- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės J. Judickienė ir V. Šnurevičiūtė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Jūratė Judickienė ir Vilma Šnurevičiūtė pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai birželį šios valstybės politikės nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus, susijusius su jų kitą darboviete – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centru (PSPC). V. Šnurevičiūtė ir J. Judickienė balsavo dėl šio PSPC Kunionių ir Miegėnų medicinos punktų likvidavimo. Taip pat J. Judickienė nenusišalino sprendžiant dėl patalpų perdavimo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

VTEK pabrėžia, kad, interesų konflikto atveju, asmuo privalo nusišalinti, o pažeidimui konstatuoti šiuo atveju nėra būtina nustatyti, kad valstybės politikės privačius interesus įgyvendino viešųjų interesų sąskaita. Užtenka to, kad jos nesiėmė įstatyme nustatytų priemonių interesų konfliktui savo veikloje išvengti.

Taip pat VTEK nusprendė, kad V. Šnurevičiūtė pažeidė įstatymo nuostatas, kadangi nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos posėdžių metu.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu.- Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys S. Jakimavičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Jakimavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad valstybės politikas šių metų vasarį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą, kuriuo skirtas finansavimas apšvietimo įrengimui keliose gatvėse, vienoje iš kurių gyvena ir S. Jakimavičiui artimi asmenys.

VTEK atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju nesvarbu, ar minėtųjų sprendimų poveikis buvo teigiamas, ar neigiamas valstybės politiko artimiesiems. Svarbu tai, kad, minėtoje situacijoje nenusišalindamas, S. Jakimavičius sukėlė abejonių dėl savo veiklos savivaldybės taryboje nešališkumo. VTEK vertinimu, jis privalėjo laikytis VPIDĮ nustatytos nusišalinimo procedūros.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Jonavos rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad rengiant savivaldybės tarybos posėdžius būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys E. Giedraitis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Giedraitis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame buvo nurodyta, kad pernai gegužę valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, o pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant klausimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo. Posėdžiuose taip pat svarstytas Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos siūlymas mažinti žemės mokesčio dydį. Esą, E. Giedraitis buvo suinteresuotas šiais klausimais, nes yra Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos narys bei žemės kooperatyvo „Aruodai“ vadovas ir ūkininkas, kuriam priklauso E. Giedraičio ūkis.

Šių veikų padarymo metu tebegaliojo VTEK 2016 m. rezoliucija „Dėl nusišalinimo savivaldybėse rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymu (pakeitimu) susijusius sprendimus“. Šioje rezoliucijoje VTEK pateikė savivaldybių taryboms rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklę, kuria vadovaujantis, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo, nusišalinti privalu tik tais atvejais, kai šių procedūrų dalyviams ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma viršija akivaizdžiai reikšmingą – 3 000 Eur – sumą. Taigi šios rezoliucijos nuostatos E. Giedraičiui leido pagrįstai manyti, jog žemės mokesčių tarifų nustatymo klausimai jam nekelia intereso konflikto, nes jo sumokamo žemės mokesčio dydis neatitinka minėtoje rezoliucijoje įvardyto kriterijaus.

VTEK nustatė, kad 2018 m. ir 2019 m. mokestiniais laikotarpiais E. Giedraičiui apskaičiuota žemės mokesčio įmokos suma už Jurbarko rajono teritorijoje valdomus žemės sklypus nebuvo didesnė negu minėtoji suma. Atsižvelgiant į tai, VTEK nuomone, pernai gegužę nenusišalindamas savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitete bei pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje svarstant dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, valstybės politikas įstatymo nuostatų nepažeidė.

Pažymėtina, kad nuo šių metų sausio įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Vadovaujantis šio teisės akto nuostatomis, privačiu interesu laikytinas tam tikroje savivaldybės teritorijoje esančio žemės sklypo valdymo faktas, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio žemės mokesčio suma atitinkamu mokestiniu laikotarpiu už jį buvo apskaičiuota ir sumokėta.

Rengiant, svarstant ar priimant su žemės mokesčių tarifų nustatymu susijusius sprendimus, suinteresuotais laikomi visi šios procedūros dalyviai, kurie patys ar jų artimieji, taip pat juridiniai asmenys, su kuriais jie susiję darbo ar kitokio pobūdžio juridiniais ryšiais, savivaldybės teritorijoje valdo žemės sklypą, jo dalį ar kelis sklypus, arba sutartiniais santykiais yra įsipareigoję mokėti žemės mokestį (nuomos sandoriai). Taigi tokiais atvejais privalu nusišalinti. VTEK primena, kad nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno deklaruojančio asmens pareiga.

 

- Tirti „Neste Lietuva“ teisininko L. Basiulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Neste Lietuva“ teisininko Liudo Basiulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos ir tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Basiulis Seimo Aplinkos apsaugos komitetui teikė pasiūlymus keisti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Taip pat, esą, šių metų sausį ir kovą jis dalyvavo minėtojo komiteto posėdžiuose, kai svarstytas minėtojo teisės akto projektas.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Vykdyti lobistinę veiklą gali registruoti lobistai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Lobiste įregistruoti advokatę F. Kukliansky

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti advokatų kontoros „Kukliansky ir partneriai“ advokatę Fainą Kukliansky. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jos prašymą bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu. Ji tapo 107-ąja šalyje įregistruota lobiste.

VTEK primena, kad lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės J. Judickienė ir V. Šnurevičiūtė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Jūratė Judickienė ir Vilma Šnurevičiūtė pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai birželį šios valstybės politikės nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus, susijusius su jų kitą darboviete – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centru (PSPC). V. Šnurevičiūtė ir J. Judickienė balsavo dėl šio PSPC Kunionių ir Miegėnų medicinos punktų likvidavimo. Taip pat J. Judickienė nenusišalino sprendžiant dėl patalpų perdavimo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

VTEK pabrėžia, kad, interesų konflikto atveju, asmuo privalo nusišalinti, o pažeidimui konstatuoti šiuo atveju nėra būtina nustatyti, kad valstybės politikės privačius interesus įgyvendino viešųjų interesų sąskaita. Užtenka to, kad jos nesiėmė įstatyme nustatytų priemonių interesų konfliktui savo veikloje išvengti.

Taip pat VTEK nusprendė, kad V. Šnurevičiūtė pažeidė įstatymo nuostatas, kadangi nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos posėdžių metu.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu.

 

- Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys S. Jakimavičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Jakimavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad valstybės politikas šių metų vasarį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą, kuriuo skirtas finansavimas apšvietimo įrengimui keliose gatvėse, vienoje iš kurių gyvena ir S. Jakimavičiui artimi asmenys.

VTEK atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju nesvarbu, ar minėtųjų sprendimų poveikis buvo teigiamas, ar neigiamas valstybės politiko artimiesiems. Svarbu tai, kad, minėtoje situacijoje nenusišalindamas, S. Jakimavičius sukėlė abejonių dėl savo veiklos savivaldybės taryboje nešališkumo. VTEK vertinimu, jis privalėjo laikytis VPIDĮ nustatytos nusišalinimo procedūros.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Jonavos rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad rengiant savivaldybės tarybos posėdžius būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys E. Giedraitis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Giedraitis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame buvo nurodyta, kad pernai gegužę valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, o pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant klausimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo. Posėdžiuose taip pat svarstytas Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos siūlymas mažinti žemės mokesčio dydį. Esą, E. Giedraitis buvo suinteresuotas šiais klausimais, nes yra Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos narys bei žemės kooperatyvo „Aruodai“ vadovas ir ūkininkas, kuriam priklauso E. Giedraičio ūkis.

Šių veikų padarymo metu tebegaliojo VTEK 2016 m. rezoliucija „Dėl nusišalinimo savivaldybėse rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymu (pakeitimu) susijusius sprendimus“. Šioje rezoliucijoje VTEK pateikė savivaldybių taryboms rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklę, kuria vadovaujantis, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo, nusišalinti privalu tik tais atvejais, kai šių procedūrų dalyviams ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma viršija akivaizdžiai reikšmingą – 3 000 Eur – sumą. Taigi šios rezoliucijos nuostatos E. Giedraičiui leido pagrįstai manyti, jog žemės mokesčių tarifų nustatymo klausimai jam nekelia intereso konflikto, nes jo sumokamo žemės mokesčio dydis neatitinka minėtoje rezoliucijoje įvardyto kriterijaus.

VTEK nustatė, kad 2018 m. ir 2019 m. mokestiniais laikotarpiais E. Giedraičiui apskaičiuota žemės mokesčio įmokos suma už Jurbarko rajono teritorijoje valdomus žemės sklypus nebuvo didesnė negu minėtoji suma. Atsižvelgiant į tai, VTEK nuomone, pernai gegužę nenusišalindamas savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitete bei pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje svarstant dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, valstybės politikas įstatymo nuostatų nepažeidė.

Pažymėtina, kad nuo šių metų sausio įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Vadovaujantis šio teisės akto nuostatomis, privačiu interesu laikytinas tam tikroje savivaldybės teritorijoje esančio žemės sklypo valdymo faktas, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio žemės mokesčio suma atitinkamu mokestiniu laikotarpiu už jį buvo apskaičiuota ir sumokėta.

Rengiant, svarstant ar priimant su žemės mokesčių tarifų nustatymu susijusius sprendimus, suinteresuotais laikomi visi šios procedūros dalyviai, kurie patys ar jų artimieji, taip pat juridiniai asmenys, su kuriais jie susiję darbo ar kitokio pobūdžio juridiniais ryšiais, savivaldybės teritorijoje valdo žemės sklypą, jo dalį ar kelis sklypus, arba sutartiniais santykiais yra įsipareigoję mokėti žemės mokestį (nuomos sandoriai). Taigi tokiais atvejais privalu nusišalinti. VTEK primena, kad nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno deklaruojančio asmens pareiga.

- Tirti „Neste Lietuva“ teisininko L. Basiulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Neste Lietuva“ teisininko Liudo Basiulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos ir tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Basiulis Seimo Aplinkos apsaugos komitetui teikė pasiūlymus keisti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Taip pat, esą, šių metų sausį ir kovą jis dalyvavo minėtojo komiteto posėdžiuose, kai svarstytas minėtojo teisės akto projektas.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Vykdyti lobistinę veiklą gali registruoti lobistai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Lobiste įregistruoti advokatę F. Kukliansky

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti advokatų kontoros „Kukliansky ir partneriai“ advokatę Fainą Kukliansky. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jos prašymą bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu. Ji tapo 107-ąja šalyje įregistruota lobiste.

VTEK primena, kad lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

VTEK informacija 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti