2019-11-08

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovės – Eglė Ivanauskaitė ir Areta Miškinienė – lapkričio 4-5 dienomis dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Paryžiuje surengtame Vyriausiųjų viešojo sektoriaus skaidrumo ekspertų darbo grupės susitikime (angl. Working Party of Senior Public Integrity Officials – SPIO). Šią grupę sudaro EBPO valstybių narių, kandidačių stoti į organizaciją bei kitų tarptautinių institucijų bei organizacijų atstovai.

Susitikime aptartos lobistinės veiklos priežiūros, viešojo sektoriaus mokymų optimizavimo temos, šalių atstovai dalijosi patirtimi dėl tarnybinės etikos atitikties pareigūnų skyrimo ir atliekamų funkcijų viešojo sektoriaus institucijose. Taip pat aptartas gairių rinkinys, kurį SPIO šiuo metu baigia parengti – Viešojo sektoriaus skaidrumo vadovas (angl. Public Integrity Handbook). Tikimasi, kad jis padės įgyvendinti 2017 m. EBPO priimtą Rekomendaciją dėl viešojo sektoriaus skaidumo (http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf. Susitikimo metu dalytasi nuomonėmis, ar Skaidrumo vadovas pateikia aiškius komentarus, kaip praktikoje įgyvendinti rekomendacijoje nurodytą viešojo sektoriaus skaidrumo strategiją. Planuojama, kad parengtą ir suredaguotą Skaidrumo vadovą EBPO publikuos 2020 m.

Viena iš SPIO susitikimo dalių taip pat buvo skirta aptarti klausimams, susijusiems su 2010 m. EBPO Tarybos priimta Rekomendacija dėl gairių užtikrinant skaidrumą ir sąžiningumą lobistinėje veikloje (Nr. C(2010)16, https://one.oecd.org/document/C(2010)16/en/pdf(2010)16/en/pdf). SPIO šiuo metu rengia šios rekomendacijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Pastarojoje ketinama atspindėti šalių įžvalgas ir patirtis dėl pažangos, padarytos siekiant įgyvendinti minėtąją rekomendaciją. Tokią ataskaitą EBPO paskutinį kartą rengė 2014 m. Per tą laiką vis daugiau šalių teisės aktais pradėjo reguliuoti lobistinę veiklą, o įtakos politikos formavimui būdai ėmė kisti, todėl atsirado poreikis parengti pakartotinę ataskaitą.

SPIO susitikime taip pat vyko apvalaus stalo diskusijų sesija, kurios metu delegatai dalijosi įžvalgomis apie naujas galimybes ir iššūkius, siekiant užtikrinti skaidrumą lobistinės veiklos bei įtakos darymo procesuose. Diskutuota apie tai, kaip užtikrinti duomenų, kuriais informuojami politikos formuotojai, patikimumą; kokių papildomų priemonių imtis, siekiant skaidrumo tarptautinio lobizmo sferoje; ar esamos priemonės pakankamos lobistų ir teisėkūrai įtaką darančių asmenų atskaitomybei užtikrinti.

Kalbant apie švietimą tarnybinės etikos klausimais, akcentuota tikslingų, tyrimais ir grįžtamuoju ryšiu pagrįstų, interaktyvių mokymų įtaka viešojo sektoriaus skaidrumo didinimui. Susitikimo metu taip pat vyko interaktyvios sesijos, kurių metu sumodeliuotose situacijose šalių delegatai turėjo atpažinti tarnybinės etikos problemas, vertybių bei interesų sankirtas ir sudaryti veiksmų planą identifikuotoms problemoms spręsti.

VTEK informacija