- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai A. Kaminskienė ir S. Sinickis interesų konflikto neišvengė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys ir Etikos komisijos pirmininkas Saulius Sinickis bei tarybos ir Etikos komisijos narė Aušrelė Kaminskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad šių metų kovą vykusio savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdžio metu keltas klausimas dėl S. Sinickio elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms galbūt nesilaikant privačių interesų deklaravimo reikalavimų. Valstybės politikas nuo šio klausimo svarstymo nenusišalino, nes jį svarstyti savivaldybės tarybos Etikos komisijoje, esą, nebuvo galimybės. Tokius S. Sinickio veiksmus VTEK vertina kaip veikimą interesų konflikto situacijoje.

Taip pat nustatyta, kad minėtojo savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdžio metu buvo svarstomi ir A. Kaminskienės atžvilgiu atliekamų tyrimų vykdymo klausimai. Jų procedūrose aktyviai dalyvavo ir pati valstybės politikė. Priimant sprendimą dėl A. Kaminskienės atžvilgiu atliekamų tyrimų sujungimo, savivaldybės tarybos narė pateikė savo nuomonę ir ją išreiškė balsuodama. Sprendimo dėl tyrimo termino pratęsimo A. Kaminskienė nepriėmė, tačiau aktyviai pasisakė dar iki balsavimo ir išreiškė savo poziciją. Jos veiksmai, VTEK nuomone, taip pat laikytini veikimu interesų konflikto situacijoje.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytus duomenis, VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui  rekomenduoti šios savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkui imtis priemonių ir užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams, kai kyla būtinybė spręsti klausimus, susijusius su komisijos narių privačiais interesais. VTEK rekomenduoja priminti ar įpareigoti priminti Etikos komisijos nariams apie interesų konflikto grėsmę ir paskatinti nusišalinti nuo klausimo rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo procedūrų tuos, kurie atitinkamu klausimu turi privačių interesų.

Taip pat VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų skirtas savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas(-a) bei inicijuotos Etikos komisijos nuostatų papildymo procedūros, numatant komisijos veiklos organizavimo tvarką bei veiklos tęstinumą pirmininko nusišalinimo atveju.

Tyrimus VTEK atliko gautos informacijos pagrindu.


- Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys A. Jacevičius įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Jacevičius nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko įvertinusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktą tyrimą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDVTĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinosi situaciją, kai pernai spalį savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą, susijusį su Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimu, A. Jacevičius pasiūlė šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės ir už tai balsavo. Jis taip pat balsavo prieš minėtojo aprašo patvirtinimą. A. Jacevičius dirbo keleivinio transporto paslaugas teikiančioje AB „Pakruojo transportas“.

Tiriant nenustatyta akivaizdžių ir pagrįstų duomenų, kad, balsuodamas dėl minėtojo sprendimo, A.Jacevičius priiminėjo tiesiogiai su jo privačiais interesais susijusius sprendimus.

Savivaldybės taryboje priimtas sprendimas dėl aprašo patvirtinimo yra skirtas visiems su švietimo įstaigomis sutartis sudariusiems vežėjams. VTEK vertinimu, vien fakto, kad bendrojo pobūdžio teisės aktas yra susijęs su tarybos nario darbovietės veikla, nepakanka konstatuoti buvus tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą. Tiriamuoju laikotarpiu A. Jacevičius dirbo AB „Pakruojo autotransportas”, tačiau nenustatyta, kad jo veikla ar tarnybinės funkcijos šioje bendrovėje būtų tiesiogiai susiję su minėtojo aprašo taikymu, įgyvendinimu ar kontrole. Taip pat nenustatyta, kad jis būtų dalyvavęs rengiant ar derinant sprendimo projektą.

Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, pripažindama, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt  turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero R. Šimašiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesio. Toks sprendimas neužkerta kelio VTEK tyrimą atnaujinti, jei paaiškėtų naujų duomenų.

Tirta, ar R. Šimašius nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tyrimą VTEK atliko susipažinusi su savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimu.

VTEK tyrė aplinkybes, kai meras pernai lapkritį galbūt nurodė savivaldybės darbuotojams jo vardu parengti skundą administraciniam teismui dėl jo atžvilgiu pernai spalį priimto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimo, kuriuo R. Šimašiui konstatuotas Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimas.

Tyrimo metu nenustatyta akivaizdžių duomenų, tiesiogiai patvirtinančių, kad R. Šimašius būtų pasinaudojęs pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK neturi duomenų, kad valstybės politikas būtų davęs žodinį ar rašytinį nurodymą šios savivaldybės administracijos darbuotojams parengti skundą dėl jo paties atžvilgiu priimto minėtojo savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimo. Be to, tyrimo duomenys rodo, kad šio sprendimo faktinės aplinkybės buvo susijusios ir su savivaldybės interesais.

Šiuo klausimu vyko uždaras VTEK posėdis, kadangi viešai jį nagrinėjant būtų kilęs pavojus atskleisti konfidencialią su tirtomis aplinkybėmis susijusią informaciją. Taigi šiuo atveju apie priimtą sprendimą VTEK gali skelbti ribotą kiekį informacijos, o viešinant patį sprendimą bus skelbiama tik rezoliucinė jo dalis ir VTEK narių vardinio balsavimo rezultatai.

Teisę klausimą nagrinėti neviešai VTEK suteikia jos veiklą reglamentuojančio Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo įpareigojimas saugoti einant pareigas sužinotą konfidencialią informaciją bei išlyga, kad, siekiant tokios informacijos neatskleisti neteisėtai, motyvuotu VTEK sprendimu posėdis gali būti uždaras.


- Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narys J. Klimkevičius pažeidė įstatymą nedeklaruodamas privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narys Juozas Klimkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas po to, kai VTEK, gavusi pranešimą dėl J. Klimkevičiaus elgesio, paragino jį deklaruoti privačius interesus, tačiau jis iki VTEK nustatyto termino to nepadarė.


Nors J. Klimkevičius teigė raštu prašęs išbraukti jį iš savivaldybės tarybos Etikos komisijos narių, tiriant nustatyta, kad šios komisijos sudėtis nepasikeitė ir J. Klimkevičius iš jos narių neatšauktas. Taigi VPIDĮ nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo jam tebegalioja. Tačiau atitinkamos deklaracijos jis nepateikė iki šiol.

Pažymėtina, kad privačių interesų deklaravimo svarbą pabrėžia ir tokios tarptautinės organizacijos kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO).

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytus duomenis, VTEK siūlo Jonavos rajono savivaldybės tarybai informuoti tvirtinamos savivaldybės tarybos Etikos komisijos narius apie jų pareigą deklaruoti privačius interesus.


- Tirti Trakų rajono savivaldybės merės E. Rudelienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Bus aiškinamasi situacija, kai šių metų vasarį E. Rudelienė galbūt pasirašė su jos nekilnojamojo turto bendrasavininku susijusį raštą, kuriuo buvo pateikta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašyta informacija.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Lobistu įregistruoti Lietuvos bankų asociacijos viceprezidentą A. Budrį

Lietuvos bankų asociacijos vicepirmininkas Aidas Budrys įrašytas į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi laikinojo asociacijos vadovo pateiktą prašymą bei vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Lietuvoje šiuo metu yra virš šimto registruotų lobistų. A. Budrys tapo 109-uoju. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti