Jonavos rajono savivaldybės meras M. Sinkevičius ir jo pavaduotoja B. Gailienė į interesų konfliktą nepateko

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir jo pavaduotoja Birutė Gailienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį jie nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimus dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo bei Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo, kurie susiję ir su parko įrengimu Rimkų mikrorajone. Pranešime nurodoma, jog meras ir vicemerė šiame rajone gyvena.

Tiriant nustatyta, kad Jonavos miestas teisiškai nėra suskirstytas į mikrorajonus, o projektuojamas parkas yra vakarinėje miesto dalyje ir su M. Sinkevičiaus ar B. Gailienės gyvenamosiomis vietomis nesiriboja, o prie jų namų nenumatyti jokie aplinkos gerinimo darbai. Palyginimui – minėtojo parko projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte nurodyta, kad planuojamas „Namo bendruomenės sodas“ bus orientuotas į būtent šalia parko stovinčių namų gyventojus ir įrengtas taip, kad nebūtų lankytojų tranzito ar triukšmo po langais.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pabrėžia, kad interesų konfliktas negali būti hipotetinis, jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Jį konstatuojant, kaskart būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą.

VTEK nuomone, nepakanka pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad minėtieji valstybės politikai, spręsdami su parko įrengimu susijusius klausimus, buvo neobjektyvūs ir nešališki vien dėl to, kad parkas nuo jų namų bus nutolęs apie pusę kilometro arba kilometrą. Nustatytos aplinkybės neleidžia teigti, jog egzistuoja ryšys tarp M. Sinkevičiaus ir B. Gailienės veiksmų sprendžiant minėtuosius klausimus bei jų privataus intereso – tai laikytina prielaidomis.

Lietuvos ūkininkų sąjunga nesilaikė Lobistinės veiklos įstatymo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimą vykdyti lobistinę veiklą neįsiregistravus lobistų sąraše.

Tirdama VTEK nustatė, kad šių metų sausį LŪS raštu kreipėsi į žemės ūkio bei aplinkos ministrus ir pateikė konkretų pasiūlymą keisti šių ministrų įsakymu patvirtintą Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą. VTEK pabrėžia, kad šis bandymas daryti įtaką dėl teisės akto nebuvo deklaruotas Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), o LŪS nėra įsiregistravusi lobistų sąraše.

VTEK nekvestionuoja šios asociacijos kreipimesi į ministrus keltų problemų, tačiau pabrėžia, kad viešumas yra viena pagrindinių skaidraus lobizmo sąlygų, todėl įtaką dėl teisė aktų siekiantys daryti asmenys privalo prieš tai įsirašyti į lobistų sąrašą ir atliktus lobistinius veiksmus deklaruoti. VTEK vertinimu, šiuo atveju vykdyta lobistinė veikla buvo neteisėta.

Nepakankant teisiniam įvertinimui reikalingų duomenų, VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, kai pasiūlymus keisti Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą LŪS teikė Seimo Kaimo reikalų komiteto (SKRK) pirmininkui. Tirdama VTEK gavo informacijos, kad šiuos siūlymus asociacija teikė SKRK prašymu. Pagal Lobistinės veikos įstatymą, lobistine veikla nelaikytini konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir vertinimai. Tačiau VTEK nepavyko nustatyti, kada ir kieno organizuotos diskusijos metu SKRK nariai žodžiu prašė LŪS raštu pateikti minėtuosius pasiūlymus.

Pažymėtina, kad šioje dalyje VTEK gali atnaujinti tyrimą, jeigu paaiškėtų trūkstamų duomenų ir nebūtų suėjusi trejų metų senatis.

Tirti „Linavos“ galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ veiksmų. Bus aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė lobistinės veiklos, kol nebuvo įsiregistravęs į lobistų sąrašą, ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo.

Tyrimas padėtas „Laisvės TV“ žurnalistiniame tyrime „Fūrų lobistai“ paskelbtos bei papildomai gautos informacijos pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai šių metų sausio pradžioje „Linava“ kreipėsi į Vidaus reikalų, Susisiekimo bei Užsienio reikalų ministerijas, kad būtų pakeistas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Esą, pagal jį Migracijos departamentas į atitinkamą sąrašą neįtraukia kelių transporto įmonių. Šis sąrašas nustato juridinius asmenis ir priimančiąsias įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Tuo metu „Linava“ nebuvo įsiregistravusi lobiste – ja tapo tik sausio pabaigoje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narės D. Kublickienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narės Dolijos Kublickienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

VTEK vertins aplinkybes, kai D. Kublickienė šių metų liepą savivaldybės Etikos komisijoje nenusišalino spręsdama dėl savivaldybės tarybos nario, kurio visuomeninės patarėjos pareigas ji eina, elgesio.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Elektrėnų savivaldybės tarybos narės J. Balčiūnaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos narės Jūratės Balčiūnaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo atstovauti.

VTEK vertins aplinkybes, kai savivaldybės taryboje J. Balčiūnaitė galbūt atstovavo Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijai.  

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija