Varnių PSPC vyriausiasis gydytojas A. Maželis pažeidė įstatymą veikdamas interesų konflikte

Nustatyta, kad per pastaruosius trejus metus jis šešis kartus sprendė Varnių PSPC dirbančios savo sutuoktinės darbo eigos klausimus: įsakymais suteikė jai kasmetines atostogas, nustatė darbo krūvį, keitė darbo sutarties sąlygas, pavedė pavaduoti kitą sveikatos priežiūros specialistą.

Nusišalinimas kylant interesų konflikto grėsmei yra asmeninė kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais. VTEK pabrėžia, kad asmenys, siekdami skaidrumo ir nešališkumo, neturėtų spręsti su artimais asmenimis susijusių klausimų. Tokiais atvejais privalu nusišalinti. Tačiau VTEK nenustatė, kad A. Maželis minėtaisiais atvejais būtų nusišalinęs.

Atsižvelgdama į tyrimo duomenis, VTEK siūlo Telšių rajono savivaldybės merui išspręsti nuolatinio interesų konflikto situaciją – pavesti kitam Varnių PSPC darbuotojui spręsti klausimus, susijusius su centro vyriausiojo gydytojo sutuoktine.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys E. Padimanskas pažeidė įstatymą nenusišalinęs

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Edgaras Padimanskas sprendė klausimus, susijusius su savo valdoma bendrove. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų sausį E. Padimanskas dalyvavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant ir balsuojant, ar leisti Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti Grabupių filialą ir nuomotis patalpas iš UAB „Repteka“, kurios akcijų turi pats valstybės politikas. Jei leidimas būtų duotas, Bendrovė sudarytų nuomos sutartį trims metams ir iš to gautų pajamų. Atsižvelgiant į tai, E. Padimanskas negalėjo dalyvauti sprendžiant minėtąjį klausimą, tačiau nusišalinimo jis šiuo atveju nepareiškė.

VTEK pabrėžia, kad kilus interesų konfliktui, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas. Nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais.

Įvertinusi tyrimo aplinkybes, VTEK siūlo Šilutės rajono savivaldybės merui ir šios savivaldybės tarybos Etikos komisijai atkreipti tarybos narių dėmesį į pareigą vengti interesų konflikto sprendžiant klausimus, tiesiogiai susijusius su juridiniais asmenimis, kurių dalyviai ir akcininkai šie valstybės politikai yra.

Tirti Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnautojo M. Remeikio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijos ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą M. Remeikis savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su gatve, kurioje pats gyvena ir turi nekilnojamojo turto.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobiste įregistruoti Atsinaujinančios energijos gamintojų asociaciją

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Atsinaujinančios energijos gamintojų asociaciją. Sprendimas priimtas šio juridinio asmens prašymu.

Šiuo metu Lietuvoje yra 251 įregistruotas lobistas. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija