– Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė E. Bitinienė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės Efrema Bitinienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK tyrė aplinkybes, kai šių metų gegužę E. Bitinienė nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto ir bendrame komitetų posėdyje svarstant keisti Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir steigiant Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupę. Manyta, kad interesų konfliktas šioje situacijoje E. Bitinienei galėjęs kilti dėl minėtoje švietimo įstaigoje dirbančio valstybės politikei artimo asmens.

Nustatyta, kad minėtųjų savivaldybės tarybos sprendimų projektai nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su Tauragės rajono Žygaičių gimnazijoje mokytojaujančiu E. Bitinienei artimu asmeniu. Šie sprendimai neturėjo jokios įtakos valstybės politikei artimo asmens tarnybinei padėčiai gimnazijoje – jos nepagerino ir nepablogino. Be to, projektų svarstymo dieną tarybos narei artimas asmuo tarnybinių funkcijų Gimnazijoje nevykdė, nes buvo tikslinėse atostogose. VTEK vertinimu, vien aplinkybės, jog minėtieji sprendimų projektai buvo susiję su E. Bitinienei artimo asmens darbovietės veikla, nepakanka konstatuoti, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp valstybės politikės veiklos savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose ir jos privataus intereso ar asmeninio suinteresuotumo.

Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, pačios savaime dar nereiškia interesų konflikto buvimo. Jos apibūdina tam tikrą bendrąją asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, padėtį – jo ar jos turėtus ar esamus santykius su kitais asmenimis, dalyvavimą netarnybinėje veikloje, sudarytus sandorius – ir savo esme yra tik prielaidos interesų konfliktui kilti. Pripažindama, kad asmuo veikė interesų konflikte, VTEK kaskart turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Įstatymas negali būti aiškinamas pernelyg plačiai, o privatus interesas bei asmeninis suinteresuotumas priimamais sprendimais turi būti aiškus ir tiesioginis.

– Buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius R. Juonys pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad, eidamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Rolandas Juonys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 6 straipsnio 2 dalies 4 punktą).

VTEK nustatė, kad šių metų gegužę ir birželį R. Juonys sprendė savivaldybės administracijos Turto ir valdymo skyriaus vedėjos tarnybos eigos klausimus – suteikė kasmetinių atostogų ir panaikino įsakymą, kuriuo buvo skirta pareiginės algos priemoka – nors tuo metu su šia tarnautoja jį siejo sandorių pagrindu įgytos teisės ir pareigos. Tuo metu jie buvo bendraskoliai, bendraturčiai ir įkaito davėjai. VTEK neturi duomenų, kad šiais atvejais tuometinis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas būtų nusišalinęs. Dėl sudarytų sandorių interesų konfliktą keliančios skyriaus vedėjos R. Juonys nenurodė ir savo privačių interesų deklaracijoje. Šiuos duomenis jis privalėjo nurodyti per 30 kalendorinių dienų nuo sandorių sudarymo dienos.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu.


– Tirti VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriaus R. Žiubrio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdomos VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriaus Romando Žiubrio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimo atstovauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui VPIDĮ draudžia atstovauti valstybei, savivaldybei, institucijai ar įstaigai tvarkant reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kokių pajamų; taip pat tvarkant reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, du direktoriaus pavaldiniai yra jam artimi asmenys, dėl kurių jis galbūt priiminėjo įvairius sprendimus – priėmė juos į darbą, nustatė jų darbo sąlygas, skyrė priedus, priemokas, skatino ir pan. Taip pat pranešta, jog VšĮ „Klaipėdos šventės“ šiemet keturis kartus suteikė įstaigos inventorių VšĮ „Klaipėdos publika“ naudoti neatlygintinai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

– Tirti Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės A. Gargasaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Akvilės Gargasaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija savo sprendime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK tiria aplinkybes, kai pernai liepą A. Gargasaitė galbūt nenusišalino Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl išmokų seniūnaičiams nustatymo. Esą, šis klausimas valstybės politikei galėjo sukelti interesų konfliktą, kadangi jai artimas asmuo eina seniūnaičio pareigas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Patvirtinti Rekomendacines gaires dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai

Jas galima rasti šiuo adresu VTEK interneto svetainėje.

Patvirtinti Prašymų įrašyti į lobistų sąrašą, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų užpildymo ir pateikimo taisykles

Jas galima rasti šiuo adresu Teisės aktų registre.

Patvirtinti Prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijų užpildymo ir pateikimo taisykles

Jas galima rasti šiuo adresu Teisės aktų registre.

VTEK informacija