– Lobistais įregistruoti bendrovės Meta Advisory Lithuania atstovus A. Reznikovą ir L. Gečą

Registruotų lobistų gretas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimu papildė UAB Meta Advisory Lithuania projektų vadovas Andrius Reznikovas ir analitikas Laurynas Gečas. Bendrovė pateikė atitinkamus prašymus. Šiuo metu lobistų sąrašą sudaro 123 asmenys.

Per keletą pastarųjų mėnesių VTEK taip pat leido lobistinę veiklą vykdyti Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentei Vaivai Žukienei ir direktoriui Mariui Daukantui, Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkės pavaduotojai Rūtai Bardauskienei, Lietuvos augalų apsaugos asociacijos direktorei Zitai Varanavičienei, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos teisininkui Tomui Gėdrimui, Lietuvos autoservisų asociacijos direktoriui Ainiui Petkui, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentei Daivutei Jokšienei, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentei Žydrei Gavelienei, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų bei Lietuvos medicinos turizmo asociacijų prezidentui Laimučiui Paškevičiui ir Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ vadovui Ramūnui Kardeliui.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

– Balsuodamas už savo nusišalinimą Kretingos rajono savivaldybės meras A. Kalnius pažeidė įstatymą

Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius neišvengė interesų konflikto, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savo paties pareikšto nusišalinimo. Šiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų rugsėjį, minėtajame savivaldybės tarybos posėdyje A. Kalnius išreiškė norą nusišalinti. Esą, dėl giminystės ryšių, susijusių su darbotvarkės klausimu, kuriuo siūlyta 25 procentais sumažinti žemės nuomos mokestį UAB „Svaitransa“ už 2020 metų mokestinį laikotarpį. Dėl savo pareikšto nusišalinimo meras paragino balsuoti tarybos narius ir balsavo pats. Tai patvirtina ir posėdžio vaizdo įrašas.

VTEK nustatė, kad UAB „Svaitransa“ direktorė ir akcininkė yra A. Kalniaus artimo asmens krikšto mama. VPIDĮ prasme, krikšto tėvai nelaikyti artimais asmenimis, taip pat VTEK neturi duomenų apie kitus mero ir bendrovės vadovės tarpusavio ryšius, todėl ir nusišalinti šiuo atveju nebuvo pagrindo. Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju nesvarbu, ar A. Kalnius nusišalino pagrįstai ar nepagrįstai. Svarbu tai, kad valstybės politikas dalyvavo sprendžiant dėl savo paties nusišalinimo ir pats balsavo, nors turėjo šiose procedūrose nedalyvauti.

Jeigu reikia vykdyti tarnybines pareigas, kurios yra susijusios su valstybės politiko privačiais interesais, tokiais atvejais VPIDĮ draudžia valstybės politikui atlikti minėtąsias pareigas arba dalyvauti rengiant, svarstant, priimant ar kitaip paveikti su tuo susijusius sprendimus. Tokiais atvejais asmuo privalo nusišalinti ir toliau jokia forma nebedalyvauti sprendžiant klausimą. Šį principą VTEK yra pabrėžusi ir savo pernai spalį patvirtintoje Rekomendacijoje dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos.

Nusišalinęs asmuo turi nedalyvauti, kai sprendžiama priimti ar nepriimti jo ar jos nusišalinimą. Dalyvavimas laikytinas pažeidimu net ir tada, kai asmuo nebalsuoja, o pavyzdžiui, susilaiko nuo balsavimo. Tai yra akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje. Taigi nusišalindamas, asmuo turi kartu ir pasišalinti iš patalpos, kurioje klausimas sprendžiamas.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kretingos rajono savivaldybės merui ir Etikos komisijai užtikrinti, kad pareikštų nusišalinimų priėmimo ar nepriėmimo klausimai būtų sprendžiami laikantis VPIDĮ nuostatų. Juos tikslinga spręsti individualiai, vertinant visas pateiktas ir interesų konfliktą galinčias lemti aplinkybes, o nusišalinusiajam nedalyvauti posėdyje ir nebalsuoti, kai savivaldybės taryba svarsto pareikšto nusišalinimo motyvus ir balsuoja.

Nesant pakankamai duomenų, akivaizdžiai ir tiesiogiai patvirtinančių, kad UAB „Svaitransa“ yra susijusi su A. Kalniaus privačiais interesais, VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, kai šių metų rugsėjį meras pasirašė potvarkį, kuriuo į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukė klausimą dėl UAB „Svaitransa“ žemės nuomos mokesčio sumažinimo. Tyrimo duomenimis, bendrovės ir mero nesieja jokie ūkiniai, turtiniai ar finansiniai įsipareigojimai, valstybės politikas nėra jos akcininkas ar valdymo organo narys. Taip pat A. Kalniaus, kaip privataus asmens, su UAB „Svaitransa“ vadove ir akcininke nesieja jokie ūkiniai, turtiniai ar finansiniai įsipareigojimai. Taip pat VTEK konstatavo, kad meras VPIDĮ nuostatų nepažeidė, kai, jam atostogaujant, mero pavaduotojas minėtosios bendrovės prašymą nukreipė savivaldybės administracijai vykdyti.


– Nenusišalindamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys G. Andriuškevičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Gintautas Andriuškevičius pažeidė iki 2020-01-01 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Pernai birželį valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje svarstant dėl negyvenamųjų patalpų Alytuje panaudos sutarčių pratęsimo. Viena iš jų sudaryta su asociacija „MMA“, kuriai vadovauja G. Andriuškevičiui artimas asmuo. Valstybės politikas dalyvavo klausimo svarstymo procedūroje ir savo poziciją išreiškė balsuodamas. VTEK neturi duomenų, kad G. Andriuškevičius būtų nusišalinęs.

Atsižvelgusi į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių užkertant kelią teisės aktų pažeidimams ateityje. Tarybos nariams būtina priminti apie interesų konflikto grėsmę ir paskatinti juos nusišalinti nuo tokių sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų. Dėl nusišalinimų kiekvienu atveju būtina spręsti atskirai, vertinant visas pateiktas, interesų konfliktą galinčias lemti aplinkybes.


– Kalvarijos savivaldybės tarybos narė R. Venslovienė įstatymo nepažeidė

Kalvarijos savivaldybės tarybos narė Renata Venslovienė į interesų konfliktą nepateko ir atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų nepažeidė. Tokį sprendimą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) priėmė vienbalsiai.

Šių metų birželį savivaldybės taryba svarstė, ar pritarti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2020-2023 metų priemonių planui. Pranešta, kad R. Venslovienė šiuo atveju nenusišalino, nors šis klausimas esą buvo susijęs su projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ įgyvendinimu, o R. Venslovienė vadovauja šio projekto partnerei – VšĮ „Galimybių laukas“.

VTEK nustatė, kad tyrimui aktualus savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas tiesiogiai ir akivaizdžiai nenusijęs nei su valstybės politikės vadovaujama įstaiga, nei su minėtojo projekto įgyvendinimu. Šiuo savivaldybės tarybos sprendimu nebuvo keičiamos ar siūlomos keisti projekto sąlygos, jį įgyvendinančių šalių, įskaitant VšĮ „Galimybių laukas“, statusas, teisės ar įsipareigojimai, taip pat projektui skirto finansavimo dydis. Savivaldybės taryba tvirtino savivaldybei priklausančių Šeimos globos namų priemonių planą, o su R. Venslovienės vadovaujama įstaiga susijusių klausimų nesprendė. Taip pat VTEK nenustatė, kad valstybės politikė su Šeimos globos namais būtų susijusi darbo santykiais, gautų iš jų pajamų ar pan. Taigi šiuo atveju pareiga nusišalinti jai nekilo.


– Tirti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo J. Ruškio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justo Ruškio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai J. Ruškys galbūt dalyvavo derinant savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo dalis savivaldybės biudžeto lėšų buvo numatyta skirti Gargždų ligoninei. Pastarajai vadovauja J. Ruškiui artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


– Tirti buvusio Ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų reguliavimo departamento vyresniojo patarėjo R. Brukštaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Tinklų reguliavimo departamento vyresniojo patarėjo Rolando Brukštaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienerius metus „atvėsti“.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai gautos informacijos pagrindu. Esą, jis įsidarbino AB „Telia Lietuva“, nors prieš tai koordinavo viešųjų ryšių tinklų vientisumui keliamų reikalavimų priežiūrą, taip pat darbus, susijusius su bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų priežiūra bei darbus, susijusius su RRT įsipareigojimų, nustatytų didelę įtaką atitinkamose rinkose turintiems ūkio subjektams, vykdymo priežiūra. RRT direktoriaus įsakymu, AB „Telia Lietuva“ pernai liepą pripažinta ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką Didmeninės centrinės prieigos rinkoje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Patvirtinti Juridinių asmenų Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimų protokolų, nutarimų ir kitų dokumentų surašymo bei pažeidimų bylų tvarkymo taisykles

Jas galima rasti šiuo adresu Teisės aktų registre.

VTEK informacija