2018-02-13

Reaguodama į viešumoje pasklidusią netikslią informaciją dėl privačių interesų deklaracijų viešinimo, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pabrėžia, kad šių metų sausį buvo ištaisytos techninės klaidos, dėl kurių vieši deklaracijų duomenys kurį laiką buvo dubliuojami. Tai buvo susiję su deklaracijos formos korekcijomis. Pažymėtina, kad VTEK nepriėmė jokių sprendimų, kurie, esą, leistų visuomenei susipažinti tik su einamųjų metų politikų ir valstybės tarnautojų interesų deklaracijomis.

Vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (VPIDVTĮ), VTEK viešina apie 40 tūkst. deklaracijų. Apie 1800 iš jų yra pateikę valstybės politikai. VTEK interneto svetainėje visuomenei pateikiamos aktualios privačių interesų deklaracijos, kurios, vadovaujantis VPIDVTĮ, yra viešos.

Privačių interesų deklaravimas nėra metinis – jis yra tęstinis. Taigi aktualios deklaracijos gali būti pateiktos įvairiais metais: ir 2012 m., ir 2014 m., ir 2016 m., ir t.t. Deklaruoti privačius interesus asmeniui privalu per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo (išrinkimo, paskyrimo) į pareigas dienos, o vėliau būtina tikslinti deklaraciją kiekvieną kartą, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus anksčiau deklaruotiesiems. Deklaracijų tikslinimui taip pat galioja 30 kalendorinių dienų terminas, o jei asmeniui kyla interesų konfliktas – duomenis būtina deklaruoti nedelsiant, bet ne vėliau, nei per 7 kalendorines dienas.

Privačių interesų deklaracijų turinį reglamentuoja VPIDVTĮ 6 straipsnis, o deklaracijų viešinimo tvarką – 10 straipsnis. Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) nuostatas, duomenų valdytojas – šiuo atveju VTEK – privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, kurie yra nesuderinami su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis. 

Privačių interesų deklaravimo tikslas – interesų konfliktų prevencija: asmuo deklaruoja duomenis ar aplinkybes, kurios, asmeniui atliekant tarnybines pareigas, gali kelti interesų konfliktą, o taip pat kitus VPIDVTĮ 6 straipsnyje nurodytus duomenis. Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, gavusi atitinkamos informacijos, VTEK gali atlikti tyrimą dėl galimų interesų derinimo pažeidimų, asmens padarytų per pastaruosius trejus metus. Taigi, asmeniui nedeklaravus įstatyme nurodytų duomenų (ar pavėluotai deklaravus) VTEK gali atlikti tyrimą.

Archyvinių privačių interesų deklaracijų duomenų viešinimo klausimais VTEK konsultavosi su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), kuri pažymėjo, kad privačių interesų deklaravimą reglamentuojantys teisės aktai turi būti suderinami su asmens teise į asmens duomenų apsaugą, kurią įtvirtina Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, bei suderinami su asmens teise į privatumą, kurią reglamentuoja Europos žmogaus teisių konvencija. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė yra paskelbusi nuomonę dėl asmens duomenų viešinimo viešojo sektoriaus skaidrumo tikslu. Grupė pažymėjo, kad visuomenės interesas nėra tapatus viešajam interesui, todėl viešai skelbiamų asmens duomenų apimtis gali skirtis nuo tos, kuri yra pateikiama kompetentingoms institucijoms. Pagal Vyriausiojo archyvaro patvirtintą tvarką (Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100), pasikeitę (nebeaktualūs) privačių interesų deklaracijų duomenys gali būti saugomi trejus metus po pakeitimo. Pagal VPIDVTĮ 10 straipsnį, valstybinei tarnybai pasibaigus, asmuo turi teisę prašyti nutraukti jo deklaracijos viešą skelbimą.

Europos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad skaidrumo principas leidžia piliečiams artimiau dalyvauti sprendimų priėmimo procese, taip pat garantuoja didesnį valdymo teisėtumą ir veiksmingumą bei aukštesnį atskaitomybės piliečiams mastą demokratinėje sistemoje, tačiau automatiškai teikti pirmenybės skaidrumo tikslui, palyginti su teise į asmens duomenų apsaugą, negalima, net jei tai susiję su svarbiais ekonominiais interesais (2010 m. lapkričio 9 d. sprendimas sujungtose bylose C92/09 ir C-93/09, 68 ir 85 paragrafai).

VDAI manymu, pagal esamą viešųjų ir privačių interesų deklaravimo teisinį reglamentavimą, nebūtų teisinio pagrindo, numatyto ADTAĮ 5 straipsnyje, viešai skelbti neaktualių privačių interesų deklaracijų duomenų. Tačiau tokie duomenys gali būti teikiami kitiems asmenims, turintiems teisę tuos duomenis gauti pagal prašymą, atitinkantį ADTAĮ 6 straipsnio reikalavimus.

Pažymėtina, kad VTEK šiuo metu vykdo darbus, siekdama techniškai optimizuoti viešą privačių interesų deklaracijų paiešką bei paieškos rezultatų rūšiavimą. Šie pokyčiai buvo aptarti taip pat ir su žiniasklaidos bendruomenės atstovais. Maksimaliam skaidrumui užtikrinti, siekiama sukurti įrankius, leisiančius ieškoti deklaracijų ne tik pagal deklaruojančiojo vardą ir pavardę arba asmens darbovietės juridinį kodą, tačiau ir pagal kitus parametrus, tokius kaip reikšminiai žodžiai arba pavadinimai. 

Ieškoti viešai skelbiamų privačių interesų deklaracijų galima čia: http://vtek.lt/paieska/id001/paieska.php

VTEK informacija

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti