Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) paskirtis – užtikrinti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms.

Misija: padėti deklaruojantiesiems ir jų vadovams valdyti privačių interesų keliamą riziką, padėti laiku ir išsamiai atskleisti įtaką teisėkūrai.

Vizija: institucija, padedanti greitai rasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaranti sąlygas lengvai atskleisti įtaką teisėkūrai.

Uždaviniai:

 1. padėti asmenims deklaruoti privačius interesus ir juos derinti su viešaisiais interesais;
 2. užtikrinti, kad asmenys skaidriai darytų įtaką teisėkūrai;
 3. įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytus įgaliojimus užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai;
 4. įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekse nustatytus įgaliojimus padėti valstybės politikams viešajame gyvenime elgtis etiškai;
 5. koordinuoti tarnybinės etikos politikos formavimą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kituose viešojo sektoriaus subjektuose;
 6. atlikti privačių interesų deklaravimo stebėseną, interesų konfliktų rizikos vertinimą ir valdymą, pažeidimų prevenciją valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose viešojo sektoriaus subjektuose ir kituose Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodytuose juridiniuose asmenyse, kuriuose dirba deklaruojantys asmenys (toliau visi kartu – institucijos ir įstaigos).

Vykdydama suteiktus įgaliojimus VTEK:

 • prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas ir Valstybės politikų elgesio kodeksas, teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų nuostatų tobulinimo ir įgyvendinimo ir šiais klausimais priima sprendimus bei rekomendacijas;
 • tiria asmenų pranešimus, skundus (toliau – pranešimai) ir prašymus dėl deklaruojančių asmenų (išskyrus Seimo narius) veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.
 • tiria asmenų pranešimus ir prašymus dėl fizinių ar juridinių asmenų veikos atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms;
 • atlieka parlamentinių politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, kurie nėra Seimo ar savivaldybių tarybų nariai arba nėra Vyriausybės nariai, elgesio tyrimą Valstybės politikų elgesio kodekso nustatyta tvarka;
 • nagrinėdama skundus veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme numatytais atvejais;
 • valstybės politikų elgesio kontrolės subjektų, valstybės politikų prašymu ar savo iniciatyva teikia metodinę pagalbą dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo;
 • teikia metodines rekomendacijas savivaldybių tarybų etikos komisijoms ir konsultuoti šias komisijas VTEK kompetencijai priskirtų teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
 • stebi visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją apie asmenų galimus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimus ir, kai yra pagrįstų duomenų, atlieka tyrimą arba informaciją perduoda ištirti kitiems šiuose įstatymuose numatytiems kontrolės subjektams;
 • asmenų prašymu ar savo iniciatyva teikia rekomendacijas ir nuomonę Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo klausimais;
 • analizuoja ir apibendrina valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ar elgesio problemas ir teikia rekomendacijas dėl tarnybinės etikos politikos institucijose ir įstaigose formavimo ir įgyvendinimo;
 • rengia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo normų pažeidimų ir korupcijos prevencijos priemones ir jas įgyvendina;
 • konsultuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo, lobistinės veiklos, tarnybinės etikos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • sprendžia dėl VTEK pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar nario nusišalinimo VTEK posėdyje svarstant tam tikrus klausimus;
 • organizuoja ir vykdo švietimą viešųjų ir privačių interesų derinimo, lobistinės veiklos ir tarnybinės etikos temomis;
 • kaupia duomenis apie asmenis, padariusius Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimus;
 • atlieka prevencinius deklaruojančių asmenų privačių interesų ir deklaracijų patikrinimus;
 • tvarko Privačių interesų registrą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka viešai skelbia jo duomenis;
 • renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis (įskaitant asmens duomenis ir specialių kategorijų asmens duomenis), reikalingus interesų konfliktų rizikos stebėsenai, rizikos valdymui ir prevencijai, apribojimų pasibaigus tarnybai laikymosi priežiūrai;
 • priima sprendimus dėl nustatytų apribojimų taikymo išimčių pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 18 straipsnį.

VTEK turi teisę:

 1. gauti iš institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, įskaitant Lietuvos banką, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius bankus, finansų ar kredito įstaigas, visą reikiamą informaciją, paaiškinimus ir dokumentus, taip pat naudotis valstybės registruose ir informacinėse sistemose tvarkomais duomenimis, įskaitant asmens duomenis ir specialių kategorijų asmens duomenis, ir informacija, reikalingais VTEK įgaliojimams vykdyti. Jeigu reikiama informacija per nustatytą terminą be svarbių priežasčių nepateikiama, VTEK turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl atitinkamo subjekto veiksmų ir atsakomybės;
 2. perduoti institucijos ar įstaigos vadovui ar įstaigos vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai atlikti tyrimą, kai yra pagrįstos informacijos apie galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito tarnybinę etiką ir elgesio normas reglamentuojančio teisės akto nuostatų nesilaikymą;
 3. pradėti tyrimą savo iniciatyva;
 4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka atlikti tyrimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimus padariusių asmenų ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus;
 5. siūlyti institucijos ar įstaigos vadovui ar įstaigos vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai skirti asmenims, padariusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo pažeidimus, tarnybines (drausmines) nuobaudas;
 6. siūlyti institucijos ar įstaigos vadovui ar įstaigos vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai panaikinti, sustabdyti ar pakeisti teisės aktus, sprendimus ar sandorius, neatitinkančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, arba siūlyti imtis prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias teisės aktų pažeidimams;
 7. perduoti turimą medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, kai nustatoma nusikalstamos veikos požymių, arba siūlyti prokurorui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo;
  pareikšti ieškinius (teikti prašymus) teismui dėl valstybės tarnybos santykių, darbo sutarčių ir sandorių nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiais, kai šios dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais VTEK siūlymai nevykdomi;
 8. netirdama VTEK kompetencijai nepriskirto skundo iš esmės, teikti institucijoms ir įstaigoms bei asmenims siūlymus ar pastabas dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų laikymosi;
 9. rengti ar dalyvauti rengiant VTEK įgaliojimų srities teisės aktų projektus;
 10. gauti duomenis iš institucijų ir įstaigų ar pagal specialius įstatymus įsteigtų kontrolės subjektų apie asmenis, padariusius Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir Valstybės politikų elgesio kodekso normų ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, pažeidimus;
 11. dalyvauti savivaldybių tarybų etikos komisijų posėdžiuose ir teikti siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo;
 12. teikti deklaruojantiems asmenims raginimus pateikti deklaraciją, ją patikslinti arba papildyti;
 13. tikrinti lobistų veiklą ir lobistinės veiklos deklaracijas;
 14. priimti rekomendacijas, kuriose pateikiama VTEK nuomonė tam tikru klausimu arba apibendrinama VTEK veiklos praktika.

VTEK negali:

 • Tirti pranešimų ir prašymų dėl valstybės ir savivaldybių institucijų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, prokurorų ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo;
 • Tikrinti teismų priimtų sprendimų, nutarimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.