pareigas. VPIDVTĮ nenumatyta jokių išimčių, kai privačių interesų deklaraciją būtų galima pateikti pasibaigus įstatyme nustatytam terminui.

VTEK pažymi, kad šiuo atveju neturi teisinio pagrindo taikyti principą lex benignior retro agit, pagal kurį asmens padėtis švelninama. Šiemet, įsigaliojus naujoms Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms dėl privačių interesų deklaravimo, VTEK gali skundžiamam asmeniui išsiųsti raginimą deklaruoti konkrečius privačius interesus ir tyrimo nepradėti, jeigu iki pranešimo gavimo dienos arba raginime nustatyto termino skundžiamas asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją atitinkamai patikslino. Tyrimą dėl E. Zilinsko elgesio VTEK pradėjo pernai rugsėjį, tačiau jis iki šiol nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, todėl, VTEK vertinimu, jis nesilaikė VPIDVTĮ reikalavimų.

VTEK rekomenduoja Panevėžio miesto savivaldybės tarybai užtikrinti, kad NKPVT nariai būtų informuojami apie jiems taikomą pareigą pateikti (patikslinti) privačių interesų deklaracijas.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, kai E. Zilinskas 2018 m. lapkritį, 2019 m. birželį ir rugsėjį nenusišalino NKPVT posėdžiuose svarstant klausimą dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Pranešime teigta, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius.

Tirdama VTEK nenustatė pakankamai duomenų, patvirtinančių NKPVT nario ir pirmininko E.Zilinsko tiesioginį ir akivaizdų asmeninį suinteresuotumą svarstant minėtuosius klausimus. Pažymėtina, kad VTEK turi teisę atnaujinti tyrimą, jei šių duomenų paaiškėtų.

Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK taip pat nusprendė siūlyti Generalinei prokuratūrai apsvarstyti galimybę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, siekiant išsiaiškinti, ar Panevėžio kino teatro „Garsas“ pastatas buvo pagrįstai neįrašytas į kultūros vertybių registrą ir jam nesuteikta teisinė apsauga ir kitų aplinkybių.

- Nutraukti tyrimą dėl Elektrėnų seniūno A. Šalkausko elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko veikos įvertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė tyrimą dėl jo elgesio nutraukti. Buvo tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimo metu A. Šalkauskas pripažino, jog tarnybiniu automobiliu „Škoda Yeti“ kasdien vyksta į darbą ir iš jo, o VTEK negavo duomenų, leidžiančių pagrįsti tokių kelionių tarnybinį būtinumą. Kita vertus, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Elektrėnų seniūnas buvo įpareigotas minėtąjį tarnybinį automobilį saugoti savo gyvenamosios vietos adresu. Taigi VTEK vertinimu, šiuo atveju A. Šalkausko elgesys buvo netinkamo teisinio reglamentavimo Elektrėnų savivaldybės administracijoje pasekmė. Tai nelegitimuoja įstatymo nuostatas pažeidžiančios veikos, bet kartu ir nesudaro pagrindo teigti, kad A. Šalkauskas vienareikšmiškai pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai, susijusiai su tarnybinio automobilio naudojimu asmeninio pobūdžio kelionėms, gauti.

Atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK rekomenduoja Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui nedelsiant pakeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų neatitinkančius teisės aktus ir užtikrinti, kad teisinis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Elektrėnų savivaldybės administracijoje reglamentavimas būtų suderintas su minėtojo įstatymo nuostatomis.

- Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys J. Macijauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Justinas Macijauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad J. Macijausko atstovaujama UAB „Meresta“ 2019 m. rugpjūtį kreipėsi į Pakruojo rajono savivaldybę, prašydama inicijuoti Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialiojo plano tikslinimą. Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje buvo numatytas su šiuo prašymu susijęs sprendimo projektas. J. Macijauskas, kaip komiteto pirmininkas, pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė minėtąjį klausimą iš darbotvarkės išbraukti.

VTEK vertinimu, J. Macijauskas, būdamas asmeniškai suinteresuotas bendrovės prašymo pagrindo parengtu sprendimo projektu, turėjo aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais nusišalinti nuo sprendimo projekto svarstymo ir priėmimo komitete bei šiose procedūrose nedalyvauti. Pastebėtina, kad J. Macijausko elgesys komiteto ir savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo nenuoseklus: komiteto posėdyje jis pats pasiūlė išbraukti sprendimo projektą iš darbotvarkės ir už tai balsavo, o savivaldybės tarybos posėdyje nuo tokio paties pobūdžio klausimo priėmimo nusišalino.

Taip pat VTEK nusprendė, kad J. Macijauskas nusižengė VPIDVTĮ draudimui atstovauti (12 straipsnio 2 dalis). Šiame teisės akte nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

VTEK vertinimu J. Macijauskas, UAB „Meresta“ vardu teikdamas prašymą savivaldybei dėl Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialiojo plano tikslinimo, nesilaikė įstatyme nustatytų ribojimų.

Tyrimas pradėtas pernai, nepritarus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui.

- Tirti Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario S. Jakimavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį S. Jakimavičius nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Sprendimo priede buvo numatytas apšvietimo įrengimas vietovėje, kur esą gyvena jam artimi asmenys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus pavaduotojos medicinai E. Vilutytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktoriaus pavaduotojos medicinai Editos Vilutytės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama NKC direktoriaus funkcijas, 2019 m. liepą E. Vilutytė sprendė savo tarnybos eigos klausimus, susijusius su lankstaus darbo grafiko nustatymu.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti