Kaišiadorių rajono savivaldybės mero ir tarybos patarėjas bei Etikos komisijos narys Č. Neviera pateko į interesų konfliktą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero patarėjas bei Etikos komisijos narys Česlovas Neviera pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai gruodį Č. Neviera dalyvavo savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdžiuose svarstant prašymą tirti savo tiesioginio vadovo – mero – elgesio atitiktį Valstybės politikų elgesio kodeksui ir priimant atitinkamus sprendimus. Šioje situacijoje, VTEK vertinimu, Č. Nevierai kilo akivaizdus interesų konfliktas. Siekdamas jo išvengti ir užtikrinti savo veiksmų nešališkumą bei objektyvumą, jis privalėjo nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti tolesnėse su jo vadovo elgesiu susijusiose procedūrose.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad pavaldinio sprendimams tiesioginio vadovo atžvilgiu įtaką gali daryti šio vadovo priimami sprendimai paties pavaldinio atžvilgiu – visa tai gali lemti interesų konfliktą.

Atsižvelgusi į tai, VTEK siūlo merui imtis teisinių, organizacinių ir kitų prevencinių priemonių, kad savivaldybės tarybos ir jo sekretoriato darbuotojai, kuriems taikomas VPIDĮ, tinkamai laikytųsi šio teisės akto reikalavimų.

VTEK taip pat nusprendė, kad Č. Neviera nepažeidė VPIDĮ nuostatų, kai svarstant ir sprendžiant dėl savo tiesioginio vadovo elgesio dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje šių metų balandį. Nuo šio klausimo patarėjas pareiškė nusišalinimą ir pastarasis nebuvo priimtas.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Buvęs Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Lietuvos žirgynas” direktorius E. Jeninas interesų konflikto neišvengė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Lietuvos žirgynas” direktorius Edgaras Jeninas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalis).

Nustatyta, kad, eidamas minėtąsias pareigas, E. Jeninas sprendė septynis su savo privačiais interesais susijusius klausimus ir taip veikė interesų konflikto situacijoje. 2018 m. jis bendrovės vardu sudarė veterinarinių paslaugų teikimo sutartį su artimu asmeniu, taip pat – bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos arklių augintojų asociacija bei Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija (LTŽAA), kuriose tuo metu ėjo valdybos nario pareigas. Dar vieną bendradarbiavimo sutartį su LTŽAA E. Jeninas pasirašė pernai vasarį. Duomenų, kad šiais atvejais jis būtų nusišalinęs, VTEK neturi.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK pasiūlė UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybai imtis teisinių, organizacinių ir kitų prevencinių priemonių, kad bendrovės administracijos vadovų tarnybinėje veikloje būtų užtikrintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymasis.

Tyrimas atliktas Žemės ūkio ministerijos pateikto pranešimo pagrindu.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys T. Budrikis užsiėmė neteisėtu atstovavimu

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Budrikis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimą atstovauti (12 straipsnio 2 dalį). Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Iš surinktų tyrimo duomenų matyti, kad pernai rugpjūtį valstybės politikas Šilutės rajono savivaldybės administracijoje atstovavo savo valdomai UAB „Stomeda“. Pastarosios vardu T. Budrikis pasirašė rangos darbų sutartį.

Įstatymas nedraudžia valstybės politiko vadovaujamai bendrovei sudaryti sutarčių su šios savivaldybės administracija, bet laikytis jam nustatytų ribojimų privalu, o VPIDĮ nustatytos išimtys šiuo atveju nebuvo taikomos.

Įvertinusi nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilutės rajono savivaldybės tarybai nustatyti tvarką, kaip turėtų būti teikiami ir nagrinėjami jos narių prašymai konkrečiais atvejais taikyti jiems VPIDĮ nustatytų atstovavimo apribojimų išimtis, taip pat nustatyti atitinkamų sprendimų priėmimo pagrindus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Du juridiniai asmenys vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, dėl vieno veiksmų tyrimas nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Viacon Baltic“ ir UAB ,,Tyrimų laboratorija” užsiėmė Lobistinės veiklos įstatymą (LVĮ) pažeidžiančia veikla – siūlė keisti teisės aktus neįsiregistravusios lobistėmis.
Šių metų kovą UAB ,,Viacon Baltic” prašė žemės ūkio ministro peržiūrėti nauja redakcija išdėstytą Melioracijos techninį reglamentą, motyvuojant, kad kai kurie pakeitimai atlikti neatsižvelgiant į specialistų pastabas dėl prieštarų kitiems teisės aktams bei Europos Sąjungos standartams. Tuo metu UAB ,,Tyrimų laboratorija” teikė 10 siūlymų Aplinkos ministerijos tarnautojui keisti Statybų techninį reglamentą, į kuriuos, esą, anksčiau nebuvo atsižvelgta.

VTEK nustatė, kad bendrovės kreipėsi savo inciatyva, o jų teikti pasiūlymai dėl teisėkūros buvo konkretūs. Nebūdamos registruotos lobistės, šios veiklos jos nedeklaravo, o tai yra būtina siekiant vykdyti skaidrią lobistinę veiklą.

Pabrėžtina, kad VTEK nekvestionuoja pateiktuose pasiūlymuose keltų problemų, tačiau pabrėžia, kad, siekdami daryti įtaką, jog būtų pakeistas teisės aktas ar atidėtas jo įsigaliojimas, šie juridiniai asmenys privalėjo įsiregistruoti lobistais ir vykdomą lobistinę veiklą deklaruoti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS). Tačiau jie to nepadarė.

VTEK yra ne kartą pasisakiusi, jog tais atvejais, kai pradinė teisės aktų pakeitimų iniciatyva kyla iš institucijos, o ne lobisto, tokia veikla nelaikytina lobistine. Jei asmuo teikia siūlymus, reaguodamas į institucijos prašymą, tai yra konsultavimasis su visuomene.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) veiksmų, galbūt pažeidžiančių LVĮ. Nagrinėtos aplinkybės, kai asociacija į žemės ūkio ministrą šių metų kovą esą kreipėsi prašydama keisti Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Siekta į paramos gavimo kriterijus įtraukti ekologiškų produktų kategoriją. Esą, šiuo metu ekologiškos produkcijos gamintojai neįtraukti į kokybiškų žemės ūkio produktų kategoriją ir negali gauti valstybės pagalbos.

LEŪA nurodė, kad pakeitimų iniciatorius buvo žemės ūkio ministras. Tačiau VTEK neturi faktinių duomenų, ar valstybės politikas nuotolinio susitikimo metu prašė asociacijos raštu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl minėtųjų taisyklių pakeitimo. Susitikimo protokolo ir garso įrašo, iš kurių būtų matyti, kieno iniciatyva buvo siųstas raštas su pasiūlymais dėl teisėkūros, nėra.

Tirti Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos veiksmus galbūt nedeklaravus lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos (LMĮA) veiksmų. Bus aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimo vykdomą lobistinę veiklą deklaruoti.

Skaidrių teisėkūros procedūrų informacinės sistemos (SKAIDRIS) duomenimis, registruota lobistė LMĮA nedeklaravo atvejo, kai šių metų birželį Žemės ūkio ministerijai pateikė siūlymų keisti ministro įsakymu patvirtinto Melioracijos techninio reglamento nuostatas.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistais įregistruoti 3 juridinius asmenis, įtakdariu teisėkūrai – vieną

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti tris juridinius asmenis: Mažeikių verslininkų asociaciją, Nacionalinę sporto federacijų asociaciją bei UAB „Pusbroliai“. Sprendimai priimti atsižvelgus į jų prašymus.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 224 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.

Taip pat VTEK papildė asmenų, siekiančių daryti įtaką teisėkūrai sąrašą. Į jį įtraukta Asociacijos Socialinių iniciatyvų centro „Atviras ratas“.

Šiuo metu įtakdarių teisėkūrai yra 38. Šį statusą gali savanoriškai įgyti asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija