Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė N. Naujokienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Naujokienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimą dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, kai tai susiję su privačiais interesais (11 straipsnio 1 dalis).

Nustatyta, kad šių metų liepą valstybės politikė savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant siūlymą skirti jai artimą asmenį savivaldybės Narkotikų kontrolės Komisijos (NKK) pirmininku, skatino kitą savivaldybės tarybos narę balsuoti už minėtojo asmens kandidatūrą. Nuotolinio posėdžio metu užfiksuotas pokalbio tarp N. Naujokienės ir kitos valstybės politikės fragmentas rodo, kad buvo kreipiamasi tiesiogiai, įvardijant vardu, liepiamosios nuosakos forma „prabalsuok” ir patikinama, kad gali atsirasti neigiamų pasekmių – „nu žinok, tikrai vertinsiu neigiamai, kraštutinai“. VTEK tokį elgesį vertina kaip N. Naujokienės siekį paveikti su jai artimu asmeniu, taigi ir su jos privačiais interesais, susijusį savivaldybės tarybos sprendimą dėl NKK sudėties.

Taip pat VTEK nusprendė, kad VPIDĮ nuostatos nebuvo pažeistos, kai N. Naujokienė šių metų liepą vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino svarstant ir balsuojant dėl sprendimo jai artimą asmenį skirti NKK pirmininku.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, NKK nepriskirtina privalomoms sudaryti savivaldybės tarybos komisijoms, ji veikia kitų teisės aktų pagrindais. Tai yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje. Jos sudarymas ir pirmininko bei pavaduotojo paskyrimas yra savivaldybės tarybos kompetencija. Taigi, N. Naujokienei artimo asmens suinteresuotumas eiti vadovaujamas pareigas NKK formaliai egzistavo, tačiau interesų konflikto priežastimi netapo. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl NKK sudėties yra išimtinė šios tarybos kompetencija formuoti savo komisijas, komitetus ir darinius, kurių veikloje dalyvaujantys valstybės politikai veikia savo turimo statuso ir įgytų pareigų pagrindais. Taigi, VTEK vertinimu, šio sprendimo pobūdis negali būti tapatinamas su viena iš būtinųjų sąlygų interesų konfliktui kilti.

Atsižvelgdama į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui, kaskart priminti arba įpareigoti priminti tarybos nariams apie pareigą laikytis VPIDĮ draudimo paveikti ar bandyti paveikti su privačiais interesais susijusius sprendimus, kai savivaldybės tarybos ar jos komitetų posėdžiuose atsiranda poreikis spręsti su šios savivaldybės tarybos narių privačiais interesais susijusius klausimus.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys A. Endzinas nesilaikė draudimo atstovauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Endzinas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) apribojimą atstovauti ().

Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Nustatyta, kad šių metų birželį A. Endzinas atstovavo UAB „Energetikos objektų statyba“, pasirašydamas elektros generatoriaus perkėlimo paslaugų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė. VTEK vertinimu, ligoninė ir savivaldybės taryba, atsižvelgiant į jas saistančius pavaldumo ir atskaitomybės ryšius, priklauso savivaldybės funkcijas atliekančių įstaigų sistemai.

Atsižvelgdama į tyrimo duomenis, VTEK siūlo Šilutės rajono savivaldybės merui atkreipti tarybos narių dėmesį į pareigą laikytis VPIDĮ nustatytų atstovavimo apribojimų.

Tirti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojo V. Jablunino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Materialinių išteklių valdymo valdybos Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vedėjo Viačeslavo Jablunino elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tiria situaciją, kai darbuotojas galbūt sprendė jam tiesiogiai pavaldaus asmens, kuris yra jo vadovas kitoje darbovietėje, tarnybos eigos klausimus.

Taip pat VTEK aiškinsis, ar nebuvo pažeistos VPIDĮ nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo, kai V. Jabluninas galbūt nedeklaravo minėtojo jam galbūt interesų konfliktą keliančio asmens.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Nutraukti tyrimą dėl registruoto lobisto G. Abarčio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl registruoto lobisto Gedimino Abarčio elgesio, kai jis galbūt nedeklaravo lobistinės veiklos. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas.

Pranešta, kad G. Abartis, veikdamas lobistinės veiklos užsakovo Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos NETA interesais, nedeklaravo, kad balandį ir birželį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovams galbūt pateikė konkrečių pasiūlymų keisti energetikos ministro įsakymu patvirtintas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles.

VTEK nustatė, kad nėra pagrįstų duomenų, jog G. Abartis, veikdamas lobistinės veiklos užsakovo – Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos ,,NETA“ – interesais, paminėtaisiais atvejais būtų pateikęs PAGD ir jo darbuotojams konkrečių siūlymų dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimo.

VTEK neturi galimybės objektyviai įvertinti, ar vyko „NETA” ir PAGD atstovų nuotoliniai susitikimai, kas juose dalyvavo ir kokie klausimai buvo galbūt sprendžiami, kadangi nėra jų protokolų ir garso įrašų. Taip pat nustatyta, kad PAGD turėti „NETA” interesais teikti siūlymai dėl taisyklių tobulinimo buvo gauti iš Energetikos ministerijo. Pastaroji buvo įpareigojusi PAGD pateikti ekspertinę nuomonę dėl siūlomo teisinio reguliavimo tobulinimo. Todėl G. Abartis, veikdamas asociacijos interesais, šios diskusijos nedeklaravo pagrįstai.

VTEK vertinimu, G. Abartis balandį laišku PAGD direktoriaus pavaduotojui teikė iš esmės PAGD jau žinomą ir Energetikos ministerijos siųstą informaciją bei argumentus dėl minėtųjų taisyklių.

Įregistruoti naują lobistą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) papildė registruotų lobistų sąrašą. Į jį įtrauktas atitinkamą prašymą pateikęs HCL Technologies Lithuania inžinierius Gedas Bertulis.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 254 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę www.vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.