Utenos rajono savivaldybės tarybos narys P. Čyvas nesilaikė apribojimų atstovauti juridiniams asmenims

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Paulius Čyvas, atstovaudamas Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociaciją ir vadovaujamos asociacijos interesams – 2019 m. gruodžio mėn. ir 2020 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės administracijai pateikdamas dvi paraiškas, kurių pagrindu buvo skirtos lėšos Asociacijos vykdomiems projektams įgyvendinti – pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (VPIDĮ) nustatytus apribojimus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba (12 straipsnio 2 dalies nuostatas).

Tyrimo duomenys rodo, kad P. Čyvas, kaip Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos prezidentas, lydraščiu 2019 m. gruodžio 16 d. teikė Utenos rajono savivaldybės administracijai Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities sportinės veiklos finansavimo projekto „Umaras“ – „Juventus“ krepšinio lyga“ paraišką, o 2020 m. spalio 23 d. lydraščiu pateikė Utenos rajono savivaldybės administracijai projekto „Krepšinio sezono pradžia ir jaunimo užimtumo didinimas“ paraišką pagal Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities sportinės veiklos projektų finansavimo programą.

P. Čyvas yra Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, taigi jis, laikydamasis Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatų, negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims Utenos rajono savivaldybėje, nagrinėjamuoju atveju – Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

VTEK siūlo Utenos rajono savivaldybės tarybai nustatyti tvarką, reglamentuojančią šios savivaldybės tarybos narių prašymų konkrečiais atvejais taikyti jiems Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų atstovavimo apribojimų išimtis teikimo, šių prašymų nagrinėjimo savivaldybės taryboje tvarką bei atitinkamų sprendimų priėmimo pagrindus.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys G. Lipnevičius pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Gediminas Lipnevičius, atstovaudamas Radviliškio krašto bendruomenės nariams bei Radviliškio verslininkų asociacijai Radviliškio rajono savivaldybėje, kurioje jis eina savivaldybės tarybos nario pareigas, pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio bei nuo 2020-01-01 galiojančio Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) apribojimus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba (12 straipsnio 2 dalies nuostatas).

Taip pat VTEK nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Lipnevičius, 2020 m. balandžio 9 d. pateikęs šios savivaldybės tarybos nariams, merui ir administracijos direktorei adresuotą paklausimą dėl jo vadovaujamos Radviliškio verslininkų asociacijos 2020 m. kovo 27 d.  teiktų pasiūlymų vykdymo, pažeidė VPIDĮ draudimą naudotis pareigomis ar tarnybiniu statusu (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Tyrimo duomenys rodo, kad G. Lipnevičius 2019 m. gruodžio 11 d. Radviliškio krašto bendruomenės narių vardu pateikė savivaldybės merui, tarybos nariams ir administracijos direktorei adresuotą 2019 m. gruodžio 10 d. pranešimą. Taip pat nustatyta, kad 2020 m. kovo 27 d. G. Lipnevičius iš Radviliškio verslininkų asociacijos el. pašto dėžutės išsiuntė laišką, adresuotą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, kuriame pateikti siūlymai dėl lengvatų verslui priverstinio karantino laikotarpiu. Laiško tekste aiškiai įvardinama, kad tai – Radviliškio verslininkų asociacijos siūlymai, juos asociacijos vardu teikia (pasirašo) asociacijos vadovas G. Lipnevičius. Paminėta ir tai, kad pateikti siūlymai daugiausiai susiję su verslo įmonių turtiniais interesais. Duomenų, kad G. Lipnevičius būtų prašęs suteikti jam atstovavimo išimtį ir kad tokia išimtis jam buvo suteikta, nenustatyta. 

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 2020 m. balandžio 9 d. G. Lipnevičius tarnybiniu (Tarybos nario) el. paštu, kaip Tarybos narys kreipėsi į  savivaldybės merą, Tarybos narius bei savivaldybės administracijos direktorę, nurodydamas, kad prieš dvi savaites kartu su Radviliškio verslininkų asociacijos nariais pateikė siūlymus, kaip padėti Radviliškio krašto verslininkams ir darbuotojams dėl karantino metu patiriamų nuostolių. Jis pranešė, kad iki šiol negavo jokio atsakymo, jokia savivaldybės pagalba nepasiūlyta. Laišku prašoma informuoti, kokių sprendimų savivaldybės lygmeny buvo imtasi. Tokią poziciją G. Lipnevičius išreiškė kaip Tarybos narys, t.y. pasinaudojo Tarybos nario statusu asmeninei naudai (kuri sietina su jo vadovaujamos asociacijos ir jos narių privataus pobūdžio turtinių interesų tenkinimu) gauti. 

VTEK siūlo Radviliškio rajono savivaldybės tarybai imtis prevencinių veiksmų bei nustatyti tvarką, reglamentuojančią šios savivaldybės tarybos narių prašymų konkrečiais atvejais taikyti jiems Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų atstovavimo apribojimų išimtis teikimo, šių prašymų nagrinėjimo savivaldybės taryboje tvarką bei atitinkamų sprendimų priėmimo pagrindus.

Lietuviškų degalinių sąjunga vykdė neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuviškų degalinių sąjunga užsiėmė Lobistinės veiklos įstatymą (LVĮ) pažeidžiančia veikla – siūlė keisti teisės aktą neįsiregistravusi lobiste (LVĮ 6 straipsnio 2 punktas, 8 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuviškų degalinių sąjunga šių metų sausį Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriui siųsdama raštą pateikė konkretų pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatų pakeitimo t. y. prašė netaikyti reikalavimo, kad aprobuojant jau veikiančių ir (ar) projektuojamų degalinių vandenvietes (gėlo vandens gręžinius) būtų taikomas reikalavimas gauti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio – rašytinis sutikimas, jeigu degalinėje išgaunama ne daugiau kaip 99 m³ vandens per parą, kai aplink vandenvietę yra nustatyta 50 m spinduliu – taršos apribojimo juosta.

VTEK nustatė, kad bendrovė į aplinkos ministrą ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorių kreipėsi nebūdama registruota lobiste, savo iniciatyva, o jos teikti pasiūlymai dėl teisėkūros buvo konkretūs. Nebūdama registruota lobiste, šios veiklos bendrovė nedeklaravo, o tai yra būtina siekiant vykdyti skaidrią lobistinę veiklą.

Atidėti klausimo nagrinėjimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario S. Sinickio

Atsižvelgdama į Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Sinickio prašymą ir siekdama sudaryti jam tinkamas sąlygas į gynybą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti jo elgesio nagrinėjimą iki kito posėdžio ir pratęsti tyrimo terminą iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. VTEK aiškinasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Vertinama situacija, kai šių metų kovą S. Sinickis galbūt pats išsprendė jam pareikšto nušalinimo klausimą.

Pratęsti atliekamo tyrimo terminą ir atidėti klausimo nagrinėjimą dėl UAB „Atostogų parkas“ elgesio atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms

Atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Atostogų parkas“ (Bendrovė) prašymus ir siekdama užtikrinti tiriamosios Bendrovės teisę teikti prašymą dėl objektyvių priežasčių atidėti  jos veiklos nagrinėjimą Komisijos posėdyje, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pratęsti terminą tyrimui atlikti iki rugsėjo 10 d. ir atitinkamai atidėti klausimo dėl UAB „Atostogų parkas“ veiksmų atitikties LVĮ nuostatoms nagrinėjimą. VTEK aiškinasi, ar šis juridinis asmuo nenusižengė nuostatai, jog lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Vertinama situacija, kai prašyta keisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas, susijusias su gamtos išteklių naudojimo apmokestinimu. Šiuos prašymus bendrovė šių metų sausį adresavo dviem valstybės politikams – aplinkos ministrui ir Seimo nariui. 

Tirti Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės D. Žebelienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Daivos Žebelienės. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti.

Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai D. Žebelienė galbūt atstovavo UAB „Toluta” interesams 2019 m. ir 2020 m. pateikusi (pasirašiusi) savivaldybės administracijai UAB „Toluta” komercinius pasiūlymus ir šios bendrovės vardu su savivaldybės administracija pasirašiusi darbų rangos sutartis.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistais įregistruoti du juridinius asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Nacionalinių loterijų organizatorių asociaciją ir asociaciją Lietuvos auditorių rūmus. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šių juridinių asmenų pateiktus prašymus.

Šiuo metu šalyje įregistruota 220 lobistų. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.

VTEK informacija