Asociacija LITBIOMA Lobistinės veiklos įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų dėl lobistinės veiklos deklaravimo per septynias dienas nuo jos pradžios.

Pranešta, kad registruota lobistė LITBIOMA šių metų sausį ir balandį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovams nuotoliniame susitikime pateikė konkrečių pasiūlymų keisti PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrųjų gaisrinės saugos taisykles. O gegužę ši asociacija, esą, kreipėsi į PAGD raštu ir pateikė konkrečius siūlymus dėl minėtųjų taisyklių nuostatų pakeitimo. Esą, abejais atvejais savo veiksmų LITBIOMA nedeklaravo.

Tiriant nustatyta, kad pateikti siūlymai minėtųjų susitikimų metu bei raštu nelaikytini lobistine veikla, nes tai buvo asociacijos LITBIOMA sociacijos pernai lapkritį raštiško kreipimosi į PAGD tąsa. Pagal pernai galiojusią Lobistinės veiklos redakciją, šioje situacijoje asociacija neturėjo pareigos įsirašyti į lobistų sąrašą ir tokią veiklą deklaruoti.

Atidėti nagrinėjimą dėl asociacijos „Linava“ elgesio galbūt neteisėtai vykdžius lobistinę veiklą

Siekdama įvertinti posėdžio metu gautus duomenis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą. Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė lobistinės veiklos, kol nebuvo įsiregistravęs į lobistų sąrašą, ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo.

Tyrimas pradėtas „Laisvės TV“ žurnalistiniame tyrime „Fūrų lobistai“ paskelbtos bei papildomai gautos informacijos pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai šių metų sausio pradžioje „Linava“ kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kad būtų pakeistas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Esą, pagal jį Migracijos departamentas į atitinkamą sąrašą neįtraukia kelių transporto įmonių. Šis sąrašas nustato juridinius asmenis ir priimančiąsias įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Tuo metu „Linava“ nebuvo įsiregistravusi lobiste – ja tapo tik sausio pabaigoje.

Įregistruoti tris naujus įtakdarius teisėkūrai ir vieną lobistą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įtraukė VšĮ „Tušti narvai“ ir Visagino trečiojo amžiaus universitetą. Sprendimas priimas šiems juridiniams asmenims parašant.

Šiuo metu įtakdarių teisėkūrai yra 43. Šį statusą gali savanoriškai įgyti asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK taip pat papildė registruotų lobistų sąrašą. Į jį įtrauktas atitinkamą prašymą pateikęs UAB „Maniakai“ direktorius Mindaugas Janulionis.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 253 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę www.vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.

Pratęsti tyrimą dėl MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktoriaus S. Katuokos bei VU Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centro vadovo J. Prapiesčio elgesio

Siekdama įvertinti posėdžio metu gautus duomenis bei surinkti papildomų, su tiriamųjų asmenų statusu susijusių įrodymų, būtinų objektyviam situacijos įvertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pratęsė tyrimą ir atidėjo Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktoriaus Sauliaus Katuokos bei Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centro vadovo Jono Prapiesčio elgesio nagrinėjimą.

Atliekamų tyrimų metu VTEK aiškinasi, ar S. Katuoka ir J. Prapiestis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto paklausimo pagrindu. Tiriama situacija, kai minėtieji asmenys dalyvavo darbo grupėje pretendento į Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjus, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankai organizuoti. Esą, šioje darbo grupėje jie galbūt svarstė kandidatūras asmenų, su kuriais juos galbūt sieja tiesioginio pavaldumo santykiai MRU ir VU. Tarp pretendentų buvo MRU Teisės mokyklos dekanė ir VU Teisės fakulteto dekanas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą, tačiau esant sudėtingoms tyrimo aplinkybėms, terminas gali būti pratęstas, o tyrimas trukti iki šešių mėnesių.

Atidėti sprendimo dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario A. Endzino elgesio priėmimą

Siekdama įvertinti papildomai gautus duomenis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iki kito posėdžio atidėjo sprendimo priėmimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Audriaus Endzino elgesio. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo apribojimo atstovauti.

Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai A. Endzinas, atstovaudamas UAB „Energetikus objektų statyba“, pasirašė rangos darbų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Elektrėnų savivaldybės tarybos narė J. Balčiūnaitė nesilaikė draudimo atstovauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos narė Jūratė Balčiūnaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimą atstovauti.

Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Nustatyta, kad šių metų birželį savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos vardu J. Balčiūnaitė raštu pateikė savivaldybės tarybai sprendimo projektą „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo pakeitimo“ ir jį lydinčius dokumentus. Taip pat birželį valstybės politikė Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos interesams atstovavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto, Ūkio reikalų komiteto ir savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Įvertinusi nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Elektrėnų savivaldybės merui atkreipti tarybos narių dėmesį į pareigą laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytų atstovavimo apribojimų.

VTEK informacija