Informacija apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) sudarytas darbo grupes ir komisijas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti.

Nr.PavadinimasUžduotys
1Darbo grupė metodinėms rekomendacijoms dėl interesų konfliktų valdymo teisėjams ir teisėjų padėjėjams parengtiParengti metodines rekomendacijas dėl interesų konfliktų valdymo, skirtas teisėjams ir teisėjų padėjėjams, bendradarbiaujant su Nacionalinės teismų administracijos bei Teisėjų tarybos atstovais bei įgyvendinant Vyriausybės nutarimu patvirtinto Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.3.2. priemonę.
2Darbo grupė Proaktyvios veiklos valdymo sistemai bei prevencinėms priemonėms sukurti ir įgyvendintiAtsižvelgiant į poreikį, didinti viešojo sektoriaus ir lobistinės veiklos skaidrumą, sukurti Proaktyvios veiklos valdymo sistemą bei kitas prevencines priemones ir pasiruošti jas įgyvendinti.
3Darbo grupė savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtų sprendimų tinkamam įforminimui peržiūrėti bei parengti kriterijams, kuriais remiantis pažeidimas laikytinas šiurkščiu• Išnagrinėti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, kurioms esant pripažintina, kad deklaruojantis asmuo šiurkščiai pažeidė šio įstatymo nuostatas ir pateikti siūlymus dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų vertinama, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas dėl interesų konflikto pažeidęs deklaruojantis asmuo (ar jam artimas asmuo) realizavo savo privatų interesą, nustatymo.
• Išnagrinėti savivaldybių tarybų etikos komisijų veiklą reguliuojančius teisės aktus ir VTEK 2019-10-30 sprendimu Nr. KS-271 ,,Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo patvirtinimo“ patvirtintą rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo, įvertinti poreikį teikti papildomas rekomendacijas dėl savivaldybių tarybų etikos komisijų sprendimų, priimamų atlikus tyrimus, pagrįstumo ir išsamumo tobulinimo bei parengti atitinkamų raštų/dokumentų projektus.
4Darbo grupė VTEK 2019-11-13 sprendimu Nr. KS-291 ,,Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo” patvirtintos rekomendacijos papildymo ar pakeitimo projektams parengtiIšnagrinėti VTEK 2019-11-13 sprendimu Nr. KS-291 ,,Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo” patvirtintą rekomendaciją dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, parengti ir pateikti siūlymus bei dokumentų projektus dėl šios rekomendacijos papildymo ar pakeitimo, atsižvelgiant į Komisijos kompetencijai priskirtų įstatymų, kurių įgyvendinimo priežiūrą atlieka Komisija, nuostatas.
5Projekto „Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimas“ veiklų vykdymo darbo grupėParengti ir įgyvendinti Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimo darbus.
6Darbo grupė VTEK administracinių patalpų perkėlimui organizuotiSuderinti su VĮ Turto banku VTEK veiklai tinkamas patalpas, parengti dokumentus patalpų perėmimui, bendradarbiauti su VĮ Turto banku dėl patalpų pritaikymo VTEK poreikiams ir remonto darbų atlikimo, išlaidų už šiuos darbus paskirstymo, organizuoti VTEK administracinių patalpų (inventoriaus, dokumentų ir kt.) perkėlimą, parengti dokumentus ir juos pateikti VĮ Registrų centrui dėl VTEK buveinės pakeitimo.
7Projekto „Privačių interesų registro sukūrimas“ veiklų vykdymo ir administravimo darbo grupėĮgyvendinti projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.
8Darbo grupė VTEK 2022-2024 m. strateginiam veiklos planui parengtiParengti ir Finansų ministerijai pateikti VTEK 2022-2024 m. strateginio veiklos plano projektą.
9Darbo grupė Komisijos tvarkomų dokumentų įvertinimui, perdavimui Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai bei nurašymui organizuoti• Įvertinti Komisijos tvarkomas privačių interesų deklaracijas, parengti kriterijus, kuriais remiantis atrinktos deklaracijos bus perduodamos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai;
• parengti dokumentus dėl informacinės sistemos likvidavimo;
• pasirengti dokumentų, saugomų VTEK archyve, perkėlimui į naujas administracines patalpas bei organizuoti dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs pagal dokumentacijos planą, likvidavimą.