Šiuo metu konkursų į valstybės tarnybą VTEK nevyksta.

Bendroji informacija:

 • Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
 • Tarnautojo ieškanti įstaiga parengia pareigybės aprašymą ir išsiunčia Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos portale.
 • Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą). Dokumentai į karjeros valstybės tarnautojo konkursą priimami 10 darbo dienų, į pakaitinio tarnautojo – 5 darbo dienas.
 • Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas patikrina, ar pretendentai atitinka reikalavimus. Jei pretendentas reikalavimų neatitinka, jam konkurse dalyvauti neleidžiama ir jis apie tai informuojamas per Savitarnos modulį.
 • Konkurso komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip užtikrinamas didesnis konkurso skaidrumas.
 • Kai atrenkamas įstaigos vadovas, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti Valstybės tarnybos departamento atstovai, vienas arba du – į pareigas priimančio asmens skirti atstovai, taip pat gali būti skiriami ne daugiau kaip du buvę ir (ar) esami įstaigų vadovai.
 • Konkursą gali stebėti stebėtojai, pvz., įstaigos profesinės sąjungos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.
 • Konkursas vyksta Valstybės tarnybos departamento, tarnautojo ieškančios įstaigos ar kitose tam tikrus reikalavimus atitinkančiose patalpose (komisijai nusprendus, gali vykti ir nuotoliniu būdu). Apie konkurso vietą ir laiką pretendentai informuojami ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki konkurso pradžios.
 • Pretendentų, siekiančių užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Valstybės tarnybos departamente atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ją Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per Savitarnos modulį ar elektroniniu paštu pateikia vertinime dalyvavusiam pretendentui ir komisijai. Vertinimo išvada galioja 3 metus.
 • Jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą, pretendentas jos mokėjimo lygį turi pasitikrinti iki konkurso pradžios.
 • Konkurso komisija gali taikyti šiuos atrankos metodus: interviu, praktinę užduotį, esė, testą, namų darbus.
 • Konkursą gali sudaryti ne vienas etapas. Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą pagal kiekvieną taikytą vertinimo metodą, išskyrus testą, vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų.
 • Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų taikomų vertinimo metodų atžvilgiu.
 • Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas, išskyrus pretendentus, dalyvavusius konkurse į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas.
 • Pretendentais į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas laikomi 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkę pretendentai. Galutinį laimėtoją iš šių 2 pretendentų pasirenka į pareigas priimantis asmuo.
 • Atvykstant į konkursą būtina turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Išsamiau apie valstybės tarnautojų atranką – Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše.

Išsamiau apie konkursų ir atrankų komisijų darbo organizavimą, vertinimo komisijoje etapus ir principus – Rekomendacijose konkursų ir atrankų komisijų nariams.

Šiuo metu atrankų į darbuotojų pareigas VTEK nevyksta.

Bendroji informacija:

Konkursai organizuojami vadovaujantis VTEK pirmininko 2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. T-23 „Dėl konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas organizavimo ir vykdymo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarka).

Pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema). Pretendentai turėtų jungtis į Sistemos „Prašymų teikimo modulį“, pasirinkdami paslaugą „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“.

Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas, šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 1. paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 2. paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 3. sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.

Prašymai dalyvauti konkurse priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Sistemoje dienos.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Sistemą privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą).

Šiuo metu kaitumo būdu VTEK personalo neieško.

Bendroji informacija:

• Kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Šios dalies nuostatos netaikomos kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams.

• Pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

• Valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas pareigas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

• Valstybės tarnautojas į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas pareigas, kurių pareigybės aprašyme yra nustatytas specialusis reikalavimas atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, perkeliamas tik tada, kai yra kompetentingos valstybės institucijos išvada, kad šiam asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

• Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato Vyriausybė.