Įregistruoti 8 įtakdarius teisėkūrai ir 3 lobistus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įtakdariais teisėkūrai įregistravo 8 asmenis: Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugiją, labdaros ir paramos fondą „Socialinių inovacijų fondas“, VšĮ Europinių inovacijų centrą, VšĮ „Žiedinė ekonomika” bei asociacijas Moterų informacijos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ ir NVO vaikams konfederacija.

Įtakdariais teisėkūrai savanoriškai gali registruotis asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali savanoriškai tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Į registruotų lobistų sąrašą VTEK įrašė 3 asmenis. Lobistinę veiklą galės vykdyti Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, UAB „Bariukas” direktorius Vidmants Čičelis bei Reiki asociacijos vadovė Jolanta Šindeikienė. Lobistinę veiklą sustabdyti panoro Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ vadovas Ramūnas Kardelis.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 167 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

Buvusi Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė S. Lengvinienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad eidama VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) direktorės pareigas, Silva Lengvinienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad vadovaudama EPMC, 2018-2020 metais S. Lengvinienė pasirašė su šiame centre dirbančiais jai artimais asmenimis susijusius dokumentus: darbo sutarčių priedus, susijusius su jų darbo užmokesčiu, darbo vietos vertinimo korteles, kuriose vertintas darbo (veiklos) sudėtingumas, krūvis, atsakomybės lygis ir darbo sąlygos, įsakymus dėl priemokų skyrimo bei pareiginio atlyginimo pastoviosios ir kitamųjų dalių nustatymo. VTEK neturi duomenų, kad S. Lengvinienė būtų informavusi apie galimą interesų konfliktą ir nusišalinusi.

VTEK pabrėžia, kad nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais, kaip tai nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.

Nutraukti tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo J.Ruškio elgesio

Nesant duomenų apie tiesioginį ir akivaizdų privatų interesą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justo Ruškio elgesio. Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai 2020 m. spalį J. Ruškys dalyvavo derinant savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo buvo keičiama Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyta Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė. Tarp minėtoje programoje numatytų priemonių įvardyta ir Gargždų ligoninė. Pastarajai vadovauja J. Ruškiui artimas asmuo.

VTEK nenustatė, kad minėtasis projektas būtų akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su J. Ruškiui artimo asmens privačiais interesais. Nesama objektyvių duomenų, liudijančių, kad sprendimo projektu keistoje Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio 2020-2022 metų veiklos plano Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinėje įvardytomis priemonėmis ligoninės vadovui būtų užtikrinamos išskirtinai palankios darbo sąlygos, didesnę materialinę gerovę garantuojantis darbo užmokestis ar bet kokie kiti akivaizdžiai šiam asmeniui naudingi veiksniai.

Buvęs Ryšių reguliavimo tarnybos tarnautojas R. Brukštus pažeidė įstatymo nuostatas

Nesant duomenų apie tiesioginį ir akivaizdų privatų interesą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justo Ruškio elgesio. Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai 2020 m. spalį J. Ruškys dalyvavo derinant savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo dalis savivaldybės biudžeto lėšų buvo numatyta skirti Gargždų ligoninei. Pastarajai vadovauja J. Ruškiui artimas asmuo.

VTEK nenustatė, kad minėtasis projektas būtų akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su J. Ruškiui artimo asmens privačiais interesais. Nesama objektyvių duomenų, liudijančių, kad sprendimo projektu keistoje Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio 2020-2022 metų veiklos plano Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinėje įvardytomis priemonėmis ligoninės vadovui būtų užtikrinamos išskirtinai palankios darbo sąlygos, didesnę materialinę gerovę garantuojantis darbo užmokestis ar bet kokie kiti akivaizdžiai šiam asmeniui naudingi veiksniai.

Pratęsti tyrimą dėl Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo valdybos pirmininko A. Gylio

Siekdama gauti papildomos informacijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pratęsė tyrimą dėl Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo (LŽRVVGT) valdybos pirmininko Algimanto Gylio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Gylys galbūt neinformavo LŽRVVGT valdybos apie jai adresuotą skundą dėl jo paties galbūt neteisėtų veiksmų ir nesudarė valdybai galimybės spręsti dėl skunde nurodytų aplinkybių. Taip pat aiškinamasi situacija, kai pernai spalį jis galbūt nenusišalino valdybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą dėl prašymo, kuriame buvo skundžiami jo paties, kaip valdybos pirmininko, veiksmai, įtraukimo ar neįtraukimo į šio posėdžio darbotvarkę.

VTEK informacija