- Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai – G. Kanauka ir V. Bučinskas – pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai Gintautas Kanauka ir Virginijus Bučinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK nustatė, kad š. m. kovo 31 d. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas, susijęs su 37 savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių, įskaitant UAB „Varėnos vandenys“, VšĮ Varėnos ligoninę bei UAB „Varėnos šiluma“, metų veiklos ataskaitomis. Prieš sprendžiant dėl nusišalinimo (ne)priėmimo, meras pasiūlė pasisakyti, kas iš tarybos narių norėtų nusišalinti. Aštuoni tarybos nariai, įskaitant G. Kanauką ir V. Bučinską, pakėlė rankas, taip informuodami nusišaliną nuo Sprendimo. Nusišalinimo priežastys nebuvo įvardintos.

Pareiškę nusišalinimą, G. Kanauka ir V. Bučinskas ne tik neišėjo iš posėdžio salės, bet ir balsavo dėl jų pačių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo. Šioje situacijoje jie buvo veikiami privataus intereso, dėl kurio negalėjo išlikti objektyvūs ir nešališki: dalyvavo sprendžiant su jais pačiais susijusį klausimą (sprendė patys dėl savęs - dėl savo nusišalinimo priėmimo/nepriėmimo), taip pat dalyvavo atliekant tarnybines pareigas, kurios yra susijusios su, jų nuomone, interesų konfliktą jiems keliančiu Sprendimu (UAB „Varėnos vandenys“ ir VšĮ Varėnos ligoninėje dirba G. Kanaukos artimi asmenys, o UAB „Varėnos šiluma“ dirba pats V. Bučinskas). Taigi, jie buvo patekę į interesų konflikto situaciją.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Varėnos rajono savivaldybės merui imtis veiksmų, užtikrinančių kad kiekvieno savivaldybės tarybos nario pareikšto nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) klausimas būtų sprendžiamas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, t.y. individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą. 

- Tauragės rajono savivaldybės meras D. Kaminskas pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas pažeidė iki 2019-12-31 galiojusiame Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatytą draudimą vienerius metus skatinti šį teisės aktą pažeidusius asmenis (15 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK nustatė, kad 2019 m. gruodžio 16 d. Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga buvo skirtos vienkartinės piniginės išmokos, įskaitant ir tarnautoją, kuris pernai liepą VTEK sprendimu buvo pripažintas pažeidęs VPIDVTĮ reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo.

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusi VPIDVTĮ redakcija numatė, jog valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami (15 straipsnio 1 dalis). Iš to seka, kad Tauragės rajono savivaldybės meras, 2019 m. gruodžio 16 d. potvarkiu negalėjo skatinti įstatymo nuostatas pažeidusio asmens, tačiau šio draudimo nepaisė.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Tauragės rajono savivaldybės tarybai imtis prevencinių bei kontrolės priemonių, užtikrinančių, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas pažeidusiems asmenims būtų taikoma šiame įstatyme numatyta atsakomybė.

- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys A. Tuma pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys A. Tuma pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. VTEK vertino A. Tumos elgesį, šiam dalyvaujant 2019 m. rugsėjo 26 d. vykusiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo priimti sprendimai, susiję su Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės sutvarkymo projektu. Šiame projekte numatyta įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Tyrimo metu nustatyta, kad A. Tumai interesų konfliktas atsirado dėl jo ryšių su privačiais juridiniais asmenimis. Kaip matyti iš tyrimo metu gautos medžiagos, Tarybos narys yra vienas didžiųjų UAB „Kamineros grupė“ akcijų valdytojų, taip pat yra vienasmenis šios bendrovės valdymo organas bei kolegialaus valdymo organo pirmininkas. UAB „Kamineros grupė“ – vienintelis UAB „Klaipėdos Viktorija“, kuri vykdo apie 100 m atstumu nuo Atgimimo aikštės esančio viešbučio rekonstrukciją, akcininkas. Komisijos vertinimu, Arūno Tumos privatus interesas yra paremtas jo suinteresuotumu sėkminga tiek tiesiogiai valdomos bendrovės, tiek jos dukterinės įmonės veikla, kuri, kaip ir bet kuri kita privati bendrovė, pirmiausia orientuota į pelno siekimą ir kuo greitesnę bei didesnę investicijų grąžą.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Klaipėdos miesto savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių ir, siekiant užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams ateityje, kaskart atsiradus poreikiui spręsti su šios savivaldybės tarybos narių privačiais interesais susijusius klausimus savivaldybės tarybos ar jos komitetų posėdžiuose, priminti ar įpareigoti priminti nariams apie interesų konflikto grėsmę ir paskatinti politikus, turinčius privačių interesų, nusišalinti nuo tokių sprendimų rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo procedūrų. Pareikštus nusišalinimus spręsti individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą. 

- Tirti Kalvarijos savivaldybės tarybos narės Renatos Venslovienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos narės Renatos Venslovienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad 2020 m. birželio 20 d. vykusiame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl gyvenamojo namo įsigijimo įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ pakeitimo“. Nurodyta, kad R. Venslovienė nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino, kadangi ji vadovauja VšĮ „Galimybių laukas“, kuri šiame projekte yra partneris. Tačiau tame pačiame tarybos posėdyje buvo svarstytas ir kitas klausimas „Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2020-2023 metų priemonių plano“, kuris susijęs su aukščiau minėtu projektu. Esą, R. Venslovienė nuo šio klausimo nusišalinimo nebuvo pareiškusi.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

, t.y. individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą.
 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti