Lobistais įregistruoti 3 asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos geros klinikinės ir reguliavimo praktikos asociaciją, visuomeninės organizacijos „Metro sąjūdis” valdybos pirmininką Juozą Zykų ir advokato R. Rinkevičiaus kontoros advokatą Modestą Sriubą. Sprendimai priimti atsižvelgus į gautus šių asmenų prašymus.

Iš viso šalyje įregistruoti 198 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.

Tirti galbūt lobistinės veiklos reguliavimo nesilaikančias UAB „Viacon Baltic”, Lietuvos ekologinių ūkių asociaciją, UAB „Atostogų parkas“, Lietuviškų degalinių sąjungą, UAB ,,Tyrimų laboratoriją”

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl 5 juridinių asmenų veiklos, galbūt pažeidžiančios Lobistinės veiklos įstatymą. Tyrimai atliekami dėl UAB „Viacon Baltic“, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA), UAB „Atostogų parkas“, Lietuviškų degalinių sąjungos (LDS), UAB ,,Tyrimų laboratorija”. Aiškinamasi, ar šie juridiniai asmenys nenusižengė nuostatai, jog lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai. Tyrimai pradėti gautų pranešimų pagrindu.

VTEK nagrinės aplinkybes, kai šių metų kovą UAB ,,Viacon Baltic” prašė žemės ūkio ministro peržiūrėti nauja redakcija išdėstytą Melioracijos techninį reglamentą, motyvuojant, kad kai kurie pakeitimai atlikti neatsižvelgiant į specialistų pastabas dėl prieštarų kitiems teisės aktams bei Europos Sąjungos standartams.

Pranešta, kad į žemės ūkio ministrą taip pat kreipėsi ir LEŪA. Asociacija prašė keisti Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, į paramos gavimo kriterijus įtraukiant ekologiškų produktų kategoriją. Esą, šiuo metu ekologiškos produkcijos gamintojai neįtraukti į kokybiškų žemės ūkio produktų kategoriją ir negali gauti valstybės pagalbos.

UAB „Atostogų parkas“ atveju bus vertinama situacija, kai prašyta keisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas, susijusias su gamtos išteklių naudojimo apmokestinimu. Šiuos prašymus bendrovė šių metų sausį adresavo dviem valstybės politikams – aplinkos ministrui ir Seimo nariui.

VTEK tirs ir aplinkybes, kai LDS kreipėsi į aplinkos ministrą ir Lietuvos geologijos tarnybos direktorių, siekdama, kad būtų pakeistos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos. Sausio mėnesį prašyta, aprobuojant degalinių vandenvietes, netaikyti reikalavimo gauti žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą, jei degalinėje išgaunamas ne didesnis, nei tam tikras kiekis vandens per parą ir kai aplink vandenvietę nustatyta tam tikra taršos apribojimo juosta.

Taip pat pranešta, kad UAB ,,Tyrimų laboratorija” teikė 10 siūlymų keisti Statybų techninį reglamentą, į kuriuos Aplinkos ministerija, esą, anksčiau neatsižvelgė. Jie buvo išsiųsti Aplinkos ministerijos tarnautojui.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko S.Sinickio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko Sauliaus Sinickio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Bus vertinama situacija, kai šių metų kovą S. Sinickis galbūt pats išsprendė jam pareikšto nušalinimo klausimą. Pranešta, kad jis nagrinėjo prašymą, kuriuo prašyta jį nušalinti.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti buvusios Trakų rajono savivaldybės tarybos narės J. Jočionės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Jelenos Jočionės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo „atvėsti”.

Šis įstatymas draudžia įsidarbinti juridiniame asmenyje, jei valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo per paskutinius vienus savo darbo metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su šio konkretaus juridinio asmens veiklos priežiūra, kontrole, finansavimu arba turtu.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus nagrinėjamos aplinkybės, kai J. Jočionė tapo UAB „Trakų šilumos tinklai“ direktore nepraėjus metams po to, kai nutrūko jos, kaip savivaldybės tarybos narės, įgaliojimai, nors prieš tai savivaldybės taryboje ji galbūt sprendė su minėtosios bendrovės kontrole ir finansavimu susijusius klausimus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Nutraukti tyrimą dėl buvusio premjero S. Skvernelio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl buvusio Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Tirta, ar, eidamas premjero pareigas, S. Skvernelis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatų, kai pernai liepą ginklu apdovanojo tuometinį sveikatos apsaugos ministrą. Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, kad premjero potvarkis dėl minėtojo apdovanojimo galbūt laikytinas skatinimu, kai VPIDĮ pažeidusio asmens vienerius metus skatinti negalima.

Pernai sausį VTEK buvo pripažinusi, jog tuometinis sveikatos apsaugos ministras pateko į interesų konfliktą, spręsdamas klausimus dėl VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų. S. Skvernelis, eidamas Ministro Pirmininko pareigas, tuo metu buvo atsakingas už VPIDĮ įgyvendinimo kontrolę Vyriausybėje.

Nustatyta, kad pernai liepą tuometinis premjeras už nuopelnus užtikrinant visuomenės saugumą apdovanojo sveikatos apsaugos ministrą pistoletu Glock 17. Tai buvo padaryta vadovaujantis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis.

Iš tyrimo metu surinktos medžiagos matyti, kad valstybės politikų skatinimas nereglamentuotas jokiuose teisės aktuose: nenustatyta tokio skatinimo tvarka, skatinimo būdai, skatinantys asmenys ir pan. Valstybės tarnybos įstatymas, kuriame įtvirtinti skatinimo bei apdovanojimo būdai ir pagrindai, valstybės politikams netaikomas. Vyriausybės įstatyme nustatyta, kad Ministras Pirmininkas priima sprendimus dėl skatinimo, tačiau jie taikomi tik premjero į pareigas priimtiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams. Vidaus tarnybos statutas taip pat nereglamentuoja valstybės politikams taikomų garantijų ar apribojimų.

VTEK vertinimu, ministro apdovanojimas pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą savo esme galėtų būti laikomas skatinimu. Tačiau teisinio reglamentavimo dėl valstybės politikų skatinimo nėra, taip pat nėra pagrindo teigti, kad politikams pagal analogiją galėtų būti taikomi Valstybės tarnybos įstatyme ar Vidaus tarnybos statute nustatyti skatinimo būdai.

Atsižvelgiant į tai, VTEK negali vienareikšmiškai daryti išvados, kad VPIDĮ nustatytas skatinimo draudimas tiesiogiai taikytinas tirtuoju atveju ir todėl pareigos vengti interesų konflikto nesilaikęs ministras negalėjo būti apdovanotas pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą. Taip pat pažymėtina, kad VTEK atlikto tyrimo metu nevertino premjero potvarkio teisėtumo, kadangi tokie įgaliojimai VTEK nesuteikti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad tuo atveju, kai teisės norminiai aktai aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų priežasčių nenustato, atsakomybė už tokios tvarkos pažeidimą negali būti taikoma. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis reglamentavimas turi būti aiškus, suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams.

VTEK vertinimu, turėtų būti tikslinamos VPIDĮ nuostatos, susijusios su šį įstatymą pažeidusių asmenų skatinimu: tokių asmenų neturėtų būti leidžiama ir apdovanoti. VTEK manymu, toks patikslinimas leistų pasiekti, jog atsakomybė už šio VPIDĮ nuostatų pažeidimus būtų taikoma visiems asmenims vienodai.

VTEK informacija