Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tarnautoja G. Eidukienė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Eidukienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tirtos aplinkybės, kai G. Eidukienė, atstovaudama VVTAĮT Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, dalyvavo civilinėje byloje Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose. Vienai iš bylos šalių ji buvo teikusi mediacijos paslaugas bei pasirašė ir minėtajam teismui pateikė raštą, kuriame galbūt pateikė skyriaus poziciją dėl savo pačios nušalinimo.

Tyrimo duomenys rodo, kad G. Eidukienė su ginčo šalimi nebuvo susijusi sutartiniais santykiais ar kitais įsipareigojimais. G. Eidukienės, kaip mediatorės nešališkumas ir objektyvumas aiškiai reglamentuotas Mediacijos įstatymo nuostatomis. Jis imperatyviai draudžia mediatoriui būti ginčo šalies atstovu ginče, kuriame vykdė ar vykdo mediaciją. Tuo pagrindu G. Eidukienė buvo teismo nušalinta nuo atstovavimo skyriui civilinėje byloje. Tačiau, VTEK vertinimu, tyrimo metu nenustatyta duomenų, kad G. Eidukienė, atstovaudama skyriui civilinėje byloje, būtų turėjusi tiesioginį ir akivaizdų privatų interesą ginčo šalių atžvilgiu.

Taip pat nustatyta, kad pateikti informaciją, kokiais pagrindais G. Eidukienė vykdė mediaciją, ją įpareigojo teismas. Atsižvelgus į tai, nėra pagrindo teigti, kad G. Eidukienė skyriaus vardu pateikė poziciją dėl savo pačios nušalinimo.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Tirti Pagėgių savivaldybės tarybos nario Remigijaus Špečkausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Remigijaus Špečkausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai vasarį R. Špečkauskas galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą. Esą, šioje tarnyboje dirba valstybės politikui artimi asmenys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Buvusio premjero S. Skvernelio elgesio nagrinėjimas atidėtas ir tyrimas pratęstas vienam mėnesiui

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti klausimo nagrinėjimą dėl buvusio Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio ir tyrimo terminą pratęsti vienam mėnesiui.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad šį klausimą nagrinėjusių trijų komisijos nuomonės išsiskyrė. Du komisijos nariai – Evelina Matulaitienė ir Martinas Žaltauskas – siūlė pripažinti S. Skvernelį įstatymo nepažeidusiu, o Virginijus Kanapinskas siūlė tyrimą nutraukti dėl teisinio reguliavimo neaiškumų.

Pagal VTEK veiklą reglamentuojantį įstatymą, sprendimą VTEK priima narių balsų dauguma, o balsuoti dėl sprendimo turi ne mažiau negu 3 VTEK nariai. Du iš penkių VTEK sudarančių narių nagrinėjant klausimą nedalyvavo – pirmininkas Edmundas Sakalauskas nusišalino, kadangi į pareigas VTEK jį teikė S. Skvernelis, o narys Antanas Šenavičius negalėjo dalyvauti dėl laikinojo nedarbingumo.

Prie šio klausimo nagrinėjimo planuojama sugrįžti gegužę.

VTEK tyrė, ar, eidamas Ministro Pirmininko pareigas Saulius Skvernelis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatų, kai pernai liepą ginklu apdovanojo tuometinį sveikatos apsaugos ministrą.

Gautame pranešime, kurio pagrindu pradėtas tyrimas, teigta, jog toks premjero potvarkis galbūt laikytinas skatinimu, nors VPIDĮ pažeidusio asmens vienerius metus skatinti negalima. Pernai sausį VTEK buvo pripažinusi, jog tuometinis sveikatos apsaugos ministras pateko į interesų konfliktą, spręsdamas klausimus dėl VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Lobiste įregistruoti Lietuvos kredito uniją, o įtakdare teisėkūrai – asociaciją „Gyvastis“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos kredito unija. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šios asociacijos pateiktą prašymą.

Iš viso šalyje įregistruoti 194 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.

Taip pat VTEK nusprendė įrašyti asociaciją „Gyvastis“ į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Šiuo metu jų iš viso yra 28. Šį statusą gali savanoriškai įgyti asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija