Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2020-02-19 pradėtas tyrimas dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, kad I. Motiejūnas pasirašė įsakymą dėl švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo. Esą, šiuo įsakymu patvirtinta ir Telšių „Ateities“ progimnazijos direktorės, kuri yra I. Motiejūno sutuoktinė, veiklos ataskaita.

2020-02-19 pradėtas tyrimas dėl buvusios Trakų rajono savivaldybės merės patarėjos Dominykos Semionovės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje paskutinius metus buvo dirbta. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai D. Semionovė pernai lapkritį, nepraėjus metams po to, kai nustojo dirbti Trakų rajono savivaldybėje, kreipėsi į šią instituciją Angelų kalvos bendruomenės vardu, prašydama atleisti pastarąją nuo žemės nuomos mokesčio, priskaičiuoto už 2019 m.

2020-02-05 pradėtas tyrimas dėl laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjusio J. Raistenskio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų užtikrinti šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę. Tyrimas pradėtas pagal gautą pranešimą. Esą, J. Raistenskis pasirašė dokumentus, kuriais buvusią sveikatos apsaugos viceministrę, sugrįžusią dirbti į Santaros klinikas, laikinai perkėlė, o vėliau priėmė į aukštesnes pareigas, nors prieš tai jai buvo konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas, dėl kurio ji vienerius metus negalėjo būti priimta į aukštesnes pareigas. J. Raistenskio veiksmus VTEK vertina pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo redakciją, galiojusią iki 2019-12-31, kadangi ir jo veiksmai buvo atlikti iki to laiko.

2020-01-29 pradėtas tyrimas dėl Šakių miesto vietos veiklos grupės pirmininkės pareigas ėjusios Aistės Bakaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai sausį A. Bakaitė nenusišalino ir pirmininkavo Šakių miesto VVG valdybos posėdžiui svarstant klausimą, susijusį su jos pačios įdarbinimu projekto vadovės ir vyr. projektų koordinatorės pareigose strategijos lėšomis. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

2020-01-22 pradėtas tyrimas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario Jaroslavo Voitechovičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas susipažinus su Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimu dėl J. Voitechovičiaus elgesio, kuriame tirtos aplinkybės dėl galimo ryšių su UAB „Jaraks“ nedeklaravimo. Abejodama, ar įstatymo nuostatos buvo pritaikytos tinkamai, VTEK nusprendė pati atlikti tyrimą ir įvertinti valstybės politiko elgesį. Iki 2019-12-31 galiojęs įstatymas be kita ko numatė pareigą deklaruoti juridinį asmenį, kurio veikloje dalyvaujama.

2020-01-15 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės tarybos narės Jekaterinos Kucalovos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pagal gautą informaciją, J. Kucalova iš Visagino savivaldybės administracijos galbūt reikalavo pateikti jai visus konkurso dokumentus, kuriame 2019 m. dalyvavo jos vadovaujama VšĮ „Kūno laboratorija“. Esą, šio konkurso rezultatais ji galėjo būti suinteresuota asmeniškai, kaip privatus asmuo. VTEK duomenimis, minėtoji įstaiga dalyvavo projektų atrankos konkurse, susijusiame su Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimu. Paraišką šiam konkursui 2019 m. rugpjūtį pateikė VšĮ „Kūno laboratorija“ vadovė J. Kucalova. Atsižvelgdama į tai, VTEK taip pat vertins valstybės politikės veiksmus dėl galimo atstovavimo minėtajai įstaigai ir jos interesų gynimo savivaldybėje. Tyrimas pradėtas VTEK suabejojus Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimu. Naujosios redakcijos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme nustatyta, kad VTEK, abejodama dėl galimo netinkamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo, per vieną mėnesį nuo tyrimo medžiagos gavimo dienos gali nuspręsti pati atlikti tyrimą.

2020-01-08 pradėtas tyrimas dėl Nacionalinės transplantacijos biuro (NTB) direktoriaus pavaduotojos Audronės Būziuvienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama direktoriaus funkcijas, ji 2018 m. NTB įdarbino savo dukterį bei sprendė kitus su jos tarnyba susijusius klausimus.

2020-01-02 pradėtas tyrimas dėl biudžetinės įstaigos Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai” buvusios direktorės Laimutės Krauzienės elgesio. Aiškinamasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, L. Krauzienė, vadovaudama minėtajai mokyklai, 2017 ir 2019 m. galbūt pasirašė dvi paslaugų teikimo sutartis su sporto klubu „Forsarus“, kurio nare ji pati yra. Be to, L. Krauzienė galbūt nedeklaravo ryšio su šiuo sporto klubu savo privačių interesų deklaracijoje, kai turėjo tokią pareigą. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (VTEKĮ) numato, kad tyrimą VTEK gali pradėti per trejus metus nuo asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Kadangi pranešime nurodomas galimas L. Krauzienės elgesys iki 2020 m., tyrimą atlikdama VTEK vertins šį elgesį pagal tuo metu galiojusias VPIDVTĮ  nuostatas.  

2020-01-02 pradėtas tyrimas dėl buvusios Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos direktorės Česlavos Pimpienės elgesio. Aiškinamasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, vadovaudama minėtajai mokyklai, Č. Pimpienė galbūt sprendė šioje švietimo įstaigoje dirbusio artimo asmens tarnybos eigos klausimus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (VTEKĮ) numato, kad tyrimą VTEK gali pradėti per trejus metus nuo asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Kadangi pranešime nurodomi galimi Č. Pimpienės veiksmai, atlikti iki 2020 m., tyrimą atlikdama VTEK vertins jos elgesį pagal tuo metu galiojusias VPIDVTĮ  nuostatas.  

2019-12-19 pradėti tyrimai dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių Vyganto Dilio ir Henriko Šiaudinio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimams. VTEK vertina aplinkybes, kai V. Dilys ir H. Šiaudinis, įgiję savivaldybės tarybos narių įgaliojimus, galbūt pateikė privačių interesų deklaracijas nesilaikydami nustatytos tvarkos – t. y., pateikė ne kaip valstybės politikai, o kaip kandidatai į valstybės politikus.

2019-12-19 pradėtas tyrimas dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Justino Macijausko elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tiria, ar J. Macijauskas nenusižengė šio teisės akto draudimui atstovauti. VPIDVTĮ nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas. Tyrimas pradėtas nepritarus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK vertina aplinkybes, kai J. Macijauskas galbūt nenusišalino savivaldybės taryboje ir balsavo už tai, kad iš darbotvarkės būtų išbrauktas sprendimo projektas, kuris buvo parengtas jo, kaip AB „Meresta“ generalinio direktoriaus, prašymu. Taip pat tyrimo metu bus nagrinėjamos aplinkybės, kai J. Macijauskas galbūt savivaldybėje atstovavo minėtosios bendrovės interesams neturėdamas leidimo.

2019-12-19 pradėtas tyrimas dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti. Šis teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas Palangos miesto savivaldybės atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus metams po to, kai 2019 m. balandį nutrūko jo, kaip savivaldybės tarybos nario įgaliojimai, A. Jokūbauskas atstovavo privačiam fiziniam asmeniui savivaldybėje.

2019-12-16 pradėtas tyrimas dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio. Aiškinamasi, ar premjero privatūs interesai nepaveikė sprendimų skirti finansavimą gatvės Vilniaus rajone, šalia kurios jis gyvena, asfaltavimo darbams. Taip pat VTEK tirs, ar, svarstant bei priimant minėtuosius sprendimus, S. Skverneliui nekilo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme  nustatyta pareiga nusišalinti. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu bei gavus Vyriausybės kanceliarijos, Susisiekimo ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės atsiųstus dokumentus. Žiniasklaidoje skelbta, kad 2019-10-30 Vyriausybės nutarimo Nr. 484 pagrindu buvo skirtas finansavimas ir gatvės, šalia kurios gyvena premjeras, asfaltavimui, o Ministras Pirmininkas šiam posėdžiui pirmininkavo. Kelta abejonė, ar valstybės politiko veiksmai neprieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas nepritarus Elektrėnų savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadoms ir pranešimo pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai A. Šalkauskas tarnybinį automobilį galbūt naudojo ne tarnybos reikmėms. Esą, jis vyksta juo iš namų į darbą ir atgal, ne darbo metu važiuoja į prekybos vietas.

2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Danguolės Martinkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai D. Martinkienė 2018 m. liepą galbūt nenusišalino savivaldybės tarybai sprendžiant dėl investicijų ir žemės nuomos sutarčių su UAB „Nostrada“ pasirašymo. Esą, šiai bendrovei vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės Reginos Derkintytės-Kaupienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, valdybų nariams. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaravimo patikrinimą. Esą, R. Derkintytė-Kaupienė nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.

2019-12-04 pradėti tyrimai dėl Didvydžių socialinės globos namų (DSGN) viešųjų pirkimų komisijos narių Irenos Šernienės ir Deimanto Batulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų procedūrose. Tyrimai pradėti nepritarus DSGN atlikto tyrimo išvadoms bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai minėtieji asmenys galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos iki dalyvavimo viešajame pirkime pradžios. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, R. Kuodis pasirašė Lietuvos banko valdybos nutarimą, kuriuo buvo įvertinta paties R. Kuodžio elgesio atitiktis Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso nuostatoms.

2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. rugsėjį meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje pristatant ir svarstant klausimą, susijusį su vietinės reikšmės kelio Pamerkių kaime rekonstrukcija. Teigiama, kad šiame kaime gyvena A. Kašėtai artimi asmenys.

2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Tamošiūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas nepritarus Prienų rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. Esą, dar iki suteikto leidimo atstovauti, A.Tamošiūnienė galbūt savivaldybės administracijoje atstovavo Pakuonio krašto bendruomenei: teikė raštus, kurių pagrindu 2019 m. rugpjūtį buvo pasirašytos finansavimo sutartys.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu. Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti interesų konfliktą keliančią dovaną. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens. 2019-12-11 tyrimas išplėstas gautos informacijos pagrindu: papildomai aiškinamasi, ar J. Narkevičius tinkamai deklaravo sutuoktinės vykdomą individualią nekilnojamojo turto nuomos veiklą ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančius iš šios veiklos galbūt kylančius sandorius. Tyrimas išplėstas papildomai gautos informacijos pagrindu. Atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo savo privačių interesų deklaraciją šiais duomenimis patikslinti ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų. Deklaracijoje turi atsispindėti aktuali informacija. 2019-12-19 tyrimas dar išplėstas: papildomai tiriama, ar valstybės politikas laiku ir tinkamai deklaravo, jog vadovauja juridiniam asmeniui – Lietuvos lenkų sąjungos filialui Trakų rajono skyriui.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl buvusios Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjos Aušros Verbovienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudoyis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tiriamos aplinkybės, kai A. Verbovienė galbūt pernuomojo jos šeimai Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotą savivaldybės butą.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Gintaro Stoškaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo atstovauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad G. Stoškus, kaip Jurbarko rajono verslininkų organizacijos tarybos pirmininkas, pateikė prašymą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai dėl nekilnojamojo turto, žemės ir žemės mokesčių tarifų nustatymo. Jame esą prašoma 2020 m. nekilnojamam turtui nustatyti 0,3 proc. mokestinės vertės tarifą bei svarstyti galimybę mažinti 2019 m. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifus ne mažiau kaip 30-40 kartų ar net daugiau. VPIDVTĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Taip pat VTEK gautame pranešime teigiama, kad 2019 m. gegužę, savivaldybės tarybos posėdyje svarstant minėtuosius klausimus dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų, žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų bei žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, G. Stoškus nenusišalino.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro (ŠDRMC) direktoriaus pareigas laikinai einančio Transporto skyriaus vadovo Sauliaus Ulio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją apie atlikus auditą nustatytas aplinkybes. Nurodoma, kad, laikinai vadovaudamas ŠDRMC, S. Ulys esą pasirašė įsakymus dėl premijų ir vienkartinių išmokų skyrimo sau savo sutuoktinei, dirbančiai šiame centre.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto Jauniaus Janonio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu ir patikrinus, kaip tarnautojas deklaruoja privačius interesus. VTEK aiškinasi, ar J. Janonis laiku ir tinkamai deklaracijoje nurodė ryšį su Alytaus „Rotary“ klubu, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ bei medžiotojų klubu „Nemunas“, o taip pat – ar deklaravo savo sutuoktinės duomenis, kaip tai nustato įstatymas.

2019-11-13 pradėti tyrimai dėl Neringos savivaldybės tarybos nario Ričardo Kičiatovo, savivaldybės kontrolierės Jolantos Kičiatovienės, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Astos Baškevičienės, taip pat buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko. Tiriama, ar šie asmenys nepasinaudojo ir ar neleido pasinaudoti savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tai draudžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. VTEK gautame pranešime bei žiniasklaidoje teigta, jog R. Kičiatovas, J. Kičiatovienė, ir A. Baškevičienė galbūt pernuomojo arba leido pernuomoti jiems Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotus savivaldybės butus. Taip pat, A. Vyšniauskas, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, esą, savivaldybės būstų pernuomą leido.

(Tyrimas pratęstas) 2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininko Evaldo Zilinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Zilinskas 2018 m. lapkritį bei šių metų birželį ir rugsėjį nenusišalino, kai NKPVT posėdžiuose svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Teigiama, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius. VTEK taip pat aiškinasi aplinkybes, kai, tapęs NKPVT nariu, E. Zilinskas per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimai pratęsti) 2019-08-14 pradėti tyrimai dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos darbuotojų elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. VTEK tiria Kauno klinikų: Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės Ignetos Kavaliauskaitės ir Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Linos Laurinaitienės. Tyrimai pradėti nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti